Diensten - 341082-2017

31/08/2017    S166

België-Brussel: Werken aan de tenuitvoerlegging van het Europees ecolabelprogramma op het gebied van de vertegenwoordiging van belanghebbenden (3 percelen)

2017/S 166-341082

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
Postadres: BU-9 01/005
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Werken aan de tenuitvoerlegging van het Europees ecolabelprogramma op het gebied van de vertegenwoordiging van belanghebbenden (3 percelen).

Referentienummer: ENV.B.1/SER/2017/0003.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deelname van verschillende belangengroepen binnen het Bureau voor de milieukeur van de EU (BMEU) is vereist krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad. Deze groepen (mkb-bedrijven, consumenten en milieu-ngo's) moeten hun schriftelijke standpunten indienen over de diverse discussiepunten tijdens dergelijke vergaderingen. Ze moeten tevens technische vertegenwoordigers aanduiden om aan de vergaderingen van de ad-hocwerkgroep deel te nemen waarin de verschillende in ontwikkeling zijnde en te herziene productgroepen aan bod komen.

De bevordering van het Europese ecolabel via verschillende overkoepelende organisaties is van cruciaal belang voor meer bewustmaking van het publiek over het programma.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tenuitvoerlegging van het Europees ecolabelprogramma op het gebied van de vertegenwoordiging van belanghebbenden — perceel 1: vertegenwoordiging van belanghebbenden: mkb

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Extra muros”.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deelname van verschillende belangengroepen binnen het Bureau voor de milieukeur van de EU (BMEU) is vereist krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad. Deze groepen (mkb-bedrijven, consumenten en milieu-ngo's) moeten hun schriftelijke standpunten indienen over de diverse discussiepunten tijdens dergelijke vergaderingen. Ze moeten tevens technische vertegenwoordigers aanduiden om aan de vergaderingen van de ad-hocwerkgroep deel te nemen waarin de verschillende in ontwikkeling zijnde en te herziene productgroepen aan bod komen.

De bevordering van het Europese ecolabel via verschillende overkoepelende organisaties is van cruciaal belang voor meer bewustmaking van het publiek over het programma.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 30
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 088-171193
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Tenuitvoerlegging van het Europees ecolabelprogramma op het gebied van de vertegenwoordiging van belanghebbenden — perceel 1: vertegenwoordiging van belanghebbenden: mkb

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e), van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EU, Euratom) 2015/1929 van het Europees Parlement en de Raad van 28.10.2015 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht), in geval van nieuwe diensten of werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan een initiële opdracht werd gegund, mits deze diensten of deze werken overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van de oorspronkelijke opdracht die na de bekendmaking van een aankondiging van opdracht werd gegund, onder de in lid 4 van artikel 134 gestelde voorwaarden.

Dit werd eerder bekendgemaakt in vooraankondiging PB 2017/S 044-079856 van 3.3.2017 met de volgende lichtjes verschillende titel „Tenuitvoerlegging van het EU-milieukeursysteem op het gebied van de vertegenwoordiging van belanghebbenden”.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen wat de gunningsprocedure betreft, mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/08/2017