Services - 34093-2019

23/01/2019    S16    - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Lublin: Services hospitaliers et services connexes

2019/S 016-034093

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
al. Kraśnicka 100
Lublin
20-718
Pologne
Point(s) de contact: Przemysław Choina
Téléphone: +48 815374153
Courriel: pchoina@szpital.lublin.pl
Code NUTS: PL814

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.szpital.lublin.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym z Izbą Przyjęć

Numéro de référence: WSzSSPZOZ.DOP.0292A/35/18
II.1.2)Code CPV principal
85110000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Zakresem przedmiotowym konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym z Izbą Przyjęć Udzielającego Zamówienia w okresie od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 856 800.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814
Lieu principal d'exécution:

Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

II.2.4)Description des prestations:

Zakresem przedmiotowym konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym z Izbą Przyjęć Udzielającego Zamówienia w okresie od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

Udzielenie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym z Izbą Przyjęć

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
27/12/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Ewa Chrościcka, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Ewa Chrościcka Praktyka Lekarska”
Marynin 200
Motycz
21-030
Pologne
Code NUTS: PL814
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Maria Ważna-Olszewska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Maria Ważna-Olszewska”
ul. Ułanów 21/28
Lublin
20-554
Pologne
Code NUTS: PL814
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 856 800.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 856 800.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Dyrektor
Al. Kraśnicka 100
Lublin
20-718
Pologne
Téléphone: +48 815374229
Courriel: szpital@szpital.lublin.pl
Fax: +48 815258030

Adresse internet: http://www.szpital.lublin.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego Zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych poniżej w ust. 2-10.

2. Środki odwoławcze nie przysługują na:

1) niedokonanie wyboru Oferenta;

2) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne.

3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia.

8. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność.

9. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Udzielającego Zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

10. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne do czasu jego rozpatrzenia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
al. Kraśnicka 100
Lublin
20-718
Pologne
Téléphone: +48 815374229
Courriel: szpital@szpital.lublin.pl
Fax: +48 815258030

Adresse internet: www.szpital.lublin.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2019