Услуги - 340658-2021

06/07/2021    S128

България-София: Услуги по почистване и хигиенизиране

2021/S 128-340658

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на културата
Национален регистрационен номер: 000695160
Пощенски адрес: бул. „Александър Стамболийски“ № 17
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Теодора Маркова
Електронна поща: t.markova@mc.government.bg
Телефон: +359 9400987
Факс: +359 9438410
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mc.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.profilnakupuvacha.com/%d0%9c%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0,12232

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Министерство на културата

II.1.2)Основен CPV код
90900000 Услуги по почистване и хигиенизиране
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Министерство на културата

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на административната сграда и помещенията към нея на Министерство на културата във връзка със сключено РС № СПОР-28/21.12.2017 г. след проведена централизирана общ. поръчка с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда“.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Начална дата: 02/07/2018
Крайна дата: 31/01/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 146-334711

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: РД11-03-40
Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на административната сграда на Министерство на културата

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
30/05/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „ВНП Фасилити“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 831578978
Пощенски адрес: бул. „Братя Бъкстон“ № 40
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: y.kirilov@vnp.bg
Телефон: +359 9438411
Факс: +359 9438410
Интернет адрес: www.vnp.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 197 850.18 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Общата стойност на договора съгласно чл. 8, ал. 1 от договора е до достигане на сума в размер на 197 850,18 BGN без ДДС или до изчерпване на бюджетния ресурс на възложителя, което от двете събития настъпи по-рано.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: Гватемала
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Неприложимо.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/07/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
90900000 Услуги по почистване и хигиенизиране
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на административната сграда на Министерство на културата във връзка с рамково споразумение РС СПОР-28/21.12.2017 г. след проведена процедура по чл. 82, ал. 3 от ЗОП.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Начална дата: 02/07/2018
Крайна дата: 31/05/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 227 527.71 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „ВНП Фасилити“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 831578978
Пощенски адрес: бул. „Братя Бъкстон“ № 40
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: y.kirilov@vnp.bg
Телефон: +359 9438411
Факс: +359 9438410
Интернет адрес: www.vnp.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Допълн. спор. № РД11-03-2 от 21.01.2021 г. е сключ. на осн. чл. 116, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 116, ал. 2 от ЗОП във вр. с писмо изх. № 91-00-290/28.09.2020 г. от МФин. отн РС № СПОР-28/21.12.2017 г. за възл. на центр. общ. пор. с предмет „Услуги по почистване, щадящи ок. среда“. С ДС се правят следн. промени на дог:

1. Отн. срока — чл. 5 — до 31.05.2021 г. или до достигане на фин. ресурс или до скл. на нов дог. по ново РС със същ. предмет, което настъпи по-рано.

2. Отн. стойността — чл. 8 — общ. ст-ст по дог. е до достиг. на сума в р-р на 227 527, 71 BGN без ДДС.

3. Отн гаранцията — чл. 12 — да се представи добавък в размер на 1 483, 87 BGN.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Необходимостта от изменение е обусловена с оглед на препоръка, дадена от ЦОП, в писмо изх. № 91-00-290/28.09.2020 г. от Министерство на финансите във връзка с обжалване на централизираната обществена поръчка за сключване на ново рамково споразумение със същия предмет, което води до риск от закъснение за сключването му. В писмото е препоръчано обезпечаване на услугите от индивидуалните възложители по почистване за срок до 31.05.2021 г., като в случая е приложима хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗОП, тъй като е предоставено разрешение от ЦОП за предоставяне на допълнителни средства в размер до 15 % от общия размер на скл. договори за почистване към момента, което условие е спазено от възложителя.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 197 850.18 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 227 527.71 BGN