Služby - 341348-2019

Submission deadline has been amended by:  425434-2019
22/07/2019    S139

Belgicko-Brusel: Poskytovanie služieb týkajúcich sa bezbariérového prístupu do budov Európskeho parlamentu

2019/S 139-341348

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: Service du Courrier officiel, Rue Wiertz 60
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Direction des ressources
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4879
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie služieb týkajúcich sa bezbariérového prístupu do budov Európskeho parlamentu

Referenčné číslo: 06C60/2019/M030
II.1.2)Hlavný kód CPV
71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Poskytovanie služieb týkajúcich sa bezbariérového prístupu do budov Európskeho parlamentu.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kód NUTS: FR FRANCE
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel, Luxemburg, Štrasburg a hlavné mestá členských štátov EÚ, ako aj Barcelona, Edinburgh, Marseille, Miláno, Mníchov, Vroclav, Bazoches-sur-Guyonne a Washington DC (USA).

II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytovanie služieb týkajúcich sa bezbariérového prístupu do budov Európskeho parlamentu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Zápis v živnostenskom alebo obchodnom registri a/alebo osobitné poverenie v krajine trvalého pobytu alebo člen profesionálnej organizácie.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí disponovať dostatočnou ekonomickou a finančnou spôsobilosťou na vykonanie zákazky v súlade s ustanoveniami zmluvy, berúc do úvahy jej hodnotu a rozsah. Ak má Európsky parlament na základe uchádzačom poskytnutých informácií vážne pochybnosti o finančnej a ekonomickej spôsobilosti uchádzača alebo ak sa táto spôsobilosť ukáže ako nedostatočná na vykonanie zákazky, ponuka môže byť odmietnutá bez nároku uchádzača na akúkoľvek finančnú kompenzáciu.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Európsky parlament požaduje, aby mal každý uchádzač minimálnu finančnú a ekonomickú spôsobilosť, ktorá je hodnotená na základe nasledujúcich prvkov:

— minimálny ročný obrat 300 000 EUR dosiahnutý v oblasti architektúry a stavebného inžinierstva v priebehu posledných dvoch rokov, pre ktoré boli účty uzavreté,

— finančná udržateľnosť posudzovaná spôsobom uvedeným nižšie, berúc do úvahy najmä hrubý prevádzkový zisk (EBITDA), ktorý musel byť pozitívny počas posledných 2 finančných rokov, pre ktoré boli účty uzavreté, vrátane každého člena zoskupenia a každého subdodávateľa, ak je to relevantné.

Hodnotenie finančnej a ekonomickej spôsobilosti

Všetci uchádzači musia predložiť náležite podpísané a datované čestné vyhlásenie, ktoré je uvedené v bode 1 dokumentu o záväzkoch („Cahier d’engagement“).

Ak je uchádzačom zoskupenie hospodárskych subjektov, čestné vyhlásenie predložia všetci členovia zoskupenia.

Uchádzač, ktorému je zákazka pridelená, musí do 10 kalendárnych dní od oznámenia o predbežnom pridelení zákazky a pred podpísaním zmluvy predložiť tieto dôkazné prostriedky:

— kópia úplných finančných výkazov (súvaha, výkazy ziskov a strát, tabuľka s peňažnými tokmi a prílohy) zverejnených vo výročnej správe a auditovaných alebo, v prípade nesplnenia tejto povinnosti, podložených osvedčením o presnosti a správnosti zo strany zástupcu uchádzača, aspoň za posledné 2 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté,

— tlačivo vyhradené pre finančné informácie v prílohe V k týmto administratívnym podmienkam za posledné dva finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí disponovať dostatočnou technickou a odbornou spôsobilosťou na vykonanie zákazky v súlade s ustanoveniami zmluvy a pri zohľadnení hodnoty a rozsahu zákazky. Ak má Európsky parlament na základe uchádzačom poskytnutých informácií pochybnosti o technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača alebo ak sa táto spôsobilosť ukáže ako nedostatočná na vykonanie zákazky, ponuka môže byť odmietnutá bez nároku uchádzača na akúkoľvek finančnú kompenzáciu.

Pokiaľ ide o zákazku, ktorá je predmetom tejto výzvy na predloženie ponúk, Európsky parlament od uchádzačov požaduje, aby disponovali týmito technickými a odbornými spôsobilosťami:

— kritérium výberu 1: aspoň 3 roky skúseností v oblasti služieb podobných tým, ktoré sa vyžadujú v rámci tejto výzvy na predloženie ponúk, so zoznamom aspoň 3 služieb podobného charakteru, ktoré boli vykonané v priebehu posledných troch rokov (s uvedením ich hodnoty, dátumu vykonávania a príjemcu – verejného alebo súkromného) a ktoré sú potvrdené osvedčeniami o uspokojivom vykonaní zo strany príjemcov služieb,

— kritérium výberu 2: hlavný tím odborníkov v oblasti bezbariérového prístupu do budov, ktorý tvoria aspoň:

—— 1 projektový manažér, držiteľ vysokoškolského diplomu (inžinier alebo architekt), dĺžka vysokoškolského štúdia aspoň 3 roky (bakalársky stupeň), minimálna základná prax 10 rokov na pozícii architekta/inžiniera a minimálna potvrdená prax 5 rokov v oblasti bezbariérového prístupu do budov,

—— 2 architekti/inžinieri, zástupcovia, (služobne starší), obaja držitelia vysokoškolského diplomu (inžinier alebo architekt), dĺžka vysokoškolského štúdia aspoň 3 roky (bakalársky stupeň), minimálna základná prax sedem rokov na pozícii architekta/inžiniera a minimálna potvrdená prax 3 roky v oblasti bezbariérového prístupu do budov,

— kritérium výberu 3: podporný tím pre hlavný tím, ktorý tvoria aspoň:

—— 2 architekti/inžinieri (služobne mladší), obaja držitelia vysokoškolského diplomu (inžinier alebo architekt), dĺžka vysokoškolského štúdia aspoň 3 roky (bakalársky stupeň),

—— 1 školiteľ s 3-ročnou praxou v oblasti odbornej prípravy (táto pozícia môže byť obsadená iným členom hlavného tímu alebo podporného tímu s požadovanou praxou v oblasti odbornej prípravy),

—— 1 editor textov v angličtine a/alebo vo francúzštine so skúsenosťami v oblasti písania odborných textov a popularizačných textov poskytujúcich informácie o odborných disciplínach s cieľom urobiť zrozumiteľnou pomerne zložitú tému v angličtine a/alebo vo francúzštine pre širokú verejnosť. Tieto skúsenosti budú preukázané prezentáciou 2 textov napísaných tvorcom. Prvý text bude mať buď odborný obsah v akejkoľvek oblasti, alebo populárno-náučný obsah poskytujúci informácie o akejkoľvek odbornej oblasti s cieľom urobiť zrozumiteľnou pomerne zložitú tému pre širokú verejnosť a druhý text sa bude týkať akejkoľvek oblasti určenej pre širokú verejnosť.

Táto pozícia môže byť obsadená iným členom hlavného tímu alebo podporného tímu s požadovanými skúsenosťami v oblasti písania dokumentov s populárno-náučným obsahom v angličtine a/alebo vo francúzštine.

— kritérium výberu 4: 1 člen hlavného tímu (projektový manažér alebo jeden z 2 zástupcov) musí ovládať francúzsky jazyk aspoň na úrovni C1,

— kritérium výberu 5: 1 člen hlavného tímu (projektový manažér alebo jeden z 2 zástupcov) musí ovládať anglický jazyk aspoň na úrovni C1,

— kritérium výberu 6: sieť odborníkov, ktorí budú k dispozícii na požiadanie pre poskytovanie služieb v rámci tejto zákazky [pozri neúplný zoznam služieb v bode 2.1 (Služby, ktoré sa budú poskytovať) technických špecifikácií pripojených k týmto súťažným podkladom].

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Technická a odborná spôsobilosť ekonomických subjektov je potvrdená nasledujúcimi dokumentmi:

a) náležite podpísané a datované čestné vyhlásenie, ktoré je uvedené v bode VII dokumentu o záväzkoch („Cahier d’engagement“);

b) tabuľka s názvom „Prehľad základných údajov a podporné dokumenty týkajúce sa kritérií výberu“ („Fiche d’informations et pièces justificatives relatives aux critères de sélection“) pripojená k náležite podpísanému a datovanému dokumentu o záväzkoch;

c) podporné dokumenty uvedené vo vyššie uvedenej tabuľke „Prehľad základných údajov a podporné dokumenty týkajúce sa kritérií výberu“ pripojenej k dokumentu o záväzkoch, menovite životopisy a texty editorov, musia byť zahrnuté v ponuke.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 12/09/2019
Miestny čas: 20:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 19/09/2019
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európsky parlament, Direction générale des infrastructures et de la logistique, Direction des ressources, Bâtiment WIM 09Z075, Bruxelles, BELGICKO.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

48 mesiacov po pridelení zákazky.

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Shuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefón: +33 388172313
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/07/2019