Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Tjenesteydelser - 340702-2021

06/07/2021    S128

Danmark-Odense: Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser

2021/S 128-340702

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse - Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Socialstyrelsen
CVR-nummer: 26144698
Postadresse: Edisonsvej 1
By: Odense C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Bo Kragelund
E-mail: bokr@socialstyrelsen.dk
Telefon: +45 53633686
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://socialstyrelsen.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/382601
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
CVR-nummer: 29634750
Postadresse: Frederiksholms Kanal 26
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Daleng Nielsen
E-mail: mads.daleng.nielsen@stukuvm.dk
Telefon: +45 51723911
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.stukuvm.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=305954&B=SOCIALSTYRELSEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=305954&B=SOCIALSTYRELSEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af tolkeydelser for personer med hørehandicap

Sagsnr.: 2020 - 13156
II.1.2)Hoved-CPV-kode
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af tolkeydelser til personer med hørehandicap på det sociale område og uddannelsesområdet med mere.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 893 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af tolkeydelser til personer med hørehandicap på det sociale område og uddannelsesområdet med mere.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 893 500 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 72
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

For dette udbud gælder de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i udbudslovens § § 135-136. Derudover gælder de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, med undtagelse af stk. 1, nr. 7 (ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder). Tilbudsgiver skal ved tilbudsafgivelse afgive tro- og loveerklæring på, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Målene for udbuddet sikres bedst ved at leverandørerne garanteres opgavevaretagelse i en længere periode.

IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Der inviteres dels til at afgive tilbud på:

— Hovedleverandøraftale: Gennemføres som et offentligt udbud, hvor den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, tildeles rammeaftalen.

— Fritvalgsleverandøraftale: Gennemføres som godkendelsesordning, hvor der indgås aftale med alle tilbudsgiver, der opfylder kravene i udbudsmaterialet. Godkendelsesordningen vil årligt i den 6-årige periode være åben for nye ansøgninger.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 01/09/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.5)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudssystem:

Ordregiver anvender det elektroniske udbudssystem EU-supply. For at få adgang til udbudsmaterialet samt mulighed for at stille spørgsmål og afgive tilbud, skal tilbudsgiver derfor oprettes som bruger hos EU-supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet, og en registrering som bruger i systemet medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.

Informationsmøde:

Der vil mandag den 16. august kl. 10.00 - 12.00 blive afholdt et informationsmøde for potentielle leverandører. Mødet afholdes virtuelt via Zoom. Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes interesserede senest 3 dage inden mødet tilmelde sig.

Andre myndigheder:

Rammeaftalen kan ud over ordregiver anvendes af følgende offentlige myndigheder:

Staten:

- Rigspolitiet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Rigsadvokaten

Regioner:

- Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland

Kommuner:

- Allerød Kommune, Brøndby Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg Kommune, Frederikssund Kommune, Gladsaxe Kommune, Greve Kommune, Helsingør Kommune, Herlev Kommune, Hillerød Kommune, Holbæk Kommune, Høje Taastrup Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Taarnby Kommune, Vallensbæk Kommune, Faxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Lejre Kommune, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune, Stevns Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg –Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune, Langeland Kommune, Middelfart Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune, Aabenraa Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder Kommune, Randers Kommune, Læsø Kommune

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte

ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. 1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2021