Roboty budowlane - 341483-2021

07/07/2021    S129

Francja-Saint-Gilles-Croix-de-Vie: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2021/S 129-341483

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 126-330258)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: CDC du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Adres pocztowy: ZAE Le Soleil Levant, CS 63669 Givrand
Miejscowość: Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Kod NUTS: FRG05 Vendée
Kod pocztowy: 85806
Państwo: Francja
Osoba do kontaktów: Lucie Beynie
E-mail: l.beynie@payssaintgilles.fr
Tel.: +33 251555555
Faks: +33 251542446
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.payssaintgilles.fr
Adres profilu nabywcy: http://www.marches-securises.fr

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Construction du poste de relèvement principal

Numer referencyjny: MP 2021-065
II.1.2)Główny kod CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 126-330258

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Zamiast:
Data: 10/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 24/09/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: