Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 341348-2019

Submission deadline has been amended by:  425434-2019
22/07/2019    S139    Europees Parlement - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Verlenen van toegankelijkheidsdiensten voor de gebouwen van het Europees Parlement

2019/S 139-341348

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Service du Courrier officiel, Rue Wiertz 60
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: LU0
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: Direction des ressources
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://europarl.europa.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4879
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlenen van toegankelijkheidsdiensten voor de gebouwen van het Europees Parlement

Referentienummer: 06C60/2019/M030
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Verlenen van toegankelijkheidsdiensten voor de gebouwen van het Europees Parlement.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU
NUTS-code: BE
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel, Luxemburg, Straatsburg alsook de hoofdsteden van de lidstaten van de EU, en ook in Barcelona, Edinburg, Marseille, Milaan, München, Wroclaw, Bazoches-sur-Guyonne en in Washington DC VS.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verlenen van toegankelijkheidsdiensten voor de gebouwen van het Europees Parlement.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Inschrijving in het beroepsregister of het handelsregister en/of specifieke machtiging in het land van vestiging, of lidmaatschap van een beroepsvereniging.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver moet over voldoende economische en financiële draagkracht beschikken om de opdracht uit te voeren in overeenstemming met de contractbepalingen en rekening houdend met de waarde en omvang hiervan. Als het Europees Parlement naar aanleiding van de door de inschrijver verstrekte informatie twijfelt over de vakbekwaamheid en vakkundigheid van de inschrijver of indien deze onvoldoende blijken om de opdracht uit te voeren, kan de inschrijving worden verworpen zonder dat de inschrijver recht heeft op enige financiële compensatie.

Eventuele minimumeisen:

Het Europees Parlement eist van inschrijvers een minimale financiële en economische draagkracht die wordt beoordeeld op basis van de volgende elementen:

— een minimale jaaromzet van 300 000 EUR gerealiseerd op het gebied van architectuur en bouwtechniek in de twee afgesloten boekjaren,

— economische en financiële draagkracht tijdens de uitvoering van de opdracht, waarbij met name rekening wordt gehouden met het bruto-exploitatieoverschot (Ebitda) dat tijdens de laatste 2 afgesloten boekjaren positief moet zijn, inclusief voor elk lid van de groep en elke onderaannemer, indien van toepassing.

Beoordeling van financiële en economische draagkracht

Alle inschrijvers verstrekken een naar behoren gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord, zoals vermeld in punt 1 van de „aanbestedingsstukken“.

In het geval van een groep ondernemers wordt de verklaring op erewoord door alle leden van de groep verstrekt.

De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, verstrekt binnen 10 kalenderdagen na de datum van kennisgeving van de voorlopige gunning van de opdracht en vóór ondertekening van het contract, de volgende bewijzen:

— een kopie van alle financiële overzichten (balans, resultatenrekening, kasstroomoverzicht en bijlagen) die in het jaarverslag zijn gepubliceerd en die zijn gecontroleerd of, bij gebreke van deze verplichting, voor waar en echt zijn verklaard door een vertegenwoordiger van de inschrijver, in ieder geval over de afgelopen 2 boekjaren,

— het financiële informatieblad in bijlage V van deze administratieve voorwaarden, dat de laatste twee afgesloten boekjaren omvat.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver moet over voldoende technische en professionele capaciteit beschikken om hem in staat te stellen de opdracht uit te voeren in overeenstemming met de contractuele bepalingen en rekening houdend met de waarde en de reikwijdte van de opdracht. Als het Europees Parlement naar aanleiding van de door de inschrijver verstrekte informatie twijfelt over de vakbekwaamheid en vakkundigheid van de inschrijver of indien deze onvoldoende blijken om de opdracht uit te voeren, kan de inschrijving worden verworpen zonder dat de inschrijver recht heeft op enige financiële compensatie.

Voor de opdracht in het kader van onderhavige aanbesteding eist het Europees Parlement dat de inschrijvers over de volgende technische en professionele beschikken:

— SAL 1: ten minste 3 jaar ervaring op het gebied van diensten/prestaties die vergelijkbaar zijn met die welke op het gebied van deze aanbesteding vereist is, met een lijst van minstens 3 soortgelijke diensten die gedurende de afgelopen drie jaar zijn uitgevoerd jaar en met vermelding van hun bedrag, datum en ontvanger, publiek of privaat, en gecertificeerd met certificaten van goede uitvoering, afgegeven door de begunstigden,

— SAL 2: een kernteam van experts op het gebied van toegankelijkheid tot gebouwen samengesteld uit minimaal:

—— 1 projectmanager, met een universitair diploma (ingenieur of architect) van ten minste 3 jaar (bachelor- of masterniveau), een minimale basiservaring als architect/ingenieur van 10 jaar, plus een minimale bevestigde ervaring van 5 jaar op het gebied van toegankelijkheid van gebouwen,

—— 2 assistent-ingenieurs/architecten (senioren), met een universitair diploma (ingenieur of architect) van ten minste 3 jaar (bachelor- of masterniveau), een minimale basiservaring als architect/ingenieur van zeven jaar, plus een minimale bevestigde ervaring van 3 jaar op het gebied van toegankelijkheid van gebouwen,

— SAL 3: een ondersteuningsteam voor het kernteam bestaande uit minimaal:

—— 2 architecten/ingenieurs (junioren), die elk een universitair diploma (ingenieur of architect) van ten minste 3 jaar hebben (bachelor- of masterniveau),

—— 1 trainer/trainster, met 3 jaar ervaring op trainingsgebied (deze positie kan worden gedragen door een ander lid van het kernteam of een ondersteuningsteam met de vereiste ervaring in opleiding),

—— 1 redacteur in het Engels en/of Frans, met ervaring op het gebied van het schrijven van technische teksten en populaire teksten met informatie over technische onderwerpen gericht op het begrijpelijk maken voor het grote publiek van een onderwerp van enige complexiteit in het Engels en/of Frans. Deze ervaring zal worden aangetoond door de presentatie van 2 teksten geschreven door de redacteur: een 1e tekst, met technische inhoud op eender welk gebied, of populair-wetenschappelijk tekst die informatie geeft over ongeacht welke technische discipline en gericht op begrijpelijk maken voor het grote publiek van een onderwerp met een zekere complexiteit, en een 2e tekst op eender welk gebied die bestemd is voor het grote publiek.

Deze functie kan worden uitgevoerd door een ander lid van het kernteam of door een ondersteuningsteam met ervaring in het schrijven van populaire technische documenten in het Engels en/of Frans.

— SAL 4: een lid van het kernteam (de projectleider of een van de 2 assistenten) moet vloeiend Frans spreken op minimaal niveau C1,

— SAL 5: een lid van het kernteam (de projectleider of een van de 2 assistenten) moet vloeiend Engels spreken op minstens niveau C1,

— SAL 6: een netwerk van deskundigen dat op verzoek beschikbaar is om de diensten te verlenen van dit contract [zie niet-beperkende lijst van diensten in punt 2.1 (Uit te voeren diensten) met de technische specificaties die aan deze aanbesteding bestek zijn toegevoegd].

Eventuele minimumeisen:

De ondernemers moeten hun technische en professionele bekwaamheid aantonen door middel van de volgende documenten:

a) de naar behoren gedateerde en ondertekende verklaring van eer zoals deze staat in punt VII van het document „inschrijfformulier“;

b) de tabel met de titel "Informatiebestand en ondersteunende documenten met betrekking tot de selectiecriteria" die als bijlage is gevoegd bij het gedateerde en ondertekende inschrijfformulier;

c) de bewijsstukken vermeld in de bovengenoemde tabel, "Informatiebestand en ondersteunende documenten met betrekking tot de selectiecriteria", als bijlage bij de specificaties van het inschrijfformulier, namelijk: de curricula vitae en de teksten opgesteld door de redacteur moeten in de offerte worden opgenomen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/09/2019
Plaatselijke tijd: 20:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europees Parlement, Direction générale des infrastructures et de la logistique, Direction des ressources, Bâtiment WIM 09Z075, Brussel, BELGIË.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

48 maanden na de gunning van de opdracht.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1

Internetadres: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Shuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefoon: +33 388172313

Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/07/2019