Dostawy - 341485-2020

Submission deadline has been amended by:  363102-2020
21/07/2020    S139

Polska-Zabrze: Urządzenia komputerowe

2020/S 139-341485

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Zabrze, Prezydent Miasta
Krajowy numer identyfikacyjny: PL229
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 5–7
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Kuźma, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Powstańców Śląskich 5–7, 41-800 Zabrze, pok. 222
E-mail: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
Tel.: +48 323733427
Faks: +48 323733516

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zabrze.magistrat.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zabrze.magistrat.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania, drukarki, urządzeń wielofunkcyjnych oraz skanerów”

Numer referencyjny: BZP.271.45.2020.EK
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zam. jest:

— zad. 1: zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania oraz drukarki na potrzeby realizacji projektu pn. Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM Centrum Usług Społecznych (CUS),

— zad. 2: zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Żłobka przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu,

— zad. 3: zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) laptopów (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych oraz rzutnika multimedialnego dla Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 8,

— zad. 4: zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania, skanera, urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Szczegółowy opis przedmiotu zam. zawiera cz. IV SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania oraz drukarki na potrzeby realizacji projektu (...)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30214000 Stacje robocze
48620000 Systemy operacyjne
48624000 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
30237410 Myszka komputerowa
30237460 Klawiatury komputerowe
30231300 Monitory ekranowe
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

zadanie 1 – zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania oraz drukarki na potrzeby realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM – Centrum Usług Społecznych (CUS)”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część IV SIWZ.

Pełna nazwa tej części:

Zadanie 1 – zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania oraz drukarki na potrzeby realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM – Centrum Usług Społecznych (CUS)”.

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa 10 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych. Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT. Projekt „Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM Centrum Usług Społecznych”.

Wszystkie komponenty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i objęte gwarancją producenta. Oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, nieużywane i nieaktywowane nigdy wcześniej na innych urządzeniu oraz dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA). Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do:

Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5–7, 41-800 Zabrze, POLSKA,

Wydział Informatyki i Społeczeństwa Informacyjnego – pokój nr 70.

Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ, tj. o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ.

Oferowany system operacyjny zainstalowany na zaproponowanych zestawach komputerowych musi posiadać graficzny okienkowy „interface” użytkownika oferujący udogodnienia osobom niepełnosprawnym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji oryginalności i legalności dostarczonych programów komputerowych przy odbiorze przy pomocy wybranych przez siebie metod.

Kryteriami oceny ofert są:

zadanie 1:

1) cena waga 60 %;

2) gwarancja – sprzęt komputerowy waga 20 %;

3) gwarancja – drukarka laserowa waga 20 %.

Uwaga: Gwarancja liczona od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPSL.10.03.03-24-069A/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Żłobka (...)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30214000 Stacje robocze
48620000 Systemy operacyjne
48624000 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
30237410 Myszka komputerowa
30237460 Klawiatury komputerowe
32342412 Głośniki
30231300 Monitory ekranowe
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: zadanie 2 – zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Żłobka przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu.

Pełna nazwa części:

Zadanie 2 – zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Żłobka przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu.

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 8 Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy. Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego. Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT. Projekt „Nowe miejsca, nowy start – usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część IV SIWZ.

Wszystkie komponenty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i objęte gwarancją producenta. Oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, nieużywane i nieaktywowane nigdy wcześniej na innych urządzeniu oraz dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA). Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do:

Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5–7, 41-800 Zabrze, POLSKA,

Wydział Informatyki i Społeczeństwa Informacyjnego – pokój nr 70.

Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ, tj. o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ.

Oferowany system operacyjny zainstalowany na zaproponowanych zestawach komputerowych musi posiadać graficzny okienkowy „interface” użytkownika oferujący udogodnienia osobom niepełnosprawnym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji oryginalności i legalności dostarczonych programów komputerowych przy odbiorze przy pomocy wybranych przez siebie metod.

Kryteriami oceny ofert są:

zadanie 2:

1) cena waga 60 %;

2) gwarancja – sprzęt komputerowy waga 20 %;

3) gwarancja – urządzenie wielofunkcyjne waga 20 %.

Gwarancja liczona od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPSL.10.02.01-24-01EA/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) laptopów (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych oraz rzutnika multimedialnego dla Centrum Rozwoju Rodziny (...)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213100 Komputery przenośne
48620000 Systemy operacyjne
48624000 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
38652100 Projektory
38653400 Ekrany projekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: zadanie 3 – zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) laptopów (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych oraz rzutnika multimedialnego dla Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 8.

Pełna nazwa części:

Zadanie 3 – zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) laptopów (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych oraz rzutnika multimedialnego dla Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 8.

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa 10 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Konkurs RPO WSL 2014–2020 – projekt „Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część IV SIWZ.

Wszystkie komponenty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i objęte gwarancją producenta. Oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, nieużywane i nieaktywowane nigdy wcześniej na innych urządzeniu oraz dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA). Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do:

Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5–7, 41-800 Zabrze, POLSKA,

Wydział Informatyki i Społeczeństwa Informacyjnego – pokój nr 70

Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ, tj. o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ.

Oferowany system operacyjny zainstalowany na zaproponowanych zestawach komputerowych musi posiadać graficzny okienkowy „interface” użytkownika oferujący udogodnienia osobom niepełnosprawnym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji oryginalności i legalności dostarczonych programów komputerowych przy odbiorze przy pomocy wybranych przez siebie metod.

Kryteriami oceny ofert są:

zadanie 3

1) cena waga 60 %;

2) gwarancja – sprzęt komputerowy waga 20 %;

3) gwarancja – urządzenie wielofunkcyjne waga 20 %.

Gwarancja liczona od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPSL.08.01.01-24-079D/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania, skanera, urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30214000 Stacje robocze
48620000 Systemy operacyjne
48624000 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
30231300 Monitory ekranowe
30216110 Skanery komputerowe
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
30237200 Akcesoria komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: zadanie 4 – zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania, skanera, urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Pełna nazwa części:

Zadanie 4 – zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania, skanera, urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Projekt „Pakiet na start” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Regionalny program operacyjny województwa śląskiego na lata 2014–2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część IV SIWZ.

Wszystkie komponenty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i objęte gwarancją producenta. Oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, nieużywane i nieaktywowane nigdy wcześniej na innych urządzeniu oraz dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA). Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do:

Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5–7, 41-800 Zabrze, POLSKA,

Wydział Informatyki i Społeczeństwa Informacyjnego – pokój nr 70.

Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ, tj. o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ.

Oferowany system operacyjny zainstalowany na zaproponowanych zestawach komputerowych musi posiadać graficzny okienkowy „interface” użytkownika oferujący udogodnienia osobom niepełnosprawnym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji oryginalności i legalności dostarczonych programów komputerowych przy odbiorze przy pomocy wybranych przez siebie metod.

Kryteriami oceny ofert są:

zadanie 4:

1) cena waga 60 %;

2) gwarancja – sprzęt komputerowy waga 20 %;

3) gwarancja – urządzenie wielofunkcyjne waga 20 %.

Gwarancja liczona od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPSL.07.03.01-24-07FB/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie przez Zamawiającego wezwany i przedstawi dokumenty i oświadczenia:

A) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie wskazać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych dostaw nadal wykonywanych; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca jest zobowiązany wykazać się nie mniej niż dwoma (2) wykonanymi dostawami sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, o łącznej wartości co najmniej:

— dla zadania 1 – 5 000,00 PLN brutto,

— dla zadania 2 – 20 000,00 PLN brutto,

— dla zadania 3 – 80 000,00 PLN brutto,

— dla zadania 4 – 40 000,00 PLN brutto

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na dostawie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączyć dowody, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dodatkowo warunkiem jest, aby ani jedna dostawa spośród wszystkich wykonanych/wykonywanych z okresu trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu, nie była niewykonana lub wykonana nienależycie. W wykazie należy wskazać więc informację o wszystkich dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy. Jeśli Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie jedną lub więcej dostaw, gdzie przez nienależyte wykonanie rozumie się nieosiągnięcie parametrów gwarantowanych i poniesienie z tego tytułu kar umownych lub przekroczenie terminu realizacji o 14 dni w stosunku do uzgodnionego terminu zostanie wykluczony z postępowania.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze umowy stanowiącym część V SIWZ. Zama. przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie w sytuacjach przewidzianych wprost w ustawie Pzp lub przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w pkt 3.1.2 cz. III SIWZ i po spełnieniu określonych tam warunków zmiany umów. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Dla zad. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/08/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wyk. jest dostępny dla Wyk. na miniPortalu. Oferta musi być złożona dla Miasto Zabrze Prezydent Miasta. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, Pows. Śląskich 5–7, p. 223

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24 aa Pzp. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 Pzp. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu,określonych przez Zamawiającego w SIWZ należy dołączyć (przesłać drogą elektroniczną) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci: formularza JEDZ, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Kom. Europ., wyd. na pods. art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Wykonawca może pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie xml o nazwie „JEDZ”, następnie wejść na stronę: (http://espd.uzp.gov.pl) i zaimportować pobrany plik JEDZ. Zamawiający zastrzega jednak, że pełną odpowiedzialność za treść oświadczenia ponosi Wykonawca. Po wypełnieniu JEDZ należy zapisać i podpisać kwalifikowanym podpisem elektron. następnie dołączyć do oferty zgodnie z wymogami w pkt 10.8 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału. Obowiązek złożenia JEDZ dotyczy także podmiotów użyczających Wykon. potencjał.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie przez Zamawiającego wezwany i przedstawi następujące dokumenty i oświadczenia:

A) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

B) odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

C) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społ. lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

D) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

E) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykon. może złożyć wraz z ośw. dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty, o których mowa w pkt 5.2.5 i 5.3.1 SIWZ, zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w rozp. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U z 2016 r. poz. 1126) składa dokumenty określone w pkt 5.5.1 SIWZ.

Termin związania 2 mies. oznacza 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI Pzp. Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g Pzp).

Uzupełnienie sekcji VI.3 Inf. dodatkowe:

Informacje ogólne:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (przy przesyłaniu korespondencji przez ePUAP proszę wybrać Miasto Zabrze: automatycznie pojawi się adres skrytki e_puap:/2478/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz ePuap, dostępnej na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf oraz stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Przystępując do postępowania Wykonawca wyraża zgodę na postanowienia ww. dokumentu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub odpowiednio pocztę elektroniczną. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Złożenie oferty: Wykonawca składa Zamawiającemu ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w postaci jednego skompresowanego pliku archiwum ZIP zaszyfrowanego za pomocą klucza publicznego stanowiącego załącznik do niniejszego SIWZ. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych: doc, docx, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz ePuap. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (inne niż oferta, wycofanie, zmiana oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP, TED lub ID postępowania (przy przesyłaniu korespondencji przez ePUAP proszę wybrać Miasto Zabrze: automatycznie pojawi się adres skrytki e_puap:/2478/SkrytkaESP). Zamawiający komunikuje się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email sekretariat_bzp@um.zabrze.pl Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7.1 SIWZ adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2020