TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 34207-2022

21/01/2022    S15

Magyarország-Szeged: Iszapszállítási szolgáltatások

2022/S 015-034207

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szegedi Vízmű Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12634048206
Postai cím: Tisza Lajos Körút 88
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csonka Zoltán
E-mail: csonkaz@fcsm.hu
Telefon: +36 12997420
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szegedivizmu.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001554542021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001554542021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Közszolgáltató
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Víz

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szennyvíziszap elszállítás, hasznosítás

Hivatkozási szám: EKR001554542021
II.1.2)Fő CPV-kód
90513700 Iszapszállítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Szegedi Vízmű Zrt. szennyvíztisztító telepeinek üzemszerű működése során keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (HAK 190805) elszállítása és hasznosítása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90513700 Iszapszállítási szolgáltatások
90513800 Iszapkezelési szolgáltatások
90513900 Iszapelhelyezési szolgáltatások
90514000 Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged, Klebelsberg telep, Palics köz, Külterület 02204/3 hrsz.

Algyő, Külterület 01784/2 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Szegedi Vízmű Zrt. szennyvíztisztító telepeinek üzemszerű működése során keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (HAK 190805) elszállítása és hasznosítása.

Az elszállítandó szennyvíziszap becsült mennyisége: 18 000 tonna/év.

Az éves becsült mennyiségre vonatkozóan +/- 20%-os mennyiségi eltérés lehetséges.

A mennyiségi eltéréseket olyan előre nem látható körülmények befolyásolhatják, mint

1. Szeged szennyvízcsatornahálózatának nagyobb része egyesített, ami a beérkező tisztítandó csapadékvízzel kevert szennyvíz összes mennyiségére hatással van. 2010 és 2021 között az éves mennyiség hektikusan 45,7%-os eltéréssel változott. A mennyiségi eltérést jelentősen a csapadékvízmennyiség változása okozza. A csapadékvízzel hígított szennyvízben a tápanyag mennyisége is csökken ezzel arányban pedig az iszapszaporulat és nyersiszap tehát a víztelenített szennyvíziszap is csökken.

2. Az IPPC engedély alapján a Szeged szennyvíztisztító telepen fogadnak biogázkihozatal növelésére melléktermékeket és hulladékokat. A kezelésre fogadott melléktermékek és hulladékok 2014 és 2021 közötti mennyisége hektikusan 67,6 %-os eltéréssel változott. A mennyiségi eltéréssel arányosan változik a rothasztott iszap és ezzel arányosan a víztelenített iszap mennyisége is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő jogosult egy alkalommal a szerződést további 12 hónapra meghosszabbítani.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozik.

Az igazolás módja: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67.§ (4) bekezdés).

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz, a Kbt. 69.§ (11) bekezdése, és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6.§-a szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-5. §-aira, illetve 7. §-ára is.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1-P2. esetében a Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozatban (egységes európai közbeszerzési dokumentumban) ajánlattevő, adott esetben kapacitást nyújtó szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének „alfa” szakaszának kitöltése.

P1. Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására köteles csatolni saját vagy jogelődje utolsó három lezárt üzleti év számviteli szabályok szerinti beszámolójának egyszerű másolati példányát (kiegészítő mellékletek és adott esetben könyvvizsgálói jelentés nélkül). [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont].

Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ebben az esetben ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy a számviteli jogszabályok szerinti beszámolói a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálat honlapján (http://e-beszamolo.kim.gov.hu címen) megtalálhatók-e.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (2) bekezdés szerinti esetben a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel nagyságáról kell ajánlattevőnek nyilatkoznia. Eltérő pénznemben befolyt árbevétel esetében, az árbevétel összegét az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bekezdés szerinti esetben Ajánlattevőnek kiegészítő tájékoztatást kell kérnie arra vonatkozóan, hogy Ajánlatkérő mely egyéb nyilatkozatot vagy dokumentumot tekinti megfelelőnek a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására.

P2. Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69.§ szerinti külön felhívására köteles csatolni a 321/2015. (X:30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (HAK 190805 szennyvíziszap elszállítása és hasznosítása) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített utolsó három lezárt üzleti évi beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye egynél több évben negatív volt.

P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három év (2018., 2019. és 2020.) átlagában a közbeszerzés tárgyából (HAK 190805 szennyvíziszap elszállítása és hasznosítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a 185 000 000, -Ft-ot, azaz a száznyolcvanöt millió forintot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1. esetében a Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozatban (egységes európai közbeszerzési dokumentumban) ajánlattevő, adott esetben kapacitást nyújtó szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének „alfa” szakaszának kitöltése.

M1. Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására köteles benyújtania az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb, teljesített szolgáltatásainak ismertetését legalább az alábbi tartalommal: a szerződés tárgyát, amelyből a referencia tárgya egyértelműen meghatározható, - szerződést kötő másik fél nevét és címét, - referenciát adó személy nevét és elérhetőségét,- teljesítés mennyiségét - a teljesítés időpontját (kezdő és befejező időpontját; év, hónap, nap), - nyilatkozatot a referencia munka szerződésszerű és előírásoknak megfelelő teljesítéséről. Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont, 21. § (3a) bekezdés a) pont, 21/A. §, 22. § (1)-(2) bekezdés]

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Folyamatban lévő teljesítés esetén a teljesítésigazolással alátámasztott részteljesítésre vonatkozó bemutatásnak legalább az alkalmasság minimumkövetelményeit ki kell elégítenie.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65. § (12) bekezdés alapján és a Kbt. 65. § (7) alapján csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább egy olyan teljesítéssel, vagy folyamatban lévő szerződésnél olyan befejezett részteljesítéssel, amelynek keretében víztelenített szennyvíziszap (HAK 190805) elszállítására és hasznosítására került sor, és az elvégzett munka mennyisége összesen nem éri el a 10 800 tonna/év mennyiséget.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (7) bekezdésére.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbért ír elő, amelyek részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlatkérő részszámla benyújtására lehetőséget biztosít.

A számla, az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. §-ával és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésével összhangban kerül kiegyenlítésre. A teljesítést igazoló okiratoknak a számla mellékletét kell képezniük.

Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). A számla kiegyenlítésére banki átutalással kerül sor, a számla kézhezvételétől számított 25. napon, vagy ha az nem munkanap, a megelőző utolsó banki napon.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/02/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/02/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A jelen eljárás lebonyolítására a 2015. évi CXLIII. törvény és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján kerül sor a https://ekr.gov.hu weboldalon elérhető elektronikus közbeszerzési rendszerben.

2. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia/csatolnia kell:

a) felolvasólapot kitöltve,

b) nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerint, szükség szerint a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, c) az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot,

d) a kizáró okokról,

e) a közzétételi szabályok tudomásulvételéről,

f) az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának, vagy aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát, adott esetben meghatalmazást,

g) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges válasz esetén is csatolni kell a nyilatkozatot.

h) műszaki ajánlatát, amelynek tartalmaznia kell a hasznosítási tervet és a tervezett hasznosítási helyszínek befogadó nyilatkozatait. Az összesített szabad hasznosítási kapacitásnak biztosítani kell az éves tervezett maximum mennyiség (18 000 tonna + 20% = 21 600 tonna/év) befogadását.

i) Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arról, hogy a szennyvíziszap szállítási szolgáltatás teljesítéséhez szükséges hatósági engedélyekkel a szolgáltatás megkezdésekor rendelkezni fog. Amennyiben Ajánlattevő az ajánlattétel benyújtáskor rendelkezik szállítási engedéllyel/engedélyekkel, nem szükséges a nyilatkozat csatolása, elegendő a teljesítésbe bevonni kívánt szállító engedélyének a másolata.

j) Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arról, hogy a szennyvíziszap hasznosítási szolgáltatás teljesítéséhez szükséges hatósági engedélyekkel a szolgáltatás megkezdésekor rendelkezni fog. A nyilatkozatban ajánlattevőnek meg kell jelölnie azokat a telephelyeket, amelyek vonatkozásában - a szolgáltatás megkezdésekor - az érvényes hatósági engedélyeket Ajánlatkérő részére átadja. A nyilatkozatnak a megjelölt telephelyek tekintetében tartalmaznia kell továbbá a telephelyek teljes, és szabad kapacitását is a 2022-2023. évre. Amennyiben Ajánlattevő az ajánlattétel benyújtáskor rendelkezik a hasznosítást végző telephelyek engedélyeivel, nem szükséges a nyilatkozat csatolása, elegendő a teljesítésbe bevonni kívánt hasznosítást végző telephely engedély másolatának csatolása.

k) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges érvényes hatósági engedélyekkel rendelkezni fog.

l) Ajánlattevő csatolja a nyilatkozatát arról, hogy szerződéskötésre rendelkezni fog hulladékkezelési szakmai felelősségbiztosítással 2 MHUF/káresemény és 10 MHUF/év mértékben. Amennyiben Ajánlattevő az ajánlattétel benyújtáskor rendelkezik szakmai felelősségbiztosítással, elegendő annak másolatának csatolása.

m) Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítésnek ideje alatt szakmai felelősségbiztosítással folyamatosan rendelkezni fog.

n) Ajánlattevő tegyen kifejezett jognyilatkozatot arra nézve, hogy az ajánlati fajlagos díjon túlmenően semmilyen más jogcímen nem igényel juttatást.

o) továbbá minden ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott dokumentumot köteles ajánlatához csatolni.

3. Ajánlatkérő a P1., P2., M1. alkalmassági feltételeket az alkalmassági feltételeket a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4. Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő Ajánlattevő általi magyar fordítást elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért Ajánlattevő felel. Ajánlatkérő elfogadja a két nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.

5. Az időpontok a közép-európai idő szerint értendők.

6. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. 35. § szerint Ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodás másolatát, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá a közös Ajánlattevők munkamegosztását a feladatok tekintetében. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást.

7. Ha Ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva kíván az alkalmassági feltételeknek megfelelni, csatolnia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti eset kivételével - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Csatolni kell az Ajánlattevő részére szóló meghatalmazást, hogy az EKR-ben teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

8. A nyertes ajánlat kiválasztása a legalacsonyabb ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint történik. Az Ajánlati Fajlagos Díjat 1 (egy) tonna szennyvíziszapra kell megadni, forintban (HUF), egész forintra kerekítve. A legkedvezőbb ajánlatnak az minősül, mely a legalacsonyabb nettó fajlagos díjat tartalmazza forintban megadva.

9. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a alapján az EKR-n keresztül.

10. Kiegészítő tájékoztatás kérése kizárólag az ajánlatok bontását megelőzően az EKR-n keresztül lehetséges. Ajánlatkérő kéri, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti megkeresést Ajánlattevő szerkeszthető formában (MS word) is juttassa el Ajánlatkérő részére.

11. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az EKR használatával, működésével kapcsolatos kérdések nem tartoznak a kiegészítő tájékoztatás körébe, azokat Ajánlatkérőnek nem áll módjában megválaszolni. Ezeket a kérdéseket Ajánlattevők az EKR-t üzemeltető Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.-nek tehetik fel, a www.ujvilag.gov.hu oldalon található elérhetőségeken.

12. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv, és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. előírásai szerint kell eljárni.

13. Eltérő pénznemben befolyt árbevétel esetében Ajánlatkérő az árbevétel összegét az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra.

14. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

15. FAKSZ: Dr. Darázs Ferenc,lajstromszám:00362

16. A IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap alatt 30 nap értendő.

17. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35.§ (8)-(9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.

18. A részajánlat tételének kizárásának indokai: A közbeszerzés tárgyának mennyiségi és minőségi követelményeire figyelemmel a rész ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági valamint a szakmai ésszerűséggel.

További információért lásd a felhívás VI.4.3) pontját.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.3) További információk pont kiegészítése

19. Ajánlatkérő a jelen felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában „elszállítás és hasznosítás” megfogalmazás alatt olyan adatok szolgáltatását várja el, amelyek esetében az elszállítás mellett hasznosítás is szerepelt.

20. Jelen közbeszerzési eljárást a Szegedi Vízmű Zrt. ajánlatkérő nevében a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. folytatja le. Az eljárás nyertesével a Szegedi Vízmű Zrt. köt szerződést, ezért a szerződés teljesítése során az abból fakadó kötelezettségek az ajánlatkérőt önállóan és közvetlenül terhelik.

21. Ajánlatkérő helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít 2022. február 3. napján 10:00 órakor a szegedi szennyvíztisztító telepen, 12:00 órakor pedig az algyői telephelyén.

Szeged Városi Szennyvíztisztító Telep (Szeged, Klebelsberg telep, Palics köz, Külterület 02204/3 hrsz.)

Algyő Községi Szennyvíztisztító Telep (Algyő, Külterület 01784/2 hrsz.)

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/01/2022