Servicii - 341348-2019

Submission deadline has been amended by:  425434-2019
22/07/2019    S139

Belgia-Bruxelles: Furnizarea de servicii de acces la clădirile Parlamentului European

2019/S 139-341348

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: Service du Courrier officiel, Rue Wiertz 60
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: Direction des ressources
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://europarl.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4879
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de servicii de acces la clădirile Parlamentului European

Număr de referinţă: 06C60/2019/M030
II.1.2)Cod CPV principal
71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea de servicii de acces la clădirile Parlamentului European.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod NUTS: FR FRANCE
Locul principal de executare:

Bruxelles, Luxemburg, Strasbourg și capitalele statelor membre ale UE, precum și la Barcelona, Edinburgh, Marsilia, Milano, Munchen, Wroclaw, Bazoches-sur-Guyonne și Washington DC SUA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de servicii de acces la clădirile Parlamentului European.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Înscriere în registrul profesional sau al comerțului și/sau autorizare specifică în țările de reședință sau apartenența la o organizație profesională.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Ofertantul trebuie să dispună de suficientă capacitate economică și financiară pentru a executa contractul în conformitate cu dispozițiile contractuale și ținând cont de valoarea și obiectul contractului. În cazul în care, în lumina informațiilor furnizate de ofertant, Parlamentul European are îndoieli cu privire la capacitatea financiară a ofertantului sau dacă această capacitate se dovedește a fi insuficientă pentru executarea contractului, oferta poate fi respinsă fără ca ofertantul să aibă dreptul la vreo compensație de natură financiară.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Parlamentul European solicită ca ofertanții să dețină o capacitate financiară și economică minimă, care este evaluată pe baza următoarelor elemente:

— cifra de afaceri anuală minimă de 300 000 EUR realizată în domeniul arhitecturii și ingineriei clădirilor, în cursul celor două exerciții financiare închise,

— viabilitatea financiară evaluată după cum urmează, luând în considerare, în special, excedentul brut de exploatare (EBITDA) care trebuie să fie pozitiv în ultimele 2 exerciții financiare încheiate, inclusiv pentru fiecare membru al grupului și fiecare subcontractant, după caz.

Evaluarea capacității financiare și economice

Toți ofertanții trebuie să furnizeze o declarație pe propria răspundere, semnată și datată corespunzător, astfel cum figurează la punctul 1 din documentul „Caiet de sarcini“.

În cazul unei asocieri de operatori economici, declarația pe propria răspundere trebuie furnizată de toți membrii asocierii.

Ofertantul căruia îi va fi atribuit contractul trebuie să furnizeze, în termen de 10 zile calendaristice de la data notificării atribuirii provizorii a contractului și înainte de semnarea contractului, următoarele documente justificative:

— o copie a tuturor situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierdere, tabel cu fluxurile de numerar și anexe) publicate în raportul anual și auditate sau, în lipsa acestei obligații, certificate cu exactitate și cu sinceritate de un reprezentant al ofertantului, cel puțin pentru ultimele 2 exerciții financiare încheiate,

— fișa de informații financiare din anexa V la clauzele administrative, pentru ultimele 2 exerciții financiare pentru care conturile au fost închise.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Ofertantul trebuie să dispună de capacitate tehnică și profesională suficientă care să-i permită să execute contractul în conformitate cu dispozițiile contractuale și ținând cont de valoarea și obiectul contractului. În cazul în care, în lumina informațiilor furnizate de ofertant, Parlamentul European are îndoieli cu privire la capacitățile tehnice și profesionale ale ofertantului sau dacă aceste capacități se dovedesc a fi insuficiente pentru executarea contractului, oferta poate fi respinsă fără ca ofertantul să aibă dreptul la vreo compensație de natură financiară.

Pentru contractul care face obiectul acestei licitații, Parlamentul European solicită ofertanților să dețină următoarele capacități tehnice și profesionale:

— SEL 1: o experiență de cel puțin 3 ani în domeniul serviciilor/prestațiilor similare celor solicitate în cadrul prezentei licitații, cu o listă de cel puțin 3 servicii de natură similară, efectuate în ultimii trei ani și indicând suma acestora, data acestora și destinatarul public sau privat al acestora și atestată prin certificatele de bună execuție emise de beneficiari,

— SEL 2: o echipă principală de experți în domeniul accesibilității clădirilor, cel puțin compusă din:

—— 1 manager de proiect, deținător al unei diplome universitare (inginer sau arhitect) cu durata studiilor de cel puțin 3 ani (nivel licență sau Bachelor), având o experiență minimă de bază ca arhitect/inginer de 10 ani plus o experiență minimă confirmată de 5 ani în domeniul accesibilității clădirilor,

—— 2 arhitecți/ingineri asistenți (seniori), fiecare fiind deținător al unei diplome universitare (inginer sau arhitect) cu durata studiilor de cel puțin 3 ani (nivel licență sau Bachelor), având o experiență minimă de bază ca arhitect/inginer de 7 ani plus o experiență minimă confirmată de 3 ani în domeniul accesibilității clădirilor,

— SEL 3: o echipă de sprijin pentru echipa de bază compusă din cel puțin:

—— 2 arhitecți/ingineri (juniori), fiecare fiind deținător al unei diplome universitare (inginer sau arhitect) cu durata studiilor de cel puțin 3 ani (nivel licență sau Bachelor),

—— 1 formator cu o experiență de 3 ani în domeniul formării (această poziție poate fi ocupată de un alt membru al echipei de bază sau al echipei de suport care are experiența necesară în domeniul formării),

—— 1 redactor în limba engleză și/sau franceză, cu experiență în redactarea de texte tehnice și texte obișnuite care să furnizeze informații cu privire la disciplinele tehnice în scopul de a face comprehensibil publicului larg un subiect de o anumită complexitate în limba engleză și/sau în limba franceză. Această experiență va fi demonstrată prin prezentarea a 2 texte redactate de către redactor: un prim text, fie cu un conținut tehnic în orice domeniu, fie cu un conținut de popularizare științifică și care furnizează informații cu privire la orice disciplină tehnică în scopul de a face comprehensibil publicului larg un subiect de o anumită complexitate și un al doilea text în orice domeniu destinat publicului larg.

Această poziție poate fi ocupată de un alt membru al echipei de bază sau al echipei de suport cu experiență în scrierea materialelor de popularizare tehnică în limba engleză și/sau franceză.

— SEL 4: un membru al echipei de bază (managerul de proiect sau unul dintre cei 2 asistenți) trebuie să cunoască limba franceză cel puțin la nivelul C1,

— SEL 5: un membru al echipei de bază (managerul de proiect sau unul dintre cei 2 asistenți) trebuie să cunoască limba engleză cel puțin la nivelul C1,

— SEL 6: o rețea de experți, disponibili la cerere, pentru a furniza serviciile care fac obiectul prezentului contract [a se vedea lista neexhaustivă de servicii de la punctul 2.1 (Servicii care trebuie efectuate) din specificațiilor tehnice anexate la prezentul caiet de sarcini].

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici va fi dovedită prin următoarele documente:

a) declarația pe propria răspundere, semnată și datată corespunzător, astfel cum figurează la punctul VII din documentul „Caiet de sarcini“;

b) tabelul intitulat „Fișa informativă și documentele justificative referitoare la criteriile de selecție“ anexat la caietul de sarcini datat și semnat în mod corespunzător;

c) documentele justificative indicate în tabelul menționat mai sus, „Fișa informativă și documentele justificative referitoare la criteriile de selecție“ anexat la caietul de sarcini și anume: curriculum vitae și textele elaborate de către redactor trebuie să fie incluse în ofertă.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 12/09/2019
Ora locală: 20:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 19/09/2019
Ora locală: 10:00
Locul:

Parlamentul European, Direction générale des infrastructures et de la logistique, Direction des ressources, Bâtiment WIM 09Z075, Bruxelles, BELGIA.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

48 de luni după atribuirea contractului.

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Shuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/07/2019