Usluge - 341348-2019

Submission deadline has been amended by:  425434-2019
22/07/2019    S139

Belgija-Bruxelles: Pružanje usluga vezanih uz pristup zgradama Europskog parlamenta

2019/S 139-341348

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: Service du Courrier officiel, Rue Wiertz 60
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: LU0 LUXEMBOURG
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Direction des ressources
E-pošta: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4879
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga vezanih uz pristup zgradama Europskog parlamenta

Referentni broj: 06C60/2019/M030
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71000000 Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pružanje usluga vezanih uz pristup zgradama Europskog parlamenta.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71000000 Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS kod: FR FRANCE
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg kao i glavni gradovi država članica EU-a, kao i Barcelona, Edinburgh, Marseille, Milano, München, Wroclaw, Bazoches-sur-Guyonne i Washington DC SAD.

II.2.4)Opis nabave:

Pružanje usluga vezanih uz pristup zgradama Europskog parlamenta.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Upis u strukovni ili obrtni registar i/ili posebno ovlaštenje u državi poslovnog nastana ili članstvo u stručnoj organizaciji.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Ponuditelj mora imati dostatnu ekonomsku i financijsku sposobnost za izvršenje ugovora u skladu s odredbama ugovora i uzimajući u obzir vrijednost i opseg ugovora. Ako, s obzirom na informacije koje dostavi ponuditelj, Europski parlament sumnja u ponuditeljevu financijsku ili ekonomsku sposobnost ili ako se navedena sposobnost pokaže nedostatnom za izvršenje ugovora, ponuda može biti odbijena ne dajući ponuditelju pravo na novčanu naknadu.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

Europski parlament zahtijeva od svakog ponuditelja posjedovanje najmanje financijske i ekonomske sposobnosti koja će biti procijenjena na temelju sljedećih elemenata:

— godišnjeg prometa od najmanje 300 000 EUR ostvarenog u području arhitekture i graditeljstva, tijekom 2 financijske godine za koje su računi zaključeni,

— financijske održivosti procijenjene kako slijedi, uzimajući u obzir, posebice, bruto operativni višak (EBITDA) koji mora biti pozitivan tijekom zadnje 2 zaključene financijske godine, i to za svakog člana grupe i svakog podizvođača, ako je primjenjivo.

Ocjena financijske i ekonomske sposobnosti

Svi ponuditelji trebaju dostaviti valjano potpisanu i datiranu izjavu o istinitosti podataka, koja se nalazi u točki 1. dokumenta „Dokumentacija o sudjelovanju“.

U slučaju konzorcija gospodarskih subjekata, izjavu o istinitosti podataka dostavljaju svi članovi konzorcija.

Ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor dužan je dostaviti sljedeća dokazna sredstva u roku od 10 kalendarskih dana od obavijesti o privremenoj dodjeli ugovora i prije potpisivanja ugovora:

— preslike potpunih financijskih izvješća (bilance, računa dobiti i gubitka, tabele tijeka novca i priloga) izdanih u godišnjem izvješću i revidiranih ili, ako revizija nije obvezna, koje je ponuditeljev zastupnik propisno i iskreno ovjerio, za najmanje posljednje 2 financijske godine za koje su računi zaključeni,

— pregled financijskih podataka u Prilogu V. administrativnim klauzulama, za posljednje 2 financijske godine za koje su računi zaključeni.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Ponuditelj mora imati dostatnu tehničku i stručnu sposobnost za izvršenje ugovora u skladu s odredbama ugovora, uzimajući u obzir vrijednost i opseg ugovora. Ako, u svjetlu informacija koje dostavi ponuditelj, Europski parlament sumnja u ponuditeljeve tehničke i stručne sposobnosti ili ako se one pokažu nedostatnima za izvršenje ugovora, ponuda može biti odbijena ne dajući ponuditelju pravo na novčanu naknadu.

Za ugovor iz ovog poziva na nadmetanje Europski parlament od ponuditelja zahtijeva sljedeće tehničke i stručne sposobnosti:

— SEL 1: najmanje 3 godine iskustva u uslugama sličnima onima koje se zahtijevaju u području ovog natječaja, s popisom od najmanje 3 isporuke usluga slične prirode, provedene u posljednje 3 godine i s navedenim iznosom, datumom i naručiteljem, javnim ili privatnim, te ovjereno potvrdama o urednom izvršenju koje su izdali korisnici,

— SEL 2: osnovni tim stručnjaka u području pristupačnosti zgradama kojeg čini najmanje:

—— 1 voditelj projekta, sa sveučilišnom diplomom (inženjer ili arhitekt) od najmanje 3 godine (prvostupnik), najmanje osnovno iskustvo kao arhitekt/inženjer od 10 godina, plus najmanje potvrđeno iskustvo od 5 godina u području pristupa zgradama,

—— 2 dodatna (viša) arhitekta/inženjera, svaki sa sveučilišnom diplomom (inženjer ili arhitekt) od najmanje 3 godine (prvostupnik), najmanje osnovno iskustvo kao arhitekt/inženjer od 7 godina, plus najmanje potvrđeno iskustvo od 3 godina. godina u području pristupa zgradama,

— SEL 3: tim za podršku osnovnom timu koji se sastoji od najmanje:

—— 2 (niža) arhitekta/inženjera, svaki sa sveučilišnom diplomom (inženjer ili arhitekt) od najmanje 3 godine (prvostupnik),

—— 1 instruktor/ica, s 3 godine iskustva u području osposobljavanja (ovu poziciju može pokriti drugi član osnovnog tima ili tima za podršku s potrebnim iskustvom u osposobljavanju),

—— 1 urednik/ica na engleskom i/ili francuskom jeziku, s iskustvom u izradi tehničkih tekstova i popularnih tekstova koji pružaju informacije o tehničkim disciplinama s ciljem da javnost učine razumljivima teme određene složenosti na engleskom i/ili francuskom jeziku. Ovo će se iskustvo dokazati predstavljanjem 2 teksta koje je napisao urednik/ica: 1. tekst, ili tehnički sadržaj u bilo kojem području, ili popularna znanost koja pruža informacije o bilo kojoj tehničkoj disciplini i nastoji učiniti razumljivim za širu javnost temu određene složenosti i 2. tekst u bilo kojem području namijenjenom široj javnosti.

Ovu poziciju može pokriti drugi član osnovnog tima ili tima za podršku s potrebnim iskustvom u pisanju popularnih tehničkih materijala na engleskom i/ili francuskom jeziku.

— SEL 4: član osnovnog tima (voditelj projekta ili 1 od 2 asistenta) mora vladati francuskim jezikom najmanje na razini C1,

— SEL 5: član osnovnog tima (voditelj projekta ili 1 od 2 asistenta) mora vladati engleskim jezikom najmanje na razini C1,

— SEL 6: mreža stručnjaka dostupna na zahtjev za pružanje usluga koje se pružaju ovim ugovorom [vidjeti neiscrpan popis usluga iz točke 2.1 (Usluge koje treba pružiti) tehničkih specifikacija priloženih uz ove upute za nadmetanje].

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

Tehnička i profesionalna sposobnost gospodarskih subjekata bit će potkrijepljene sljedećim dokumentima:

a) valjano datiranom i potpisanom izjavom o istinitosti podataka kao što je navedena u točki VII dokumenta „Dokumentacija o sudjelovanju”;

b) tabelom pod nazivom „Informativni list i popratni dokumenti koji se odnose na kriterije odabira“ priloženom uz valjano datiranu i potpisanu dokumentaciju o sudjelovanju;

c) popratnim dokumentima navedenim u gore navedenoj tabeli, „Informativni list i popratni dokumenti koji se odnose na kriterije odabira“ u prilogu dokumentacije o sudjelovanju, odnosno: životopisi i tekstovi koje je urednik/ica izradio/la moraju biti uključeni u ponudi.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 12/09/2019
Lokalno vrijeme: 20:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 19/09/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Europski parlament, Direction générale des infrastructures et de la logistique, Direction des ressources, Bâtiment WIM 09Z075, Bruxelles, BELGIJA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

48 mjeseci nakon sklapanja ugovora.

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Shuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/07/2019