Services - 34175-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Budapest: Software support services

2022/S 015-034175

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
National registration number: 10585560244
Postal address: Csokonai Utca 3
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1081
Country: Hungary
Contact person: Hausenblasz Máté
E-mail: kozbeszerzes@nisz.hu
Telephone: +36 304039096
Fax: +36 13031000
Internet address(es):
Main address: http://www.nisz.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000024592022/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000024592022/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: elektr. közig. info. és távközlési szolgáltatások

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

KAÜ support 2022-24

Reference number: EKR000024592022
II.1.2)Main CPV code
72261000 Software support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szoftverre vonatkozó szoftverkövetési, üzemeltetéstámogatási, valamint szoftvertámogatási szolgáltatások biztosítása

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72261000 Software support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Ld. II.2.14.) pont.

II.2.4)Description of the procurement:

Szoftverkövetési, üzemeltetéstámogatási, szoftvertámogatási szolgáltatások biztosítása az alábbiakban és a Műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalom szerint.

KAÜ azon szoftverelemei, melyekre Ajánlattevőnek biztosítania kell az alábbiakban részletezett szoftverkövetési, üzemeltetéstámogatási, valamint szoftvertámogatási szolgáltatásokat: a dobozos E-GROUP iD server 2.0 licenc, valamint a NISZ számára korábbi projektben egyedileg fejlesztett SSO Legacy, Admin, SP, ReferenceClient, DSPROXY és licencelt SSO PROXY és AuthnS komponensek.

1. SZOFTVERKÖVETÉSI SZOLGÁLTATÁS (1 darab):

a) Jogszabálykövetés

b) Technológiai fejlesztések

c) Ütemezett release

d) Javító csomag

e) Frissítések letöltése, program upgrade az új verzió teljes dokumentációjával

f) Üzemeltetési kézikönyv updatelése

2. ÜZEMELTETÉS TÁMOGATÁS (SUPPORT; 1 darab)

a) 5/8-as HelpDesk

b) Hibajavítás, hibaelhárítás

3. SZOFTVERTÁMOGATÁSI szolgáltatások

a) egyes, a Műszaki leírásban szereplő integrációs modulok működésének és a támogatási folyamatoknak igény szerinti finomhangolása

b) egyéb adat konszolidációs és adatszolgáltatási tevékenységek elvégzésében való rész-vétel

c) performancia problémák vizsgálatában való közreműködés

d) megváltozott üzemeltetési körülményekhez való hangolása a rendszereknek

e) speciális rendszerbeállítások, konfigurációk, paraméterezések elvégzésében való közreműködés

f) a szoftverrel kapcsolatos kisebb módosítások

g) a szoftver új funkciójának kifejlesztése

h) a szoftver testreszabása Ajánlatkérő igényei alapján

i) a szoftver és környezetéhez kapcsolódó integrációs feladatok

j) a szoftverrel kapcsolatos konzultáció;

k) Ajánlatkérőnél telepített környezettel kapcsolatos konzultáció

l) tervezési feladatok (új funkció, integráció)

m) egyéb a szoftverhez kötődő általános tanácsadás

Ajánlatkérő a szerződés ideje alatt összesen legfeljebb 480 mérnökóra szoftvertámogatási szolgáltatást rendelhet meg, a fentiekben felsorolt olyan eseti feladatok elvégzésére, melyek nem tartoznak/sorolhatóak az 1. fejezetben rögzített szoftverkövetési és/vagy a 2. fejezetben rögzített üzemeltetés támogatási feladatok közé. A 480 órakeret lehívására ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Az ÜZEMELTETÉS TÁMOGATÁS (SUPPORT) szolgáltatás keretében a kritikus hiba megoldási ideje (max. 12 óra) egész órában megadva / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Az ÜZEMELTETÉS TÁMOGATÁS (SUPPORT) szolgáltatás keretében a súlyos hiba megoldási ideje (max. 48 óra) egész órában megadva / Weighting: 5
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 17/04/2022
End: 17/04/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Ajánlatkérő a szerződés ideje alatt összesen legfeljebb 480 mérnökóra szoftvertámogatási szolgáltatást rendelhet meg, a műszaki leírásban részletezett olyan eseti feladatok elvégzésére, melyek nem tartoznak/sorolhatóak a Műszaki leírás 1. fejezetben rögzített szoftverkövetési és/vagy a Műszaki leírás 2. fejezetben rögzített üzemeltetés támogatási feladatok közé. A 480 órakeret lehívására ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.) Teljesítés helye:

A jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok tekintetében Megrendelő alapvetően távoli munkavégzés keretében kéri a szolgáltatás biztosítását, ugyanakkor fenntartja a jogot a helyszíni munkavégzés igénybevételére is budapesti telephelyein.

A jelen közbeszerzés keretében meghatározott szolgáltatások szerződésszerű teljesítése során felmerülő licencigazolások, továbbá a jótállásra, szoftverkövetésre és gyártói támogatásra vonatkozó dokumentumot megküldésének teljesítési helye az alábbi e-mail címek mindegyike:

licenceAdmin@nisz.hu és

licensz@nisz.hu, illetve

Vevő kapcsolattartójának email címe.

A papír alapú dokumentum esetén az átadás-átvétel helye: 1149 Budapest, Róna utca 54-56. szám.

2.) A II.2.7) pontban megadott kezdési időpont egy technikailag kötelezően megadandó, legkoráb-bi kezdési dátum.

A szoftverkövetési szolgáltatást jogfolytonosan, a műszaki leírásban meghatározott érvényes-ségi idő lejártát figyelembe véve szükséges biztosítani 2024.04.17. napjáig. Vállalkozónak a szerződés keretében biztosítandó szoftverkövetési szolgáltatásra vonatkozó igazolásokat a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül kell Megrendelő részére átadnia.

Az üzemeltetés-támogatás, illetve szoftver támogatási szolgáltatások körébe tartozó felada-tok tekintetében a teljesítés időtartama a szerződés hatályba lépését követően 2024.04.17. napjáig tart.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.

A megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A formanyomtatványra Egységes Európai Közbeszerzési dokumentumként az EKR elektronikus űrlapot biztosít.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A MAGYARORSZÁGi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság iga-zolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában - a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás esetén - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ és a 12- 14.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem MAGYARORSZÁGon letelepedett ajánlattevő esetében -a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerin-ti felhívás esetén- az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak meg-felelő módon, azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót a nyilatkozat vonatkozásában EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap áll rendelkezésre.

A kizáró okokra, illetve azok igazolására vonatkozó egyéb rendelkezéseket az egyéb közbe-szerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 15-16. §-aiban foglaltakra.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:

M1.

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (jelen pontban a továbbiakban KR) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A KR 2. § (5) bek. alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására el-fogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A KR 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy részéről is be kell nyújtani a KR 3. § (3) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, azaz az egységes európai dokumentumot az érin-tett szervezetek vagy személy képviseletében az ajánlattevő nyújtja be. Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az igazolni kívánt alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a KR 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M1.:

Az ajánlattevőnek be kell mutatnia a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, a KR 1. §, 5. § (1) be-kezdés 21. § (3) bekezdés a) és (3a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül meg-kezdett) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti, vagy azzal egyenértékű szerződésszerűen teljesített szolgáltatásait/szerződéseit legalább az alábbi tartalommal:

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év, -hónap, -napban megadva)),

- a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),

- a szolgáltatás (szerződés) tárgya,

- szerződés keretében nyújtott szolgáltatások ismertetése olyan részletezettséggel, hogy abból Ajánlattevő alkalmassága minden kétséget kizáróan megállapítható legyen, különösen a teljesített üzemeltetéstámogatással és/vagy alkalmazás támogatással érintett szabályozott elektronikus ügyintézési és emelt szintű azonosítási szolgáltatások, vagy az ezzel egyenértékű szolgáltatások megnevezése;

- a szerződés keretében nyújtott szolgáltatásban érintett rendszer megnevezése,

- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A három év teljesítésének igazolása során ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívásfeladását megelőző hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a KR 22. § (5) bekezdésében foglaltakra.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M1.:

Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, olyan a közbeszerzés tárgya szerinti (szabályozott elektronikus ügyintézési és emelt szintű azonosítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzemeltetéstámogatás és/vagy alkalmazás támogatás) vagy azzal egyenértékű legalább 1 darab szerződésszerűen teljesített szerződéssel (referenciával).

Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti referenciával egyenértékűnek fogad el olyan meg-lévő nyilvántartásokhoz kapcsolódó és integrálható felhasználó (vagy ügyfél) azonosítás és autentikáció és SSO (single-signon) és ID federáció és attribútum kezelés és jogosultságkezelés megvalósítására és megjelenítésre és dokumentálására alkalmas szoftver megoldáshoz kapcsolódó üzemeltetés és/vagy fejlesztési szolgáltatást.

A III.1.3. (M1) pontokban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlat-tevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmas-sági minimum követelményeknek való megfelelését.

A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az időszakra esik (KR 22. § (4) bekezdés).

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az M.1.) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlat-tevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

A szerződés ellenértékének megfizetése a Kbt. 27/A. §, a 135. § (1) (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 30 napos fizetési határidővel átutalással történik.

Nyertes ajánlattevő az őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet az Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően a mindenkori Áfa Tv.-nek megfelelően állít ki és azzal együtt nyújt be. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat és a szerződéstervben meghatározott további melléklet.

Nyertes ajánlattevő a teljesítésről a szoftverkövetési szolgáltatás tekintetében egy darab, az üzemeltetés-támogatás (support) tekintetében havonta egy darab számla benyújtására jogosult, míg a szoftver támogatási szolgáltatások tekintetében egyedi megrendelésenként jogosult egy-egy számlát kiállítani.

Az ajánlattétel, az átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint.

A számlázási és a fizetési feltételekkel kapcsolatos további előírásokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2022
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/02/2022
Local time: 10:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2) és Kbt. 68.§-ban foglaltak szerint kerül sor.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Ajánlatkérő a dokumentációt szerkeszthető formában is Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátumú dokumentáció tartalma a mérvadó.

2. Jelen közbeszerzési eljárásban a szakmai ajánlatot a felolvasólap és az ajánlattételi lap alkotja.

3. Az eljárás nyelve magyar.

4. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR-en keresztül teszi közzé a Kbt. 56. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

5. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában, valamint a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott szabályok szerint folytatja le.

6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

7. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8))

8. Az Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben - figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott - a közbeszerzési dokumentum, a Kbt., a 321/2015 (X. 30.) valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.

9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Hausenblasz Máté, lajstromszáma: 01306

10. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában, az ajánlati kötöttség 1 hónapban meghatározott időtartama alatt 30 napot ért.

11. A 27/A. § alapján ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

12. A jelen eljárás tárgyát képező licenckövetéssel és supporttal érintett licenc gyártója, vagy a gyártó magyarországi képviselete által cégszerűen aláírt nyilatkozatot is csatolni kell az ajánlathoz, mely igazolja, hogy ajánlattevő a beszerzés tárgyát képező, megajánlott szolgáltatás nyújtására jogosult.

13. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10

14. Az értékelés során adható pontszám kiosztása:

- 1. minőségi szempont: pontkiosztás,

- 2. minőségi szempont és ár szempont: fordított arányosítás.

Az értékelés és a pontkiosztás részletes módszerét a Dokumentáció tartalmazza.

15. A tárgyi eljárásban nem kívánjuk biztosítani a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy a szoftverkövetési, szoftvertámogatási szolgáltatások biztosítása, továbbá az ezekhez kapcsolódó üzemeltetéstámogatás szolgáltatás részekre nem bonthatóak, mert ez egy összefüggő, műszakilag és üzemeltetéstámogatás szempontjából egy egységet képező feladat. A feladathoz kapcsolódó egyes munka- és feladatrészek közötti összefüggésekből adódóan, azok folyamatos munkafolyamatként kezelendők, így a részajánlattétel lehetősége nem áll fenn, az a szolgáltatás egészére vonatkozóan, műszaki szempontból nem elfogadható

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022