Fournitures - 341245-2019

Afficher la vue résumée

19/07/2019    S138

Roumanie-Bucarest: Missiles

2019/S 138-341245

Avis de marché

Fournitures

Directive 2009/81/CE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

Nom officiel: Ministerul Apărării – Unitatea Militară 02550 Bucureşti
Adresse postale: Drumul Taberei nr. 9-11
Ville: Bucureşti
Code postal: 061353
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Alexandru Cotoz, Cristian Diaconescu
E-mail: elicitatie@dpa.ro
Téléphone: +40 213195858/2288
Fax: +40 213149333

Adresse(s) internet:

Accès électronique à l'information: www.e-licitatie.ro

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

I.2)Type de pouvoir adjudicateur
I.3)Activité principale
Défense
Autre
I.4)Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché

II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Muniție 30 mm cu proiectil exploziv-trasor pentru instalațiile AK-230
II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Fournitures
Achat
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Murfatlar, jud. Constanța.

Code NUTS RO223 Constanţa

II.1.3)Information sur l’accord-cadre
L’avis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4)Information sur l’accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur

Durée de l’accord-cadre

Durée en mois: 42
Justification d’un accord-cadre dont la durée dépasse la durée maximale de sept ans:

Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l’ensemble de la durée de l’accord-cadre

Valeur estimée hors TVA: 12 691 620 RON
Fréquence et valeur des marchés à attribuer: De regula, anual.
II.1.5)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions:
Tipul procedurii va fi: licitatie restransa accelerata, conform notei justificative anexate.
Munitie 30 mm cu proiectil exploziv-trasor pentru instalatiile AK-230 – 44 532 buc.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

35620000 Missiles

II.1.7)Information sur la sous-traitance
Le soumissionnaire doit indiquer dans son offre toute partie du marché qu’il envisage de sous-traiter à des tiers et tout sous-traitant proposé ainsi que l’objet des contrats de sous-traitance pour lesquels ces derniers ont été proposés
Le soumissionnaire doit indiquer tout changement survenu en ce qui concerne les sous-traitants au cours de l'exécution du contrat
Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent obliger le soumissionnaire retenu à passer tous les contrats de sous-traitance ou certains d'entre eux conformément à la procédure énoncée au titre III de la directive 2009/81/CE
Le soumissionnaire retenu a l'obligation de sous-traiter la partie suivante du marché conformément à la procédure énoncée au titre III de la directive 2009/81/CE: pourcentage minimal: 0(%) pourcentage maximal: 0(%) de la valeur du marché.
Le soumissionnaire retenu a l'obligation de préciser quelle(s) partie(s) du marché il compte sous-traiter au-delà du pourcentage imposé et d'indiquer quels sous-traitants il a déjà identifiés
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:

Valeur estimée hors TVA: 12 691 620 RON
II.2.2)Information sur les options
II.2.3)Reconduction
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 42 (à compter de la date d’attribution du marché)

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
III.1.1.a) Garanţie de participare da  nu •
Cuantum garanţie de participare: 76 950,00 RON.
(a) garanţia de participare se va constitui în RON,
(b) in cazul în care garanţia de participare se constituie în valută, echivalenţa RON/valută se va face la cursul BNR valabil pentru ziua publicării în SEAP a anunţului de participare.
1) Perioada de valabilitate: 90 de zile de la termenul limită pentru depunerea ofertelor, cu posibilitatea de prelungire la cererea autorităţii contractante;
2) Mod de constituire:
(a) printr-un instrument de garantare (Formular nr. 3), emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, în favoarea autorităţii contractante şi care se prezintă în original sau
(b) prin virament bancar, numai în RON, în contul U.M. 02550 Bucureşti cod IBAN RO62TREZ7005005XXX000212 deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cod fiscal 4283716, cu condiţia confirmării acestuia de către bancă până la data deschiderii ofertelor.
1) Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilită pentru deschiderea ofertelor. În cazul unei garanţii de participare emise de către o societate de asigurări se va prezenta şi poliţa de asigurare/contractul de asigurare, în original, însoţită de dovada plăţii integrale a poliţei de asigurare/contractului de asigurare. Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru participare, conform cerinţelor, vor fi respinse ca inacceptabile.
Notă: în cazul instrumentelor de garantare emise de o societate bancară/de asigurări din străinătate, se va prezenta, în mod obligatoriu, originalul şi în anexă, traducerea autorizată a acestuia în limba română şi legalizată.
Atenţie: se prezintă în etapa a II-a a procedurii de atribuire numai de către operatorii economici care au fost calificaţi şi selectaţi.
Cuantum: 5 % din valoarea fără T.V.A. a contractului. Se constituie prin virament bancar numai în RON, în contul U.M. 02550 Bucureşti, cod fiscal 4283716, cod IBAN RO62TREZ7005005XXX000212 deschis la ATCP a Municipiului Bucureşti sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, în favoarea autorităţii contractante. Instrumentul de garantare de bună execuţie se va prezenta autorităţii contractante conform clauzelor contractuale.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 8 din O.U.G. nr. 114/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
III.1.4)Autres conditions particulières auxquelles est soumise l'exécution du marché, notamment eu égard à la sûreté de la fourniture des prestations et à la sécurité de l'information:
III.1.5)Habilitation de sécurité:
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre

Critères relatifs à la situation personnelle d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion), y compris exigences relatives à leur inscription à un registre professionnel ou du commerce

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Cerinţa de calificare: candidaţii vor face dovada că nu se încadrează în niciuna din situaţiile stipulate la art. 155, art. 156 şi art. 150 din O.U.G. nr. 114/2011.
Documente solicitate:
1) declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 155 din O.U.G nr. 114/2011, formular nr. 4, care va fi prezentat şi de terţul susţinător (financiar), dacă este cazul, iar în cazul unei asocieri, de către toţi membrii asocierii;
2) declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 156 din O.U.G nr. 114/2011, formular nr. 5. În cazul în care oferta se va depune în asociere, formularul va fi prezentat de către toţi membrii asocierii;
3) certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, astfel:
(a) pentru persoane juridice române:
— certificat de atestare fiscală, eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, din care să rezulte că operatorul economic participant ca şi candidat la procedura de atribuire nu are datorii la bugetul general consolidat scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a candidaturilor. În cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de către toţi membrii asocierii,
— certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, eliberat de Autorităţile Publice Locale, din care să rezulte că operatorul economic participant ca şi candidat la procedura de atribuire nu are datorii la bugetele locale scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a candidaturilor. În cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de către toţi membrii asocierii,
(b) pentru persoane juridice străine:
— documente edificatoare pentru demonstrarea faptului că şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local (certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), eliberate de autorităţi competente, în conformitate cu legislaţia naţională a ţării de origine sau a ţării în care sunt stabilite, din care să rezulte că operatorul economic participant ca şi candidat la procedura de atribuire nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a candidaturilor. Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română.
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 3 lit. b), autoritatea contractantă acceptă o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentificată dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens;
4) declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 150 din O.U.G nr. 114/2011 – formular nr. 6, care va fi prezentată şi de subcontractanţi, dacă este cazul, iar în cazul unei asocieri de către toţi membrii asocierii.
Personalul de conducere cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante în ceea ce priveşte prezenta procedură: Doru-Claudian Frunzulica, Dumitru Ruicu, Vasile Șerbănescu, Radu Narița, Romeo Nechita, Ilie Tița, Paul-Lucreţiu Diaconescu, Rodica Ivorschi, Bogdan-Ionuț Popescu, Mădălin-Marcel-Grigore Radu, Mirabela-Maria Venter;
5) Declaraţie privind calitatea de participant la procedură – formular nr. 7;
6) Certificat de participare la procedură cu ofertă independentă, conform art. 147 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2011: formular nr. 8.
Note:

i) în măsura în care procedura de emitere a certificatelor menţionate la pct. 3 nu permite confirmarea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Critères relatifs à la situation personnelle de sous-traitants (susceptibles d'entraîner leur rejet), y compris exigences relatives à leur inscription à un registre professionnel ou du commerce

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
III.2.2)Capacité économique et financière

Critères relatifs à la situation économique et financière d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion)

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Cerinţa minimă de calificare: media cifrei de afaceri anuală, pe ultimii 3 ani financiari încheiaţi, respectiv 2016, 2017, 2018 trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea de mai jos:
„Munitie 30 mm cu proiectil exploziv-trasor pentru instalatiile AK-230” – 10 260 000,00 RON.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): Documente solicitate:
1) declaraţie privind cifra de afaceri (secţiunea Formulare Etapa I-a – Formular nr. 9), care cuprinde tabelul cu cifrele de afaceri anuale şi media cifrei de afaceri anuale pe ultimii 3 ani. În cazul în care nivelul cifrei de afaceri a fost exprimat în altă monedă decât RON, pentru echivalenţa RON/valută se va avea în vedere cursul de schimb mediu anual RON/valută comunicat de Banca Naţională a României şi se va menţiona cursul utilizat în documentele depuse. Cursul de schimb mediu anual RON/euro comunicat de BNR are valorile:
— pentru anul 2016: 1 EUR = 4,4900 RON,
— pentru anul 2017: 1 EUR = 4,5680 RON,
— pentru anul 2018: 1 EUR = 4,6525 RON;
2) Bilanţurile contabile pentru ultimii 2 ani financiari încheiaţi (2017 şi 2018) vizate şi înregistrate de organele competente sau orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul poate dovedi capacitatea economico-financiară cum ar fi: rapoartele anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăţi recunoscute de audit financiar şi contabil etc. Copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” semnat şi ştampilat.
Note:
1) capacitatea economică şi financiară a candidatului poate fi susţinută şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între candidat şi persoana respectivă, cu respectarea celorlalte condiţii impuse prin prezenta documentaţie;
2) în cazul în care candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 155 şi 156 din O.U.G. nr. 114/2011 (va prezenta completat formularele nr. 4 şi nr. 5 – secţiunea Formulare Etapa I-a);
3) atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea financiară a unei/unor terţe persoane, situaţia economică şi financiară se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin. (2). Dacă operatorii economici susţinători nu depun documentele în forma solicitată, resursele acestora nu vor fi luate în considerare (vezi secţiunea Formulare Etapa I-a – Formular nr. 13). Susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului;
4) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de furnizare.
Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: candidaturile operatorilor economici care nu îndeplinesc cerinţa minimă de calificare referitoare la valoarea cifrei de afaceri, conform cerinţei impuse, sau nu prezintă documentele care probează/confirmă îndeplinirea cerinţei vor fi respinse.

Critères relatifs à la situation économique et financière de sous-traitants (susceptibles d'entraîner leur rejet)

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):
III.2.3)Capacité technique et/ou professionnelle

Critères relatifs à la capacité technique et/ou professionnelle d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion)

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
Cerinţa minimă de calificare: op. econ. trebuie să fi îndeplinit contract/contracte al căror obiect să fi fost furnizarea de produse similare şi care, individual/cumulat în ultimii 5 ani să fi avut o valoare mai mare decât cea precizată mai jos:
„Munitie 30 mm cu proiectil exploziv-trasor pentru instalatiile AK-230” – 5 130 000,00 RON.
În cazul în care contractul a fost încheiat în euro, echivalenţa RON-euro se va calcula la un curs de schimb mediu anual după cum urmează:
— pentru anul 2014: 1 EUR = 4,4446 RON,
— pentru anul 2015: 1 EUR = 4,4450 RON,
— pentru anul 2016: 1 EUR = 4,4900 RON,
— pentru anul 2017: 1 EUR = 4,5680 RON,
— pentru anul 2018: 1 EUR = 4,6525 RON.
Candidaţii care trebuie să efectueze conversia altor monede decât euro vor utiliza cursurile de schimb medii anuale RON/valută comunicate de către BNR şi vor specifica cursurile utilizate în documentele depuse.
Obs.: prin produse similare, autoritatea contractantă înţelege numai produse livrate în baza unor contracte ce au avut ca obiect producerea/comercializarea de muniție care se încadrează la codul CPV aferent proiectile (35620000-6).
Cei 5 ani se calculează prin raportare la data limită de depunere a candidaturilor.
Cerinţa de calificare: candidaţii trebuie să aibă implementat un sistem de management al calităţii, pentru domeniul de activitate producere/comercializare grenade, în conformitate cu standardul ISO-9001 sau echivalent, pentru activitatea proprie de producere/comercializare.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s)
Documente solicitate: declaraţie/declaraţii privind lista principalelor livrări de produse similare în ultimii 5 ani (experienţa similară) – (secţiunea Formulare Etapa I-a – Formular nr. 10).
Pentru confirmarea acestora, se vor anexa certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clienţi beneficiari. Documentele de confirmare se vor prezenta în copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” semnat şi ştampilat, iar din conţinutul acestora trebuie să reiasă clar că furnizorul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.
Note:
1) experienţa similară se dovedeşte prin completarea şi prezentarea unui formular (în conformitate cu modelul prezentat în secţiunea Formulare – Etapa I Formularul nr. 10). Pentru faza de calificare, autoritatea contractantă va analiza corectitudinea datelor înscrise în acest formular, dacă acesta poate fi luat în considerare (sunt contracte finalizate, încadrarea corespunzătoare în codul CPV solicitat, s-au derulat în intervalul de timp solicitat);
2) cap. teh. şi prof. a candidatului poate fi susţinută, pt. îndepl. unui ctr., şi de o altă pers., indiferent de nat. rel. jur. existente între candidat şi pers. respectivă, cu resp. celorlalte cond. impuse prin prezenta doc.;
3) în cazul care candidatul îşi dem. cap. teh. şi prof. invocând şi susţinerea acordată, în cf. cu prev. alin. (1), de o altă pers., atunci are oblig. de a dovedi susţinerea de care benef., de regulă, prin prez. unui angajament ferm al pers. resp., încheiat în formă autentică, prin care aceasta conf. faptul că va pune la disp. candidatului/ofertantului resursele teh. şi prof. invocate. Pers. care asig. susţinerea teh. şi prof. nu trebuie să se afle în sit. care det. excluderea din proc. de atribuire, cf. art. 155 şi 156 din O.U.G. nr. 114/2011 [va prezenta completate (formularele nr. 4 şi 5 – secţiunea Formulare Etapa I-a];
4) atunci când un grup de op. econ. depun candidatura comună, cap. teh. şi prof. se dem. prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea teh. şi prof. a unei/unor terţe pers., cap. teh. şi prof. se dem. în cond. prev. la alin. (2). Dacă op. econ. susţinători nu depun doc. în forma solicitată, resursele acestora nu vor fi luate în considerare. Susţinătorul răsp. pentru prejudiciile cauzate aut. contr. ca urmare a nerespectării oblig. prev. în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului;
5) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de furnizare.
Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: candidaturile operatorilor economici care nu îndeplinesc cerinţa minimă de calificare referitoare la experienţa similară, conform cerinţei impuse, sau nu prezintă documentele care probează/confirmă îndeplinirea cerinţei vor fi respinse.
Documente solicitate:
— candidaţii vor prezenta copie lizibilă, cu menţiunea „conform cu originalul” semnată şi ştampilată, după certificate emise de organisme independente acreditate, care atestă implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii, pentru domeniul de activitate producere/comercializare grenade, conform cu cerinţele din standardul ISO-9001 sau echivalent, sau orice alte documente prin care poate dovedi conformitatea cu standardul specificat sau dacă nu urmează aceleaşi metode de standard ofertantul trebuie să dovedească îndeplinirea nivelurilor de performanţă stabilite de acesta.
Notă: in cazul depunerii unei candidaturi în asociere, fiecare asociat are obligaţia de a demonstra îndeplinirea cerinţei, pentru partea din contract pe care o realizează. Documentele solicitate trebuie să fie valabile la data limită de depunere a candidaturilor.
Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: candidaturile operatorilor economici care nu fac dovada îndeplinirii cerinţei de calificare referitoare la asigurarea calităţii vor fi respinse.

Critères relatifs à la capacité technique et/ou professionnelle de sous-traitants (susceptibles d'entraîner leur rejet)

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s)

III.2.4)Informations sur les marchés réservés
Le marché est réservé à des ateliers protégés
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : non
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: non

Section IV: Procédure

IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Restreinte
IV.1.2)Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
Nombre minimal envisagé 3 et nombre maximal 99
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats: Autoritatea contractantă nu impune limitarea numărului de operatori economici invitaţi să participe. Toţi candidaţii participanţi la procedura de atribuire care îndeplinesc cerinţele de calificare de la pct. III.2.1)-III.2.3) vor fi selectaţi şi invitaţi să depună ofertă. În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul minim preconizat indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul:
(a) fie de a anula procedura de atribuire pentru încheierea contractului,
(b) fie de a continua procedura de atribuire pentru încheierea contractului numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie solicitate şi care a/au prezentat ofertă admisibilă. Criterii obiective de limitare a numărului de candidaţi: nu.
IV.1.3)Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier oui
IV.2)Critères d’attribution
IV.2.1)Critères d’attribution
Prix le plus bas
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
20/1/043-M/27.06.2019
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
5.8.2019 - 09:00
IV.3.5)Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
roumain.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3)Informations complémentaires:
Tipul procedurii va fi: licitatie restransa accelerata conform notei justificative anexate.
Procedura este organizată de M.Ap.N – U.M. 02550 București (prin U.M. 02550 C București).

Documentaţia publicată în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice este documentaţia aferentă Etapei I – calificarea şi selectarea candidaţilor. Solicitările de clarificări, cu privire la documentaţia de atribuire aferentă Etapei I, vor fi transmise prin poştă sau fax. Programul de lucru al autorităţii contractante este de luni până vineri între orele 8.00-16.00. Orice document, ce conţine solicitări de clarificări, transmis autorităţii contractante în afara orelor de program va putea fi înregistrat, iar autoritatea contractantă va lua cunoştinţă de el, doar în prima zi (la prima oră) cu program de lucru. Răspunsurile la solicitările de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire aferentă Etapei I, vor fi publicate de către autoritatea contractantă în SEAP, secţiunea „documentaţie şi clarificări” din cadrul anunţului de participare (adresa www.e-licitatie.ro). In cazul în care candidatul are intenţia de a subcontracta parte/părţi din contract, va completa şi prezenta formularul 11 – secţiunea Formulare Etapa I-a – declaraţie privind lista subcontractanţilor şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia.

Modul de departajare a ofertelor cu preţuri egale: in cazul în care comisia de evaluare constată că pe primul loc se află oferte admisibile cu preţuri egale, se va solicita ofertanţilor în cauză o nouă propunere financiară care se va depune în aceleaşi condiţii cu oferta (în plic sigilat cu scrisoare de înaintare). Câştigătorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului preţul cel mai scăzut. Evaluarea ofertelor se realizează confom metodologiei de evaluare publicată în SEAP, secţiunea „Documentaţie, clarificări şi decizii” din cadrul invitaţiei de participare.
Procedura intră sub incidenţa prevederilor O.U.G. nr. 189/2002 cu modificările şi completările ulterioare, privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Evaluarea candidaturilor/ofertelor se realizează conform metodologiei de evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziţie organizate în baza OUG nr. 114 din 21.12.2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii publicată în SEAP, secţiunea „Documentaţie, clarificări şi decizii” din cadrul anunţului de participare.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
VI.4.2)Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Conform Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

Nom officiel: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucureşti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16.7.2019