Services - 34080-2019

23/01/2019    S16    - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Varsovie: Services de nettoyage

2019/S 016-034080

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Pologne
Point(s) de contact: Magdalena Balicka
Courriel: zamowienia.publiczne.bydgoszcz@kowr.gov.pl
Code NUTS: PL911

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.bip.kowr.gov.pl

Adresse du profil d’acheteur: www.bip.kowr.gov.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: państwowa osoba prawna
I.5)Activité principale
Autre activité: agencja wykonawcza

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Usługa utrzymania czystości w budynkach administracyjno-biurowych KOWR OT Bydgoszcz oraz na terenach zewnętrznych, z uwzględnieniem podziału na części

Numéro de référence: BYD.WOP.260.34.2018.MB
II.1.2)Code CPV principal
90910000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje usługę utrzymania czystości w budynkach administracyjno-biurowych KOWR OT Bydgoszcz oraz na terenach zewnętrznych, z uwzględnieniem podziału na części:

Zadanie nr 1 – Usługa kompleksowego sprzątania budynku administracyjno-biurowego przy ul. Hetmańskiej 38 w Bydgoszczy;

Zadanie nr 2 – Usługa dbania o porządek, na terenie nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Kusowo, gmina Dobrcz, przy ul. Osiedlowej 11.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Każde zadanie stanowi osobną część, której wykonanie będzie stanowić ofertę częściową.

4. Wykonawca może złożyć ofertę na każde z zadań.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 97 260.16 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr 1

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90910000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL61
Lieu principal d'exécution:

Bydgoszcz, ul. Hetmańska 38

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksowego sprzątania budynku administracyjno-biurowego przy ul. Hetmańskiej 38 w Bydgoszczy.

I. Powierzchnie budynku w m2: Parter – 1.149,36, I piętro – 365,96, II piętro – 366,19,

III piętro – 365,66, IV piętro (biura przy długim korytarzu, korytarze, klatka schodowa, łazienki) – 316,36, V piętro (korytarze, klatka schodowa, łazienki, pok. 514 – 132,22, VI piętro (korytarze, klatka schodowa, łazienki) – 98,62, VII piętro – 367,81, razem – 3.162,18.

1. Powierzchnia do sprzątania w godzinach pracy KOWR na wezwanie (kasa, serwerownie, pokój 318, pokój 514, pomieszczenie magazynowe, pomieszczenia archiwum) 442,28 m2

2. Liczba toalet wyposażonych w WC i umywalki – 17 sztuk.

3. Liczba pisuarów – 7 sztuk.

4. Liczba kabin toaletowych – 31 sztuk.

5. Liczba umywalek – 17 sztuk.

6. Ilość okien (łącznie z fasadami) – 153 sztuk o pow. ok. 4 m2 każde.

7. powierzchnia (dwustronna) szyb stolarki okiennej i drzwiowej – 1 315,00 m2

8. Winda posiada 8 poziomów umiejscowionych od parteru aż po 7 piętro.

Opis powierzchni budynku oraz szczegółowy zakres prac i sposób ich wykonywania został zawarty i opisany w SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr 2

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90910000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL61
Lieu principal d'exécution:

Kusowo, gmina Dobrcz, ul. Osiedlowa 11

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i archiwum w Sekcji Zamiejscowej KOWR w Kusowie, gmina Dobrcz, przy ulicy Osiedlowej 11 oraz dbania o porządek na terenie przedmiotowej nieruchomości

I. Powierzchnie budynku w m2: Parter – 479,00, I piętro – 331,70, razem – 810,70,

1. Liczba toalet wyposażonych w WC i umywalki – 6 sztuk,

2. Liczba muszli klozetowych – 6 sztuk,

3. Liczba pisuarów – 1 sztuka,

4. Liczba umywalek – 6 sztuk,

5. Ilość okien (łącznie z fasadami) – 55 sztuk,

6. powierzchnia (dwustronna) szyb stolarki okiennej i drzwiowej – 232,56 m2

II. Opis terenów zielonych:

a. powierzchnia terenów zielonych ok. 9.000 m2,

b. powierzchnia do koszenia ok. 9.000 m2,

c. ilość drzew ok. 115.

Opis powierzchni budynku oraz szczegółowy zakres prac i sposób ich wykonywania został zawarty i opisany w SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 199-451791
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

Zadanie nr 1

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
31/12/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Konsorcjum Sprzatanie Budynków Marlena Jagielska
ul. Pomorska 14/1
Bydgoszcz
85-050
Pologne
Code NUTS: PL61
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Konsorcjum Sprzatanie biur i budynków Irena Januszkiewicz
ul. Sienkiewicza 4/2
Bydgoszcz
85-038
Pologne
Code NUTS: PL61
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 73 170.73 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 65 365.85 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Intitulé:

Zadanie nr 2

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
31/12/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Sprzatanie Biur i Budynków Marlena Jagielska
ul. Pomorska 14/1
Bydgoszcz
85-050
Pologne
Code NUTS: PL61
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 28 292.68 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 31 894.31 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

W pkt II.1.7 podano całkowitą końcową wartość wynikającą z umów, całkowita szacunkowa wartość zamówienia określona przed wszczęciem tego postępowania wynosi 101 463,41 PLN.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587801
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587801
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2019