Diensten - 341767-2022

24/06/2022    S120

Bulgarije-Pomorie: Openbaarvervoersdiensten

2022/S 120-341767

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obshtina Pomorie
Nationaal identificatienummer: 000057179
Postadres: ul. Solna No.5
Plaats: Pomorie
NUTS-code: BG341 Бургас / Burgas
Postcode: 8200
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Miroslav Dinolov - Direktor Direktsiya Obshtestveni porachki
E-mail: dop@pomorie.bg
Telefoon: +359 59622004
Fax: +359 59625236
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pomorie.bg
Adres van het kopersprofiel: https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=358

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Избор на изпълнител за обществен превоз на пътници по републиканска, областна и общинска транспортна схема от квотата на Община Поморие, съгласно утвърдени маршрутни разписания по обособени позиции“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60112000 Openbaarvervoersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Избор на изпълнител за обществен превоз на пътници от областна транспортна схема от квотата на Община Поморие, съгласно утвърдени маршрутни разписания”

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60112000 Openbaarvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас / Burgas
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обществен превоз на пътници по автобусни линии гр. Бургас – гр. Поморие, гр. Поморие – к.к. „Слънчев бряг”, гр. Поморие – с. Козичино, гр. Бургас – с. Косовец.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Обществен превоз на пътници по автобусните линии:

Автобусна линия гр. Бургас – гр. Поморие от утвърдената областна транспортна схема. Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно, изпълнява се с 3 (трима) водачи; обща дължина – 23,4 км; общо време за движение – 30 мин.; общо време за пътуване – 36 мин.; средна техническа скорост – 46,2 км/ч.; средна съобщителна скорост – 39,2 км/ч.;

Автобусна линия гр. Поморие – к.к. „Слънчев бряг” от утвърдената областна транспортна схема. Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно, изпълнява се с 1 (един) водач; обща дължина – 27,4 км; общо време за движение – 41 мин.; общо време за пътуване – 31 мин.; средна техническа скорост – 40,1 км/ч.; средна съобщителна скорост – 53,0 км/ч.;

Автобусна линия гр. Поморие – с. Козичино от утвърдената областна транспортна схема. Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно, изпълнява се с 1 (един) водач; обща дължина – 66,8 км; общо време за движение – 1ч. и 20 мин.;

... продължава в р-л VI.3)

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 60
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 089-213958

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: Д-248
Perceel nr.: 2
Benaming:

„Избор на изпълнител за обществен превоз на пътници от областна транспортна схема от квотата на Община Поморие, съгласно утвърдени маршрутни разписания”

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
15/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: КОНКОРД-7 ООД
Nationaal identificatienummer: 147039210
Postadres: кв. Свобода, бл. 17, вх. А, ет. 5, ап. 13
Plaats: Поморие
NUTS-code: BG341 Бургас / Burgas
Postcode: 8200
Land: Bulgarije
E-mail: concord_7@abv.bg
Telefoon: +359 888305368
Fax: +359 888305368
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 32 893.00 BGN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Продължение от р-л II.2.4) ... общо време за пътуване – 1ч 30 мин.; техническа скорост – 50 км/ч.;

Автобусна линия гр. Бургас – с. Косовец от утвърдената областна транспортна схема. Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно, изпълнява се с 2 (двама) водачи; обща дължина – 49,9 км; общо време за движение – 52 мин.; общо време за пътуване – 59 мин.; средна техническа скорост – 57,58 км/ч.; средна съобщителна скорост – 50,75 км/ч.;

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2022

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
60112000 Openbaarvervoersdiensten
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас / Burgas
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обществен превоз на пътници по автобусни линии гр. Бургас – гр. Поморие, гр. Поморие – к.к. „Слънчев бряг”, гр. Поморие – с. Козичино, гр. Бургас – с. Косовец.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обществен превоз на пътници по автобусните линии:

Автобусна линия гр. Бургас—гр. Поморие от утвърдената областна транспортна схема съгласно маршрутното разписание изпълнявано от 1 юли до 14 септември и маршрутното разписание изпълнявано от 15 септември до 30 юни.

Автобусна линия гр. Поморие—к.к. Слънчев бряг от утвърдената областна транспортна схема съгласно маршрутното разписание.

Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно.

Автобусна линия гр. Поморие—с. Козичино от утвърдената областна транспортна схема съгласно маршрутното разписание.

Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно.

Автобусна линия гр. Бургас—с. Косовец от утвърдената областна транспортна схема съгласно маршрутното разписание.

Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 60
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 32 893.00 BGN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: КОНКОРД-7 ООД
Nationaal identificatienummer: 147039210
Postadres: кв. Свобода, бл. 17, вх. А, ет. 5, ап. 13
Plaats: Поморие
NUTS-code: BG341 Бургас / Burgas
Postcode: 8200
Land: Bulgarije
E-mail: concord_7@abv.bg
Telefoon: +359 888305368
Fax: +359 888305368
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Със сключено допълнително споразумение изх.рег.№Д-186/23.05.2022г., чл.7, ал. 6 от договор изх.рег.№Д-248/15.04.2019г. се променя и следва да се чете:

(6) Цените на билетите, от началния до крайния пункт на маршрута, са както следва:

- цена на билет по линията:

Автобусна линия гр. Бургас – гр. Поморие от утвърдената областна транспортна схема – 4,17 лв. без вкл. ДДС или 5,00 лв. с вкл. ДДС.

Автобусна линия гр. Поморие – к.к „Слънчев бряг“ от утвърдената областна транспортна схема – 4,17 лв. без вкл. ДДС или 5,00 лв. с вкл. ДДС.

По-ранни промени: Към приложение № 4 от договора — маршрутно разписание на автобусна линия гр. Бургас—гр. Поморие се заменя с маршрутно разписание на автобусна линия гр. Бургас—гр. Поморие, което да се изпълнява от 15 септември до 30 юни, и маршрутно разписание на автобусна линия гр. Бургас—гр. Поморие, което да се изпълнява от 1 юли до 14 септември, утвърдени на 14.09.2020 г. от областния управител на област Бургас.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, във вр. с чл.23, т.4 от Договор изх.рег.№Д-248/15.04.2019г. и представено писмо вх.рег.№30-460-6/31.03.2022г. от Изпълнителя по договора, страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение изх.рег.№Д-186/23.05.2022г., с което да предоговорят цената на билета по договора.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 32 893.00 BGN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 32 893.00 BGN