W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 341348-2019

Submission deadline has been amended by:  425434-2019
22/07/2019    S139    Parlament Europejski - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Świadczenie usług w zakresie dostępności budynków Parlamentu Europejskiego

2019/S 139-341348

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: Service du Courrier officiel, Rue Wiertz 60
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: LU0
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Direction des ressources
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://europarl.europa.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4879
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie dostępności budynków Parlamentu Europejskiego

Numer referencyjny: 06C60/2019/M030
II.1.2)Główny kod CPV
71000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług w zakresie dostępności budynków Parlamentu Europejskiego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU
Kod NUTS: BE
Kod NUTS: FR
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela, Luksemburg, Strasburg oraz stolice państw członkowskich UE, a także Barcelona, Edynburg, Marsylia, Mediolan, Monachium, Wrocław, Bazoches-sur-Guyonne i Waszyngton (Dystrykt Kolumbii) w USA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie dostępności budynków Parlamentu Europejskiego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wpis do rejestru zawodowego i rejestru handlowego lub specjalne zezwolenie w kraju prowadzenia działalności lub członkostwo w organizacji zawodowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Oferent musi posiadać wystarczającą zdolność ekonomiczną i finansową, aby móc zrealizować zamówienie zgodnie z postanowieniami umowy i z uwzględnieniem jej wartości i zakresu. Jeśli na podstawie dostarczonych informacji Parlament Europejski będzie miał wątpliwości co do zdolności finansowej i ekonomicznej oferenta lub jeżeli okażą się one niewystarczające do wykonania zamówienia, oferta może zostać odrzucona, a oferent nie będzie mógł ubiegać się o jakąkolwiek rekompensatę finansową.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Parlament Europejski wymaga od oferentów minimalnej zdolności finansowej i ekonomicznej, która zostaje poddana ocenie na podstawie następujących elementów:

— roczny obrót w dziedzinie architektury i inżynierii budowlanej za 2 lata obrotowe, za które zamknięto księgi rachunkowe, wynosi co najmniej 300 000 EUR,

— zdolność finansowa, do ustalenia której uwzględnia się w szczególności nadwyżkę operacyjną brutto. Musi ona być dodatnia za 2 ostatnie lata obrotowe; za które zamknięto księgi rachunkowe. W stosownym przypadku uwzględnia się zdolność każdego członka grupy i każdego podwykonawcy.

Ocena zdolności ekonomicznej i finansowej

Wszyscy oferenci powinni przedstawić należycie datowane i podpisane oświadczenie, zgodnie z wzorem zawartym w pkt 1 dokumentu „Zobowiązania”.

W przypadku grupy podmiotów gospodarczych oświadczenie dostarcza każdy z członków grupy.

Oferent, któremu zamówienie zostaje udzielone, dostarcza wymienione poniżej dokumenty w terminie 10 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o tymczasowym udzieleniu zamówienia, lecz przed podpisaniem umowy:

— kopia pełnych rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz załączniki) opublikowanych w ramach rocznego sprawozdania i poddanych audytowi, poświadczonych jako rzetelne i zgodne z prawdą przez przedstawiciela oferenta, co najmniej z 2 ostatnich lat obrotowych, za które zamknięto księgi rachunkowe,

— arkusz informacji finansowych znajdujący się w załączniku V do niniejszych przepisów administracyjnych, dotyczący 2 ostatnich lat obrotowych, za które zamknięto księgi rachunkowe.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Oferent musi posiadać wystarczającą zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe, aby móc zrealizować zamówienie zgodnie z postanowieniami umowy i z uwzględnieniem jej wartości i zakresu. Jeżeli na podstawie dostarczonych przez oferenta informacji Parlament Europejski będzie miał wątpliwości co do jego zdolności technicznych lub kwalifikacji zawodowych lub jeżeli okażą się one niewystarczające do wykonania zamówienia, oferta może zostać odrzucona, a oferent nie będzie mógł ubiegać się o jakąkolwiek rekompensatę finansową.

W przypadku zamówienia będącego przedmiotem tego przetargu Parlament Europejski wymaga, aby oferenci posiadali następujące zdolności techniczne i kwalifikacje zawodowe:

— kryterium wyboru nr 1: co najmniej 3 lata doświadczenia w realizacji usług podobnych do wymaganych w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert, z wykazem co najmniej 3 usług o podobnym charakterze zrealizowanych w 3 ostatnich latach wraz ze wskazaniem ich kwoty, daty i usługobiorcy, publicznego lub prywatnego, popartego zaświadczeniami należytego wykonania wystawionymi przez korzystających z usług,

— kryterium wyboru nr 2: podstawowy zespół ekspertów w dziedzinie dostępności budynków, w którego skład wchodzi co najmniej:

—— 1 kierownik projektu posiadający wykształcenie wyższe (inżynier lub architekt), po co najmniej 3 latach nauki [(tytuł licencjata lub magistra (licence ou Bachelor)], z co najmniej 10-letnim doświadczeniem w pracy architekta/inżyniera oraz co najmniej 5 lat potwierdzonego doświadczenia w dziedzinie dostępności budynków,

—— 2 (starszych) architektów/inżynierów zastępców posiadających wykształcenie wyższe (inżynier lub architekt) po co najmniej 3 latach nauki [(tytuł licencjata lub magistra (licence ou Bachelor)], co najmniej 7-letnie doświadczenie w pracy architekta/inżyniera oraz co najmniej 3 lata potwierdzonego doświadczenia w dziedzinie dostępności budynków,

— kryterium wyboru nr 3: zespół wsparcia dla zespołu podstawowego, w skład którego wchodzi co najmniej:

—— 2 (młodszych) architektów/inżynierów, posiadających wykształcenie wyższe (inżynier lub architekt) po co najmniej 3 latach nauki [(tytuł licencjata lub magistra (licence ou Bachelor)],

—— 1 szkoleniowiec z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w szkoleniach (stanowisko to może być objęte przez innego członka zespołu podstawowego lub zespołu wsparcia, mającego wymagane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń),

—— 1 redaktor/redaktorka w języku angielskim i/lub francuskim, z doświadczeniem w redagowaniu tekstów technicznych i popularnonaukowych (przedstawiających informacje w zakresie dziedzin technicznych), których celem jest wyjaśnienie szerokiemu gronu odbiorców zagadnienia o określonej złożoności w języku angielskim i/lub francuskim. Doświadczenie to zostanie poparte 2 tekstami opracowanymi przez redaktora/redaktorkę: pierwszy tekst o treści technicznej z dowolnej dziedziny lub tekst popularnonaukowy (przedstawiający informacje z dowolnej dziedziny technicznej), którego celem jest wyjaśnienie szerokiej publiczności zagadnienia o określonej złożoności oraz drugi tekst z dowolnej dziedziny przeznaczony dla szerokiego grona odbiorców.

Stanowisko to może obejmować jeden z członków zespołu podstawowego lub zespołu wsparcia, mający wymagane doświadczenie w redagowaniu dokumentów z dziedziny popularyzacji techniki w języku angielskim i/lub francuskim.

— kryterium wyboru nr 4: jeden z członków zespołu podstawowego (kierownik lub jeden z jego 2 zastępców) musi władać językiem francuskim co najmniej na poziomie C1,

— kryterium wyboru nr 5: jeden z członków zespołu podstawowego (kierownik lub jeden z jego 2 zastępców) musi władać językiem angielskim co najmniej na poziomie C1,

— kryterium wyboru nr 6: sieć ekspertów dostępnych na żądanie, zapewniających usługi w ramach niniejszego zamówienia [zob. niewyczerpująca lista usług w pkt 2.1 (Usługi do wykonania) specyfikacji technicznej załączonej do niniejszego wykazu szczegółowych warunków zamówienia].

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Oferenci muszą udokumentować swoją zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe, przedstawiając następujące dokumenty:

a) należycie datowane i podpisane oświadczenie, zgodnie z wzorem zawartym w pkt VII dokumentu „Zobowiązania”;

b) należycie datowana i podpisana tabela zatytułowana „Karta informacyjna i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru” w załączniku do dokumentu „Zobowiązania”;

c) dokumenty potwierdzające wskazane w wyżej wymienionej tabeli, „Karta informacyjna i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru”, znajdującej się w załączniku dokumentu „Zobowiązania”. Oznacza to, że życiorys oraz teksty opracowane przez redaktora/redaktorkę muszą zostać załączone do oferty.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/09/2019
Czas lokalny: 20:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Parlament Europejski, Direction générale des infrastructures et de la logistique, Direction des ressources, Bâtiment WIM 09Z075, Bruxelles, BELGIA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

48 miesięcy od udzielenia zamówienia.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1

Adres internetowy: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Shuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Tel.: +33 388172313

Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/07/2019