Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 341483-2021

07/07/2021    S129

Francja-Saint-Gilles-Croix-de-Vie: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2021/S 129-341483

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 126-330258)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: CDC du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Adres pocztowy: ZAE Le Soleil Levant, CS 63669 Givrand
Miejscowość: Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Kod NUTS: FRG05 Vendée
Kod pocztowy: 85806
Państwo: Francja
Osoba do kontaktów: Lucie Beynie
E-mail: l.beynie@payssaintgilles.fr
Tel.: +33 251555555
Faks: +33 251542446
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.payssaintgilles.fr
Adres profilu nabywcy: http://www.marches-securises.fr

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Construction du poste de relèvement principal

Numer referencyjny: MP 2021-065
II.1.2)Główny kod CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

La présente consultation a pour objet la réalisation des prestations nécessaires à la construction du poste de relèvement principal de 700 m3/h pour la future station d'épuration du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le marché qui sera conclu à l'issue de cette procédure comprend les études et les prestations nécessaires à la réalisation des travaux conformément aux garanties souscrites par le titulaire. Il comprend également la mise au point, la mise en régime, l'observation en marche industrielle des nouvelles installations et leur conduite durant les essais de garantie.

PSE à renseigner obligatoirement: police d'assurance.

Tous risques chantier.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 126-330258

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Zamiast:
Data: 10/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 24/09/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: