Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 341172-2021

07/07/2021    S129

Luxembursko-Luxemburg: Náborové služby – vedúci pracovníci a špecializovaní odborní pracovníci

2021/S 129-341172

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska investičná banka
Poštová adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2950
Štát: Luxembursko
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eib.org
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7832
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7832
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Náborové služby – vedúci pracovníci a špecializovaní odborní pracovníci

Referenčné číslo: CFT-1633
II.1.2)Hlavný kód CPV
79600000 Náborové služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na súťaž je vybrať poskytovateľov na poskytovanie vysokokvalitných služieb náboru na pomoc skupine EIB pri určení vhodných profilov na špecifické voľné pracovné miesta v niekoľkých oblastiach rozdelených na 7 častí.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na maximálny počet častí: 7
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Vedúci pracovníci

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79600000 Náborové služby
79000000 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU Luxembourg
II.2.4)Opis obstarávania:

Služby poskytované v rámci tejto časti majú zahŕňať nábor vedúcich pracovníkov daných profilov (v súčasnosti vedúci oddelení a vyššie).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 640 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Viacnásobná rámcová dohoda s úspešnými poskytovateľmi služieb sa uzatvorí na obdobie 3 rokov s platnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti. Viacnásobná rámcová dohoda sa môže automaticky obnoviť na obdobie 1 roka, celkovo však maximálne na 4 roky.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

bankovníctvo

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79600000 Náborové služby
79000000 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU Luxembourg
II.2.4)Opis obstarávania:

Služby poskytované v rámci tejto časti musia zahŕňať nábor pracovníkov so špecializáciou v bankovej oblasti (vrátane riadenia rizík).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 270 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Viacnásobná rámcová dohoda s úspešnými poskytovateľmi služieb sa uzatvorí na obdobie 3 rokov s platnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti. Viacnásobná rámcová dohoda sa môže automaticky obnoviť na obdobie 1 roka, celkovo však maximálne na 4 roky.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Informačné technológie

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79600000 Náborové služby
79000000 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU Luxembourg
II.2.4)Opis obstarávania:

Služby poskytované v rámci tejto časti musia zahŕňať nábor pracovníkov so špecializáciou v oblasti informačných technológií (IT).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Viacnásobná rámcová dohoda s úspešnými poskytovateľmi služieb sa uzatvorí na obdobie 3 rokov s platnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti. Viacnásobná rámcová dohoda sa môže automaticky obnoviť na obdobie 1 roka, celkovo však maximálne na 4 roky.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Právne služby

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79600000 Náborové služby
79000000 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU Luxembourg
II.2.4)Opis obstarávania:

Služby poskytované v rámci tejto časti zahŕňajú nábor pracovníkov so špecializáciou na oblasť právnych služieb.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 210 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Viacnásobná rámcová dohoda s úspešnými poskytovateľmi služieb sa uzatvorí na obdobie 3 rokov s platnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti. Viacnásobná rámcová dohoda sa môže automaticky obnoviť na obdobie 1 roka, celkovo však maximálne na 4 roky.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Audit, účtovníctvo, dohľad a kontrola

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79600000 Náborové služby
79000000 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU Luxembourg
II.2.4)Opis obstarávania:

Služby poskytované v rámci tejto časti musia zahŕňať nábor pracovníkov špecializovaných na oblasť auditu, účtovníctva, dohľadu a kontroly.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 210 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Viacnásobná rámcová dohoda s úspešnými poskytovateľmi služieb sa uzatvorí na obdobie 3 rokov s platnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti. Viacnásobná rámcová dohoda sa môže automaticky obnoviť na obdobie 1 roka, celkovo však maximálne na 4 roky.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Ľudské zdroje a služby ústredia

Časť č.: 6
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79600000 Náborové služby
79000000 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU Luxembourg
II.2.4)Opis obstarávania:

Služby poskytované v rámci tejto časti musia zahŕňať nábor pracovníkov so špecializáciou v oblasti ľudských zdrojov a služieb ústredia (napr. obstarávanie, budovy, správa zariadení atď.).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 210 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Viacnásobná rámcová dohoda s úspešnými poskytovateľmi služieb sa uzatvorí na obdobie 3 rokov s platnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti. Viacnásobná rámcová dohoda sa môže automaticky obnoviť na obdobie 1 roka, celkovo však maximálne na 4 roky.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Technická pomoc a poradenské služby

Časť č.: 7
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79600000 Náborové služby
79000000 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU Luxembourg
II.2.4)Opis obstarávania:

Služby poskytované v rámci tejto časti by mali zahŕňať nábor pracovníkov so špecializáciou na technickú pomoc (inžinieri, ekonómovia) a poradenské služby.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 210 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Viacnásobná rámcová dohoda s úspešnými poskytovateľmi služieb sa uzatvorí na obdobie 3 rokov s platnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti. Viacnásobná rámcová dohoda sa môže automaticky obnoviť na obdobie 1 roka, celkovo však maximálne na 4 roky.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 5
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 23/08/2021
Miestny čas: 15:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24/08/2021
Miestny čas: 15:00
Miesto:

Ponuky sa budú otvárať na neverejnom konaní. Na základe písomnej žiadosti adresovanej EIB (pozri oddiel I.1)) bude hospodárskym subjektom, ktoré predložili ponuku, poskytnutý písomný záznam z otvárania ponúk.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Ponuky sa budú otvárať na neverejnom konaní. Na základe písomnej žiadosti adresovanej EIB (pozri oddiel I.1)) bude hospodárskym subjektom, ktoré predložili ponuku, poskytnutý písomný záznam z otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

4 roky.

VI.3)Doplňujúce informácie:

Európska investičná banka si v prípade nedostupnosti alebo narušenia fungovania elektronických komunikačných prostriedkov uvedených v oddiele I.3) počas posledných 5 kalendárnych dní pred konečnou lehotou na doručenie uvedenou v oddiele IV.2.2) vyhradzuje právo:

i) predĺžiť túto lehotu;

ii) zodpovedajúcim spôsobom odložiť dátum a čas otvárania ponúk stanovené v oddiele IV.2.7) a zverejniť tieto zmeny na internetovej adrese uvedenej v oddiele I.3) bez predchádzajúceho zverejnenia korigenda k tomuto oznámeniu. Ekonomické subjekty so záujmom o toto obstarávanie vyzývame, aby sa prihlásili na odber správ o tejto výzve na predloženie ponúk na adrese uvedenej v oddiele I.3) s cieľom získať informácie pri zverejnení nových informácií alebo dokumentov.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Uchádzači môžu v prvom rade predložiť banke akékoľvek obavy týkajúce sa obstarávania pomocou kontaktných údajov uvedených v oddiele I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Ak sa uchádzači alebo iné zainteresované strany domnievajú, že sa EIB dopustila nesprávneho úradného postupu (napr. nekonala v súlade so svojimi zavedenými politikami, normami a postupmi, alebo nerešpektovala zásady riadnej správy vecí verejných), môžu podať sťažnosť v rámci mechanizmu na vybavovanie sťažností skupiny EIB (pozri https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) do 1 roka odo dňa, kedy sa sťažovateľ reálne dozvedel o údajnom konaní, rozhodnutí alebo opomenutí zo strany banky. Ak nie sú s výsledkom spokojní, môžu uchádzači požiadať o preskúmanie odpovede skupiny EIB na sťažnosť európskeho ombudsmana (pozri https://www.ombudsman.europa.eu).

Do 2 mesiacov od oznámenia výsledku konania (rozhodnutie o pridelení) môžu uchádzači podať odvolanie na anulovanie tohto rozhodnutia a/alebo žalobu o náhradu. Žiadna žiadosť podaná uchádzačmi, ani akákoľvek odpoveď zo strany banky, či sťažnosť týkajúca sa nesprávneho úradného postupu, nebude mať za cieľ, ani nebude mať žiadny vplyv na prerušenie lehoty na podanie odvolania na anulovanie, ani na začatie novej lehoty na podanie odvolania na anulovanie. Orgán zodpovedný za konanie na anulovanie rozhodnutia je uvedený v oddiele VI.4.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/06/2021