Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 341014-2021

Display compact view

06/07/2021    S128

Polska-Wrocław: Odzież ochronna i zabezpieczająca

2021/S 128-341014

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: 4 Regionalna Baza Logistyczna
Adres pocztowy: ul. Pretficza 28
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 50-984
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Olechno
E-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261651080

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.4rblog.wp.mil.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog

Dostęp elektroniczny do informacji: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka wojskowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – bluzy ocieplające WDT 546/MON (MAT/140/OiB/2021)
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Dostawa do Składów Regionalnych Baz Logistycznych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

Kod NUTS PL5 Makroregion południowo-zachodni

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – bluzy ocieplające WDT 546/MON.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego zostaną określone w SWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie o wartości powyżej 428 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie większym niż wykazanym w Załączniku nr 2 do projektowanych postanowień umowy.
Zamawiający zastrzega, iż zamówienie opcjonalne jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie, aniżeli określony powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co Wykonawca niniejszym akceptuje poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – bluzy ocieplające
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – bluzy ocieplające
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego zostaną określone w SWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – bluzy ocieplające
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – bluzy ocieplające.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego zostaną określone w SWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Na podstawie art. 15 va ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 77 pkt 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086) Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w wysokości 2 % maksymalnej łącznej kwoty wynagrodzenia. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Szczegółowe warunki finansowe zostaną określone w SWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozumie się Wykonawców składających ofertę jako konsorcjum lub spółka cywilna.
2. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo zgodnie z art. 99 KC winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Zamawiający, na podstawie art. 59 ustawy Pzp, może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 405 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 w powiązaniu z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 Pzp jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
2. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza:
1) aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe;
2) podmiotowe środki dowodowe, tj.:
a) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
b) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia;
c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.1 pkt 2:
1) ppkt c ogłoszenia – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu);
2) ppkt d ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono jego upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona, ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem).
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.1 pkt 4 ogłoszenia lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy, zgodnie z art. 404 ust. 1 ustawy Pzp, mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Zamawiający nie ogranicza maksymalnej liczby kandydatów. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż trzech, wtedy Zamawiający zaprosi do udziału w postępowaniu wszystkich Wykonawców, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie o zamówieniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
MAT/140/OiB/2021
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.8.2021 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog wskazanej również w sekcji I.1 ogłoszenia.

2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 401 ust. 5 ustawy Pzp, należy składać, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (w oryginale) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r – Prawo pocztowe na adres Bazy lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, ul. Pretficza 28, 50-984 Wrocław. Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
a) Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dostarczane do siedziby Zamawiającego inaczej niż pocztą odbiera upoważniony pracownik Kancelarii 4RBLog w miejscu: Biuro Przepustek.
b) Składający wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (przedstawiciel Wykonawcy, kurier itp.) zobowiązany jest poinformować pracownika Biura Przepustek o jego dostarczeniu i konieczności wezwania w tym celu pracownika Kancelarii.
c) Wezwany pracownik Kancelarii odbiera wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i w obecności składającego pieczętuje go pieczęcią służbową służącą do pieczętowania dokumentów, wpisuje datę i godzinę dostarczenia. Zakończenie powyższych czynności oznacza moment złożenia wniosku i tym samym skuteczne jego doręczenie.
d) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez pocztę lub firmę kurierską.
3. Do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz podmiotowe środki dowodowe wskazane w sekcji III.2.1 niniejszego ogłoszenia.
4. Wniosek musi mieć formę pisemną i być sporządzony w języku polskim pismem trwałym oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Jeżeli wniosek podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, czy pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania firmy w postępowaniu, czy do występowania w postępowaniu i również do zawarcia umowy.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście wniosku muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą wniosek.
6. Wniosek należy umieścić w kopercie zamkniętej (opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy), opisanej w następujący sposób:
„Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na:
Dostawę przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – bluzy ocieplające WDT 546/MON
Nr sprawy: MAT/140/OiB/2021
Nie otwierać przed: 10.8.2021 godz.: 10.00”.
7. Zaleca się, aby wszystkie karty wniosku wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby Wykonawca sporządził i dołączył spis treści wniosku.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego opisania wniosku.
10. Otwarcie wniosków nastąpi w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Pretficza 24–28, Wrocław.
11. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożone po terminie zostaną odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
12. Zamawiający, zgodnie z art. 411 ust. 10 ustawy Pzp, zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie będą podlegały odrzuceniu.
13. Zamawiający, zgodnie z art. 410 ust. 12 ustawy Pzp, przekaże SWZ Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.
14. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert winni złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe:
a) zaświadczenie wydane przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej (WOBWSM) o posiadaniu przez Wykonawcę (lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia również w ramach konsorcjum) wzoru zakładowego zgodnego z obowiązującą w dniu uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wojskową Dokumentacją Techniczno-Technologiczną (WDTT) i wzorem do produkcji seryjnej (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT lub daty ostatniej karty zmian mającej wpływ na wzór przedmiotu):
Numer części; Nr WDTT; Data zatwierdzenia WDTT i wzoru do produkcji seryjnej lub data ostatniej karty zmian:
1; 546/MON; 3.2.2017;
2; 546/MON; 3.2.2017;
b) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością Wykonawcy (lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia również w ramach konsorcjum) spełnia wymagania zawarte AQAP 2110 wydanie D wersja 1.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych środków dowodowych zostaną określone w SWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
15. Jeżeli wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 i 16490), Wykonawca powinien, wraz z przekazaniem takich informacji, tj. nie później niż w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć zabezpieczyć i złożyć w oddzielnej w wydzielonym i odpowiednio oznaczonej kopercie.

16. Zgodnie art. 401 ust. 1 z powiazaniu z art. 401 ust. 5 ustawy Pzp komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog, z wyjątkiem składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

Uwaga
W sytuacji, gdy osoba posiadająca inne niż polskie obywatelstwo będzie wyrażała chęć przybycia do 4 Regionalnej Bazy Logistycznej, zobowiązana jest na minimum 14 dni przed planowanym wejściem na teren Jednostki Wojskowej złożyć wniosek do Komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej z poniższymi danymi:
1. imię i nazwisko;
2. obywatelstwo;
3. termin wizyty;
4. miejsce wizyty;
5. cel wizyty;
6. skład delegacji (stopień, imię i nazwisko, data urodzenia, jednostka lub instytucja wojskowa, nr paszportu, uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych);
7. państwo lub organizacja międzynarodowa (instytucja delegująca);
8. komórki (jednostki) organizacyjne resortu obrony narodowej, w których będzie przebywała delegacja;
9. dane osób towarzyszących (stopień, imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych).
Dane wymienione powyżej niezbędne są do uzyskania jednorazowego pozwolenia do wejścia na teren 4 Regionalnej Bazy Logistycznej.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych uczestników postępowań o zamówienia publiczne
1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 4 Regionalna Baza Logistyczna (dalej: 4 RBLog), ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984 Wrocław, reprezentowana przez Komendanta 4 RBLog, tel. +48 261650451, e-mail: 4rblog@ron.mil.pl

2. Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Komendanta 4 RBLog inspektorem ochrony danych (dalej: IOD) w następujący sposób:
— listownie na adres: 4 Regionalna Baza Logistyczna ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”,

— poprzez e-mail: 4rblog.iod@ron.mil.pl

— telefonicznie: +48 261651017.
3. Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:
1) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp);
2) ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
3) rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym w 4 RBLog Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
5. Odbiorcy danych osobowych
1) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
2) Ograniczenie dostępu do Państwa danych osobowych, o których mowa wyżej, wystąpić może jedynie w szczególnych przepadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym zgodnie z art. 18 ust. 5 Pzp.
3) Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi 4 RBLog zawarł umowy oraz porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazywania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwania awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
6. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, jednakże z uwagi na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z danymi mogą zapoznać się odbiorcy z państwa spoza EOG.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwa następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; z zastrzeżeniem, że Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
4) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
8. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.
9. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to z stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.
10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.7.2021