Servizi - 340581-2022

24/06/2022    S120

Hrvatska-Zagreb: Usluge zaštite od prirodnih nepogoda ili opasnosti

2022/S 120-340581

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Nacionalni registracijski broj: 28921383001
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 220
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivan Rosandić
E-pošta: ivan.rosandic@voda.hr
Telefon: +385 16307532
Telefaks: +385 16307688
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.voda.hr
Adresa profila kupca: www.voda.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0024620
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Vodno gospodarstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

USLUGA PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA I LEDA NA BRANJENOM PODRUČJU BR. 3. PODRUČJE MALOGA SLIVA ORLJAVA-LONDŽA ZA RAZDOBLJE OD 4 (ČETIRI) GODINE

Referentni broj: OP 2022/312
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90721800 Usluge zaštite od prirodnih nepogoda ili opasnosti
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

PREVENTIVNA, REDOVNA I IZVANREDNA OBRANA OD POPLAVA I LEDA

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 49 500 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90721800 Usluge zaštite od prirodnih nepogoda ili opasnosti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR023 Požeško-slavonska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

BRANJENO PODRUČJE BR. 3: PODRUČJE MALOGA SLIVA ORLJAVA-LONDŽA

II.2.4)Opis nabave:

USLUGA PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA I LEDA NA BRANJENOM PODRUČJU BR. 3: PODRUČJE MALOGA SLIVA ORLJAVA-LONDŽA ZA RAZDOBLJE OD 4 (ČETIRI) GODINE

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Društveni aspekti / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude s PDV-om / Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 49 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sukladno dokumentaciji o nabavi

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 22/08/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 22/08/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Sukladno dokumentaciji o nabavi

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/06/2022