Diensten - 341327-2019

22/07/2019    S139    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Denemarken-Kopenhagen: Raamovereenkomst voor diensten voor de landmonitoringdienst van Copernicus – productie van de CLC+-backbone, met inbegrip van raster- en vectorproducten op basis van satellietinputgegevens uit 2017-2018-2019

2019/S 139-341327

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Europees Milieuagentschap (EEA)
Kongens Nytorv 6
Copenhagen K
1050
Denemarken
Contactpersoon: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
NUTS-code: DK011

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.eea.europa.eu

Adres van het kopersprofiel: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5196
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5196
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor diensten voor de landmonitoringdienst van Copernicus – productie van de CLC+-backbone, met inbegrip van raster- en vectorproducten op basis van satellietinputgegevens uit 2017-2018-2019

Referentienummer: EEA/DIS/R0/19/012
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze oproep tot inschrijvingen beoogt de opstelling van een raamovereenkomst voor diensten met een ondernemer voor de productie van de zogenaamde „CLC+-backbone” die een reeks raster- en vectorproducten omvat, voornamelijk gebaseerd op satellietbeelden van Copernicus Sentinel uit 2017, 2018 en 2019. De CLC+-backbone moet het eerste onderdeel vormen bij het uitrollen van de CLC+-reeks aan producten en diensten, bestaande uit:

— CLC+ backbone,

— CLC+ core,

— CLC+ instances,

— CLC+ legacy.

Deze onderdelen worden stapsgewijs uitgerold overeenkomstig een concept dat wordt uitgewerkt door de Eagle-deskundigengroep van Eionet en dat wordt geconsolideerd via een uitgebreid proces van raadpleging van belanghebbenden. De onderdelen die op de CLC+-backbone volgen, zullen via opeenvolgende openbare aanbestedingen ten uitvoer worden gelegd.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK01
Voornaamste plaats van uitvoering:

alle diensten worden hoofdzakelijk uitgevoerd in de eigen kantoren van de toekomstige contractant met nu en dan een vergadering in de kantoren van het EEA in Kopenhagen, afhankelijk van de vereisten van elke specifieke opdracht.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de diensten en de verplichte eisen, evenals meer technische inlichtingen over de producten, methodes en workflows, worden inschrijvers uitgenodigd om bijlage 7) (technische specificaties voor de tenuitvoerlegging van een nieuw landmonitoringsconcept op basis van Eagle: ontwerpconcept en CLC+-backbone, technische specificaties, ontwerpspecificaties van de CLC+-kern en CLC+-voorbeelden, met inbegrip van evaluatie van de vereisten).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er wordt een raamovereenkomst voor diensten gesloten met de geselecteerde inschrijver voor een initiële looptijd van 24 maanden vanaf de datum van ondertekening door beide contractpartijen, met de mogelijkheid tot maximaal 2 verlengingen voor een periode van telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Copernicus-verordening (EU) nr. 377/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3.4.2014 (PB L 122 van 24.4.2014, blz. 44).

II.2.14)Nadere inlichtingen

De geraamde begroting voor de productie van de CLC+-backbone (sectie 1.3) van de aanbestedingsstukken) ligt tussen 7 500 000 EUR en 9 000 000 EUR. Daarnaast worden adviesdiensten (sectie 1.4.8) van de aanbestedingsstukken) geraamd op een waarde van 1 000 000 EUR. De totale opdrachtwaarde ligt bijgevolg tussen 8 500 000 EUR en 10 000 000 EUR.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie sectie 2.1), 2.2.1) en 2.2.2) van de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

de kantoren van het EEA, gelegen te Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DENEMARKEN.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

vertegenwoordigers van inschrijvers (1 per inschrijver) mogen deelnemen aan de opening. Zij worden verzocht de dienst Aanbestedingen van het EEA ten laatste op 20.9.2019 (16:00 MET), via e-mail (procurement@eea.europa.eu) te informeren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Europese Ombudsman
1 avenue du Président Robert Schuman
Strasbourg
67001
Frankrijk
Telefoon: +33 388172313
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Fax: +33 388179062

Internetadres: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Gerecht
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: https://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/07/2019