Dostawy - 341456-2020

Submission deadline has been amended by:  393019-2020
21/07/2020    S139

Polska-Niedrzwica Duża: Urządzenia komputerowe

2020/S 139-341456

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Niedrzwica Duża
Krajowy numer identyfikacyjny: 0609102
Adres pocztowy: ul. Lubelska 30
Miejscowość: Niedrzwica Duża
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 24-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kulik
E-mail: przetargi@niedrzwicaduza.pl
Tel.: +48 815175085
Faks: +48 81517508522

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.niedrzwicaduza.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego do budynku nowej szkoły w Niedrzwicy Dużej

Numer referencyjny: ZP.271.1.24.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do budynku nowej szkoły w Niedrzwicy Dużej.

2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części:

1)część nr 1 – dostawa monitorów interaktywnych,

2)część nr 2 – dostawa wyposażenia informatycznego.

3.Część nr 1 zamówienia obejmuje dostawę 13 szt. monitorów interaktywnych.

4.Część nr 2 zamówienia obejmuje dostawę następującego wyposażenia:

1)Komputer stacjonarny – 15 kompletów,

2)Urządzenie wielofunkcyjne – 4 szt.,

3)Drukarka do kodów – 1 szt.,

4)Czytnik kodów – 2 szt.,

5)Projektor multimedialny z uchwytem – 1 szt.,

6)Laminator – 1 szt.,

7)Tablet bez LTE – 22 szt.,

8)Tablet z LTE – 3 szt.,

9)Niszczarka – 3 szt.,

10)Kserokopiarka A3 – 1 szt.,

11)Mikroporty – 2 zestawy,

12)Centrala telefoniczna – 1 szt.

13)Telefon bezprzewodowy 1-słuchawkowy – 1 szt.,

14)Telefon bezprzewodowy 2-słuchawkowy – 1 szt.

15) Switch – 2 szt.,

16) System bezprzewodowego internetu – 1 zestaw.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 206 590.73 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa monitorów interaktywnych do budynku nowej szkoły w Niedrzwicy Dużej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231320 Monitory dotykowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Adres dostawy – ul. Lubelska 21, 24-220 Niedrzwica Duża.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Część nr 1 zamówienia obejmuje dostawę 13 sztuk monitorów interaktywnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ nr 1a. Wykonawca wykona zamówienie z uwzględnieniem zapisów umowy stanowiącej załącznik nr 9a do SIWZ.

3. Każda z części zamówienia obejmuje dostawę, montaż wyposażenia, ustawienie w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Adres dostawy – ul. Lubelska 21, 24-220 Niedrzwica Duża.

4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do SIWZ), znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego. Wyposażenie musi posiadać deklarację CE – Conformité Européenne lub równoważne, posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania – w języku polskim.

5. Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył wszelkie dokumenty, niezbędne do legalnego używania oprogramowania (licencje). Dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczenia innej opłaty utrzymującej ich ważności.

6. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia.

7. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniach roboczych tj. poniedziałek – piątek,

W godzinach każdorazowo uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest przekazanie Zamawiającemu certyfikatów, atestów materiałowych na dostarczone wyposażenie, karty produktu, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi każdego z dostarczanych sprzętów (w języku polskim).

9. Wykonawca zapewni szkolenie z zakresu obsługi i bieżącej konserwacji elementów przedmiotu zamówienia. Dostawa i montaż obejmuje również wszelkie rozruchy, zestrojenia, badania dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do oceny jego prawidłowego działania.

10. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do SIWZ) wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

11. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 113 398.35 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia informatycznego do budynku nowej szkoły w Niedrzwicy Dużej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213000 Komputery osobiste
30121100 Fotokopiarki
30232110 Drukarki laserowe
30213200 Komputer tablet
38652100 Projektory
42994230 Laminatory
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
30191400 Niszczarki
30237120 Porty komputerowe
32552110 Telefony bezprzewodowe
32551200 Centrale telefoniczne
32424000 Infrastruktura sieciowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Adres dostawy – ul. Lubelska 21, 24-220 Niedrzwica Duża.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Część nr 2 zamówienia obejmuje dostawę następującego wyposażenia:

1) Komputer stacjonarny – 15 kompletów,

2) Urządzenie wielofunkcyjne – 4 szt.,

3) Drukarka do kodów – 1 szt.,

4) Czytnik kodów – 2 szt.,

5) Projektor multimedialny z uchwytem – 1 szt.,

6) Laminator – 1 szt.,

7) Tablet bez LTE – 22 szt.,

8) Tablet z LTE – 3 szt.,

9) Niszczarka – 3 szt.,

10) Kserokopiarka A3 – 1 szt.,

11) Mikroporty – 2 zestawy,

12) Centrala telefoniczna – 1 szt.,

13) Telefon bezprzewodowy 1-słuchawkowy – 1 szt.,

14) Telefon bezprzewodowy 2-słuchawkowy – 1 szt.,

15) Switch – 2 szt.,

16) System bezprzewodowego internetu – 1 zestaw.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik do SIWZ nr 1b. Wykonawca wykona zamówienie z uwzględnieniem zapisów umowy stanowiącej załącznik nr 9b do SIWZ.

3. Każda z części zamówienia obejmuje dostawę, montaż wyposażenia, ustawienie w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Adres dostawy – ul. Lubelska 21, 24-220 Niedrzwica Duża.

4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1b do SIWZ), znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego. Wyposażenie musi posiadać deklarację CE – Conformité Européenne lub równoważne, posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania – w języku polskim.

5. Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył wszelkie dokumenty, niezbędne do legalnego używania oprogramowania (licencje). Dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczenia innej opłaty utrzymującej ich ważności.

6. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia.

7. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniach roboczych tj. poniedziałek – piątek,

W godzinach każdorazowo uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest przekazanie Zamawiającemu certyfikatów, atestów materiałowych na dostarczone wyposażenie, karty produktu, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi każdego z dostarczanych sprzętów (w języku polskim).

9. Wykonawca zapewni szkolenie z zakresu obsługi i bieżącej konserwacji elementów przedmiotu zamówienia. Dostawa i montaż obejmuje również wszelkie rozruchy, zestrojenia, badania dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do oceny jego prawidłowego działania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 93 192.38 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca ma do wyboru termin realizacji liczony od daty podpisania umowy wynoszący do 21 dni kalendarzowych lub do 28 dni kalendarzowych. W sekcji II.2.7 podano maksymalny termin.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art.24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego dokumentu.Dokumenty,potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, które Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zostały wskazane w dziale IX C ust. 1 SIWZ. Dokumenty, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, które Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, (powyższe oświadczenie Wykonawca składa wypełniając Część III litera B jednolitego dokumentu),

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,(powyższe oświadczenie Wykonawca składa wypełniając Część II Iitera D jednolitego dokumentu – podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym),7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowaw ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2016 r. poz. 716), (powyższe oświadczenie Wykonawca składa wypełniając Część III litera B jednolitego dokumentu),

8) jeżeli Wykonawca,wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający bada czynie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 13-22,ust.5 pkt 1i pkt 8 ustawy Pzp,w związku z powyższym Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w dziale IX C ust. 1 pkt 1-7 SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy do sekcji III.1.1:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów żądanych w dziale IX litera C ust. 1 SIWZ:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument,o którym mowa w pkt 2 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania ma osoba,której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów,zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek dotyczący doświadczenia tj.

1) w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia: wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie min. 8 szt. monitorów interaktywnych,

2) w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia: wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie sprzętu komputerowego o wartości min. 70 000,00 zł brutto.

Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu dostaw (załącznik nr 7 do SIWZ) polegających odpowiednio do danej części zamówienia na: dostawie monitorów interaktywnych (część nr 1 zamówienia), dostawie sprzętu komputerowego (część nr 2 zamówienia) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wartość podaną w walutach innych niż PLN wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia bieżącego postępowania.

Przez jedno zadanie należy rozumieć dostawę świadczoną na rzecz jednego Zleceniodawcy na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia w celu spełnienia powyższych warunków zadań o wartości mniejszej niż wymagana (dotyczy części nr 2 zamówienia).

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie w formie jednolitego dokumentu. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zostały wskazane w dziale IX lit. C ust. 2 SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz

Z ofertą złoży oświadczenie w formie jednolitego dokumentu. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zostały wskazane w dziale IX lit. C ust. 2 SIWZ:

1) wykaz dostaw (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ) potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale VII litera B ust. 3 SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie,

2) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych

W art. 22a ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, o ile nie zawierają tych informacji dokumenty złożone wraz z ofertą.

Warunek zostanie oceniony za spełniony w przypadku wykazania przez wykonawcę:

1) w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia: należytego wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie min. 8 szt. monitorów interaktywnych,

2) w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia: należytego wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie sprzętu komputerowego o wartości min. 70 000,00 zł brutto.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego złoży informacja dotyczącą producenta, modelu/typu oferowanych urządzeń oraz opis parametrów oferowanego sprzętu – dane należy podać odpowiednio dla części zamówienia - w załączniku nr 8a do SIWZ – dotyczy części nr 1 zamówienia, w załączniku nr 8b do SIWZ – dotyczy części nr 2 zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umów określają wzory stanowiące załączniki nr 9a i 9b do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w SIWZ i we wzorach umów.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/08/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

1)w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych),

2)w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych), które może być wnoszone w:

Pieniądzu,

Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo--kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

Gwarancjach bankowych,

Gwarancjach ubezpieczeniowych,

Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).

2.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 26 8687 0009 2001 0000 0130 0002 - Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej. W tytule przelewu należy wpisać: wadium - przetarg na dostawę sprzętu komputerowego do budynku nowej szkoły w Niedrzwicy Dużej – część/części nr ....

3.Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu w formie elektronicznej podpisanego podpisem kwalifikowanym przez wystawcę. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

4.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj.

Do 21.08.2020 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w formie jednolitego dokumentu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty podpisane podpisem kwalifikowanym przez osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji,o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 24-220
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2020