Építési beruházás - 341387-2019

Submission deadline has been amended by:  425670-2019
22/07/2019    S139

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka

2019/S 139-341387

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_17577454
Postai cím: Ybl Miklós tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karap Attila Alexander
E-mail: karap.attila@vargondnoksag.hu
Telefon: +36 12250554
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.varkapitanysag.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000931832019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000931832019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Déli nyaktag kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000931832019
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Déli nyaktag kivitelezés

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Csikós udvar

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

I. Főbb munkanemek és mennyiségek:

Az épületszárny teljes beépített alapterülete: nettó 1 190 m2. Az 5 szintes épület, mely a földszinten egy kibővített nyugati épületen belüli bővítést kap, az első emeleten kibővül az un. Cercle teremmel.

II. Ajánlatkérő kiemeli külön az ellátandó feladatok alábbi elemeit:

Ellátandó feladat megjelölése: műemléki védettségű, valamint világörökségi helyszínen lévő épületen ellátandó épületfelújítási munkálatok.

A pinceszint biztosit helyet teljes belső gépészeti és villamos bontás és átalakítás után az új gépészeti egysége, csatlakozásoknak és elektromos elosztók is innen kerülnek szabványosítást követően kialakításra.

A földszinten kialakításra kerül egy új fogadótér, külön belsőépítészeti tervek alapján, ahol a kialakításra kerül egy új büfé, ajándék shop és ruhatár.

A pince szint és földszint közötti terekben egy lift is elhelyezésre kerül evvel biztosítva a déli udvarok és az Oroszlános udvar közötti akadály mentes közlekedést is.

Az első emeleten kerül kialakításra a Szent István terem, aminek belsőépítészeti kialakítása nem a beszerzés tárgya, de körülötte lévő helységek, előszoba és folyosó kialakítása igen, a Szent István terem kialakításának feltétele a kialakításba bevont kivitelezők szabadközlekedése a munkaterületen. (Organizáció szerint). Az első emeleten kap helyet az un. Cercle terem, ami egy kortárs kiállító tér.

A második emelet biztosit helyet egy újabb kiállító térnek, illetve a technikai helységekben kapnak helyet a tetőtér megközelítésé és a tetőtérben a légcserét biztosító gépek.

A kivitelezési feladat meghatározó elemek a külső homlokzata helyre állítása, újra építése melyet a tervek részletesen tartalmaznak.

III. Egyéb

Nyertes ajánlattevő valamennyi felmerülő építőmesteri és szakipari munkálat keretén belül különösen az alábbi munkálatok ellátására köteles:

Festőrestaurátori munkálatok

Kőrestaurátori munkák

Műemléki érték dokumentálása

Homlokzatfelújítás — 720 m2

Tetőszerkezetfelújítás — 296 m2

Épületvillamosság

Épületgépészet

Meglévő ablakok cseréje 16 db 68,2 felület (névleges méretből számított), belső szárnnyal hőszigetelő üvegezéssel rendelkező, kapcsolt gerébtokos ablak gyártása és beépítése

Felvonó — 5 fő, 680 kg teherbírással

Akadálymentesítés — vizesblokkra kiterjedő akadálymentesítés beleértve egy legalább 300 kg teherbírású személyemelő beszerelése, és indukciós hurok beépítése

Elektromágneses (EMC) árnyékolás — 15 m2 terem vonatkozásában

Egyedi bútorok gyártása — 10 db

Léttechnikai rendszer kialakítása — 7800 (elszívás) — 1050 (befúvás) m3/óra kapacitás

Riasztó és tűzjelző rendszer kiépítése

Kiegészítő ellátandó tevékenységek: régészeti megfigyelés.

Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 20
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: «EEKD») benyújtásával kell előzetesen igazolni

Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1–16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő — ellenkező bizonyításig — az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

K.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben

(i) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve

(ii) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § -a, szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdésének előírásait.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak.

A Kbt. 65. § (12) bek. alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

A Kbt. 67.§ (1) bek., valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bek. foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1 A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében, valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § -a szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)–(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (azaz műemléki védettségű épületen ellátott (1) épületfelújítási és/vagy (2) épülethelyreállítási munkálatok) származó nettó árbevétele nem éri el a 3 000 000 000 HUF összeget.

Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el az előírt összeget a meghatározott tárgyban.

Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1 – M.2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)–(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívásától visszafelé számított 5 évben:

M.1.1. műemléki védettségű épületen ellátott építőmesteri és szakipari munkára kiterjedő (1) épületfelújítási és/vagy (2) épülethelyreállítási munkálatokra vonatkozó referenciával, amely kiterjedt az alábbi munkálatok ellátására:

— meglévő ablakok mintájára újragyártott, legalább 12 db vagy legalább 60 m2 felületű (névleges méretből számított), belső szárnnyal hőszigetelő üvegezéssel rendelkező, kapcsolt gerébtokos ablak gyártása és beépítése

— közlekedési rendszerre és vizesblokkra kiterjedő akadálymentesítés beleértve egy legalább 225 kg teherbírású személyemelő beszerelése, és indukciós hurok beépítése

— felvonó kialakítása (min. 5 fő részére 500 kg teherbírással).

M.1.2. műemléki védettségű épületen ellátott építőmesteri és szakipari munkára kiterjedő (1) épületfelújítási és/vagy (2) épülethelyreállítási munkálatokra vonatkozó referenciával, amely kiterjedt az alábbi munkálatok ellátására:

— egy elszívás és befúvást tekintve legalább 6 500 m3/óra összkapacitású léttechnikai rendszer kialakítása

— riasztó és tűzjelző rendszer kiépítése

— egy legalább 9 m2 terem tekintetében kialakított elektromágneses (EMC) árnyékolás.

Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését legfeljebb 3 szerződéssel igazolhatja.

Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.

Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M.2.1. 1 fő, aki:

— a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-É-M jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, továbbá

— szakmai tapasztalattal rendelkezik műemléki védettségű épületen felújításában, amely tekintetében az alábbi feladatok valósultak meg:

— műemléki homlokzati rekonstrukció

— újragyártott, belső szárnnyal hőszigetelő üvegezéssel rendelkező, kapcsolt gerébtokos ablak gyártása és beépítése,

— felvonó kialakítása,

— közlekedési rendszerre és vizesblokkra kiterjedő akadálymentesítés beleértve egy személyemelő beszerelése,

— régészei felügyelet,

— egy terem tekintetében kialakított elektromágneses (EMC) árnyékolás.

M.2.2. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik

— a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és kőszobrász-restaurátor szakirányon szerzett szakképzettséggel, valamint műemléki restaurátor szakterületen szerzett 8. § (4) bekezdése szerinti szakmai gyakorlattal.

M.2.3. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉG és / vagy MV-ÉG-R jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, továbbá szakmai tapasztalattal rendelkezik műemléki védettségű épületen belül:

— elszívás és befúvást tekintve legalább 6 500 m3/óra összkapacitású léttechnikai rendszer kialakításában, valamint

— távhűtési és távfűtési rendszer kiépítésében.

M.2.4. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉV és / vagy MV-ÉV-R jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, továbbá szakmai tapasztalattal rendelkezik műemléki védettségű épületen belül

— kialakított elektromágneses (EMC) árnyékolást tartalmazó terem megvalósításában, valamint

— épületfelügyeleti rendszer telepítésében.

Folytatva a felhívás VI.4.3 pontjában.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:

— Késedelmi kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 0,5 % / naptári nap, maximuma: meghiúsulási kötbér)

— Meghiúsulási kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 20 %)

— Előleg-visszafizetési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 % a Kbt. 135. § (7) bek. -nek figyelembevételével)

— Teljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)

— Jóteljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)

— Jótállás (időtartama: 36 hónap)

— Többlet jótállás (időtartama: megajánlás szerint)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Folytatva a felhívás VI.4.3 pontjában.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/08/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/08/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (ismertetésénél) kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Ponthatárok: 0–10

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 21.12.2016. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. ba.) a 2-4. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A. 1. bb.) módszerét alkalmazza, azzal, hogy az Alegjobb minden esetben a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje kerül rögzítésre.

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.

Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

2. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)–(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.

3. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amely nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) bekezdés).

4. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).

5. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

6. Az aláírásra kerülő szerződésben annak aláírásától számított 5 napon belül rendelkezésre kell bocsátani az alábbi nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszertanúsítványokat

1. Műemléki épületek rekonstrukciójára vonatkozó ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer;

2. Műemléki épületek rekonstrukciójára vonatkozó OHSAS 18001:2007 szabvány szerint tanúsított munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer.

Fentiek elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül.

7. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott hónapban megjelölt időtartam 60 napként értelmezendő.

8. Ajánlatkérő külön felhívja a figyelmet arra, hogy a szakemberek szakmai többlettapasztalatát bemutató nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül.

9. Feltételes közbeszerzés:

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.

A szerződés hatálybalépésének feltétele a vonatkozó támogatási szerződés hatálybalépése.

További részletek a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.

10. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét tekintettel ara, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági észszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne

Folyatatás a VI.4.3) pontjában

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

Felhívás III.1.3 pontjának folytatása:

M.2.5. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik

— a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és festő-restaurátor szakirányon szerzett szakképzettséggel, valamint műemléki restaurátor szakterületen szerzett 8. § (4) bekezdése szerinti szakmai gyakorlattal.

A szakemberek között az átfedés megengedett.

Felhívás III.2.2 pontjának folytatása:

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:

A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

— a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény,

— a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

— az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,

— Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

— az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

— Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.

Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseire.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Felhívás VI.3 pontjának folytatása:

11. Ajánlattevő a szerződés megkötéséig a szerződés tárgyát képező valamennyi magasépítési kivitelezési feladatára kiterjedően legalább 250 000 000 HUF/kár és legalább 500 000 000 HUF/év összegű, valamennyi Szerződéses feladatára kiterjedő felelősségbiztosítást köteles kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt, a jelen Szerződés hatályának végéig érvényben tartani.

12. Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/a és 32/B §-aira.

13. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét tekintettel ara, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági észszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne

14. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/07/2019