Radovi - 340755-2021

Submission deadline has been amended by:  12731-2022
06/07/2021    S128

Hrvatska-Velika Gorica: Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda

2021/S 128-340755

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
Nacionalni registracijski broj: 62462242629
Poštanska adresa: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45
Mjesto: Velika Gorica
NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija
Poštanski broj: 10410
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: VG Vodoopskrba d.o.o – Odjel za pripremu EU projekata i Sektor odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
E-pošta: info.aglomeracijavg@vgvodoopskrba.hr
Telefon: +385 16566800
Telefaks: +385 16566810
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.vgvodoopskrba.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F5-0024425
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica – Projektiranje i rekonstrukcija UPOV Velika Gorica i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava

Referentni broj: 01-21 E-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45252100 Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Projektiranje i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica kapaciteta 74 000 ES, III. stupanj pročišćavanja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 97 365 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45252100 Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Uslužno područje Naručitelja VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10 410 Velika Gorica.

II.2.4)Opis nabave:

Projektiranje i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica kapaciteta 74 000 ES, III. stupanj pročišćavanja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamčeni godišnji operativni troškovi UPOV-a / Ponder: 20 bodova (20 %)
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo stručnjaka / Ponder: 10 bodova (10 %)
Cijena - Ponder: 70 bodova (70 %)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 97 365 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Velika Gorica“ sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa Okoliš 2014.–2020.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegov poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 01/09/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 01/03/2022
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 01/09/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/07/2021