Dostawy - 341768-2020

21/07/2020    S139

Polska-Katowice: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

2020/S 139-341768

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Katowice
Adres pocztowy: ul. Młyńska 4
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-098
Państwo: Polska
E-mail: bzp@katowice.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.katowice.eu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem

Numer referencyjny: BZP.271.1.121.2019
II.1.2)Główny kod CPV
34996000 Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia podzielono na dwa etapy:

— etap I – w zakresie zaprojektowania i wdrożenia katowickiego inteligentnego systemu zarządzania transportem,

— etap II – w zakresie utrzymania katowickiego inteligentnego systemu zarządzania transportem.

Etap I, obejmujący przedmiot zamówienia pn.:,,Katowicki inteligentny system zarządzania transportem", dotyczy wdrożenia projektu ITS Katowice opartego o system zarządzania ruchem (SZR) usprawniającego ruch drogowy zarówno w segmencie transportu publicznego jaki indywidualnego, w szerokim zakresie w obszarze całego miasta Katowice PKT 12.I SIWZ.

Etap II, objęty prawem opcji opis. w pkt 13.II SIWZ, dotyczy:

a) usługi utrzymania ITS w okresie 66 miesięcy od zakończenia etapu I. Utrzymanie obejmuje urządzenia sterowania ruchem drogowym zainstalowane na skrzyżowaniach opis w PFU;

b) wsparcia operacyjnego w postaci dedykowanego specjalisty ITS w pierwszych 6 miesiącach okresu gwarancyjnego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45316210 Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
51610000 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
31321700 Kable sygnalizacyjne
34942000 Urządzenia sygnalizacyjne
34942100 Słupy sygnalizacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia podzielono na dwa etapy:

— etap I – w zakresie zaprojektowania i wdrożenia katowickiego inteligentnego systemu zarządzania transportem,

— etap II – w zakresie utrzymania katowickiego inteligentnego systemu zarządzania transportem.

Etap I, obejmujący przedmiot zamówienia pn.:,,Katowicki inteligentny system zarządzania transportem", dotyczy wdrożenia projektu ITS Katowice opartego o system zarządzania ruchem (SZR) usprawniającego ruch drogowy zarówno w segmencie transportu publicznego jaki indywidualnego, w szerokim zakresie w obszarze całego miasta Katowice PKT 12.I SIWZ.

Etap II, objęty prawem opcji opis. w pkt 13.II SIWZ, dotyczy:

a) usługi utrzymania ITS w okresie 66 miesięcy od zakończenia etapu I. Utrzymanie obejmuje urządzenia sterowania ruchem drogowym zainstalowane na skrzyżowaniach opis w PFU;

b) wsparcia operacyjnego w postaci dedykowanego Specjalisty ITS w pierwszych 6 miesiącach okresu gwarancyjnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena zaproponowanego systemu (OZS) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Poprawa warunków ruchu (PWR) / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji określone w części II pkt 13 ppkt 2 SIWZ. Prawo opcji dla etapu II obejmuje:

a) świadczenie usługi utrzymania katowickiego inteligentnego systemu zarządzania transportem w okresie 66 miesięcy od zakończenia etapu I, tj. wdrożenia katowickiego inteligentnego systemu zarządzania transportem. Ciąg dalszy w sekcji II.2.14 ogłoszenia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

0839/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

I. Utrzymanie katowickiego inteligentnego systemu zarządzania transportem również obejmuje urządzenia sterowania ruchem drogowym zainstalowane na skrzyżowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do PFU.

b) wsparcie operacyjne w postaci dedykowanego specjalisty ITS w pierwszych 6 m-cach okresu gwarancyjnego.

II. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 213-522164
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Pozostałe kody CPV: 34942200-4, 34970000-7, 34996100-6, 35262000-8, 45233294-6, 45316200-7, 50232200-2, 48821000-9, 34972000-1, 32500000-8, 32520000-4, 32562000-0, 34996300-8, 72250000-2, 72251000-9, 72252000-6, 50232200-2

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Nie dotyczy
Miejscowość: Nie dotyczy
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu VI ustawy Pzp.

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2020