С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 34165-2021

22/01/2021    S15

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2021/S 015-034165

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Национален регистрационен номер: 831661388
Пощенски адрес: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17—19
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Латинка Никовска
Електронна поща: op@mrrb.government.bg
Телефон: +359 9405452
Факс: +359 9405413
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mrrb.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/11-18-009/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради и прилежащи площи за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с 2 обособени позиции

Референтен номер: 11-18-009
II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради и прилежащи площи на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, находящи се в град София.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Габрово
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради и прилежащи площи на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, находящи се в град София.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/01/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 071-157763

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: РД-02-29-115
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради и прилежащи площи на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, находящи се в гр. София

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
04/04/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Райт Клийнинг“ ООД
Национален регистрационен номер: 200500255
Пощенски адрес: община Столична, с. Волуяк, местност Гарата, ул. „Зокум“ № 8
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1346
Държава: България
Електронна поща: b.colov@right-eu.com
Телефон: +359 0898740383
Факс: +359 0898740383
Интернет адрес: www.right-eu.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 650 404.71 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Поръчката е възложена в рамките на проведена процедура за вътрешен конкурентен избор по РС с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда“.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл.197 от ЗОП във връзка с чл. 196 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/01/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва предоставяне на услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради и прилежащи площи на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, находящи се в град София.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/05/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 650 404.71 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Райт Клийинг“ ООД
Национален регистрационен номер: 200500255
Пощенски адрес: община Столична, с. Волуяк 1346, местност Гарата, ул. „Зокум“ № 8
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1346
Държава: България
Електронна поща: b.colov@right-eu.com
Телефон: +359 0898740383
Факс: +359 0898740383
Интернет адрес: www.right-eu.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Договорът се изменя по следния начин: „Чл. 2 (2) Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване и е със срок на действие до 31.05.2021 г. включително или до сключване на договор от индивидуалния възложител въз основа на ново рамково споразумение, или до изчерпване на предвидения финансов ресурс по чл. 4, ал. 1 от договора, което от трите обстоятелства настъпи първо“; „Чл. 4 (1) Общата стойност на настоящия договор е до 747 904,71 BGN без ДДС, съответно 897 485,65 BGN с ДДС и представлява финансовият ресурс на индивидуалния възложител, до изчерпването на който той може да заявява и да получава услугите по предмета на договора.“

Изпълнителят представя документ за изменение на първоначалната банкова гаранция за увеличаване на стойността с 4 875 BGN без ДДС. Неразделна част от договора са приложения 7 (техническа спецификация за новопридобит обект) и 8 (списък на сгради).

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Поради закъснение при сключване на новото рамково споразумение за периода 2021—2023 г. следва да се предприемат действия за обезпечаване потребностите от услуги по почистване, щадящи околната среда, за периода от 1.02.2021 г. до 31.05.2021 г.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 650 404.71 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 747 904.71 BGN