The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Works - 342101-2015

Display compact view

30/09/2015    S189

Poland-Zgierz: Construction work

2015/S 189-342101

Contract notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Gmina Miasto Zgierz
Postal address: pl. Jana Pawła II 16
Town: Zgierz
Postal code: 95-100
Country: Poland
For the attention of: Zofia Zamojska
E-mail: zzamojska@umz.zgierz.pl
Telephone: +48 427143200
Fax: +48 427143203

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.miasto.zgierz.pl

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to:
Official name: Urząd Miasta Zgierza
Postal address: pl. Jana Pawła II 16
Town: Zgierz
Postal code: 95-100
Country: Poland
Contact person: Punkt Obsługi Interesanta

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Works
Realisation, by whatever means of work, corresponding to the requirements specified by the contracting authorities
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Gmina Miasto Zgierz.

NUTS code PL114 Łódzki

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem Przedsięwzięcia jest sfinansowanie, zaprojektowanie oraz wykonanie prac termomodernizacyjnych i remontowo-budowlanych w budynkach oświatowych podległych Gminie Miasto Zgierz. Partner Prywatny będzie także odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania energią oraz wykonywanie czynności z zakresu zarządzania energią w celu uzyskania zagwarantowanych w ofercie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej oraz za utrzymanie sprawności technicznej zmodernizowanej infrastruktury oraz zainstalowanych urządzeń („Przedsięwzięcie”).
Przedsięwzięcie realizowane będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 696 z późn. zm.) („ustawa o ppp”).
Realizacja Przedsięwzięcia ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków podmiotu publicznego oraz osiągnięcie następujących korzyści:
— uzyskanie efektu energetycznego polegającego na obniżeniu poziomu zużycia energii elektrycznej i cieplnej, czego rezultatem ma być obniżenie łącznych kosztów mediów;
— uzyskanie oszczędności w przyszłych wydatkach ponoszonych na utrzymanie budynków w zakresie zarządzania gospodarkę energetyczną;
— co najmniej częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia z wygenerowanych oszczędności finansowych, w związku ze zmniejszeniem zużycia energii;
— zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i pyłów do otoczenia poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery (efekt środowiskowy);
— podniesienie standardu użytkowania budynków oświatowych oraz poprawa ich estetyki.
Ostateczny zakres inwestycyjny Przedsięwzięcia, okres obowiązywania umowy, model finansowy, oraz podział zadań i ryzyk zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) i Programie Funkcjonalno-Użytkowym („PFU”) na podstawie ustaleń poczynionych w toku dialogu z potencjalnymi partnerami prywatnymi.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

45000000 Construction work, 45453000 Overhaul and refurbishment work, 45310000 Electrical installation work, 45300000 Building installation work, 71320000 Engineering design services, 71321200 Heating-system design services, 71314200 Energy-management services

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Zakres rzeczowy Przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie, przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych i remontowo-budowlanych oraz zarządzanie gospodarką energetyczną w następujących budynkach podległych Gminie Miasto Zgierz:
1. Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka (ul. Tuwima 21);
2. Miejskie Przedszkole Nr 2 (ul. Boya-Żeleńskiego 6);
3. Miejskie Przedszkole Nr 3 Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi (ul. Mielczarskiego 26);
4. Miejskie Przedszkole Nr 6 (ul. Gałczyńskiego 38);
5. Miejskie Przedszkole Nr 7 (ul. Długa 62);
6. Miejskie Przedszkole Nr 8 (ul. Łódzka 86);
7. Miejskie Przedszkole Nr 9 „Słoneczny Dom” (ul. Dubois 10);
8. Miejskie Przedszkole Nr 10 (ul. Ossowskiego 26);
9. Miejskie Przedszkole Nr 12 „Pod topolą” (ul. Gałczyńskiego 30);
10. Miejskie Przedszkole Nr 13 „Bajkowe Przedszkole” (ul. Słowackiego 8);
11. Miejskie Przedszkole Nr 14 (ul. Boya-Żeleńskiego 17 – blok 77);
12. Miejskie Przedszkole Nr 15 (ul. Boya-Żeleńskiego 10 – blok 90);
13. Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi (ul. Piłsudskiego 1);
14. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dąbrowszczaków (ul. Szczawińska 2);
15. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Niepokoja (ul. Łódzka 2);
16. Szkoła Podstawowa Nr 5 (ul. 1 Maja 63);
17. Szkoła Podstawowa Nr 8 (ul. Boya-Żeleńskiego 4);
18. Szkoła Podstawowa Nr 10 (ul. Ozorkowska 68/70);
19. Szkoła Podstawowa Nr 11 (ul. Dubois 26);
20. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej (ul. L. Staffa 26);
21. Gimnazjum Nr 1 i Samorządowe Liceum Ogólnokształcące (ul. A. Musierowicza 2);
22. Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi (ul. 3 Maja 46a);
23. Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza (ul. B. Leśmiana 1).
Oczekiwany minimalny zakres rzeczowy etapu inwestycyjnego Przedsięwzięcia obejmuje:
1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do przeprowadzenia inwestycji;
2) docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, dachów, wymianę okien i drzwi;
3) modernizacja instalacji CO;
4) modernizacja źródeł ciepła;
5) modernizacja oświetlenia wewnętrznego;
6) rozbudowa jednego z obiektów (SP nr 10);
7) montaż systemu zdalnego sterowania i monitoringu zużycia mediów;
8) wykonanie innych prac remontowych;
9) po wykonaniu prac uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
Podmiot Publiczny dopuszcza ograniczenie zakresu Przedsięwzięcia po etapie dialogu. Ostateczny zakres rzeczowy inwestycji zostanie określony w SIWZ i PFU na podstawie ustaleń poczynionych w toku dialogu.
Estimated value excluding VAT:
Range: between 39 000 000 and 41 000 000 PLN
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 180 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
1. Podmiot Publiczny wymaga wniesienia przez Wykonawcę zaproszonego do składania ofert, wadium w wysokości 300 000 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy), w jednej z form wskazanych w ustawie z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) (dalej „ustawa Pzp”).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który zostanie określony w SIWZ. Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca nie wnosi wadium.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Podmiot Publiczny ubiega się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, oś priorytetowa IV: gospodarka niskoemisyjna, w ramach zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego Zgierza”; Pozyskane środki stanowić będą wkład własny Podmiotu Publicznego w przedsięwzięcie w rozumieniu ustawy o ppp (projekt hybrydowy). Podmiot Publiczny oczekuje, że środki na zapłatę wynagrodzenia Partnera Prywatnego pochodzić będą co najmniej w części z wygenerowanych oszczędności finansowych w związku ze zmniejszeniem zużycia energii w budynkach (ESCO). Podmiot Publiczny nie wyklucza zaangażowania w Projekt dodatkowych własnych środków budżetowych.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
1. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla ustanowionego przez nich pełnomocnika – art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 3 ustawy Pzp).
2. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia,
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zobowiązanie (lub inny dowód) musi zawierać informacje dotyczące:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, warunki określone w ust. 1 mogą być spełnione łącznie.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
1) o których mowa w ust. 5:
a) pkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy Pzp;
8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze i trzecie oraz lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a tiret drugi, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Do ważności dokumentów ust. 8 stosuje się odpowiednio.
10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
13. Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące każdego z tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, wskazanym w ust. 5 pkt 1-6.
14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w ust. 5 pkt 1-6 i ust. 10 składa każdy oddzielnie.
16. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) Ogłoszenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Celem potwierdzenia spełnienia warunków zdolności finansowej i ekonomicznej, o której mowa poniżej, Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Minimum level(s) of standards possibly required: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące zdolności ekonomicznej i finansowej, w szczególności:
1) posiadania środków finansowych i/lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 40 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych, 00/100) lub w wysokości równoważnej dla walut obcych, liczonej według średniego kursu w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie.
2. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 1 spełniają łącznie.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie wskazanych oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
6. Wartości podane w dokumentach lub oświadczeniach w walutach innych niż zł, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu lub oświadczenia.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
A. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu następujące dokumenty:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, podmiotu na rzecz, którego roboty zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; za najważniejsze roboty budowlane uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia;
2) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia;
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami;
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są:
1) poświadczenie,
2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.
3. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 są:
1) poświadczenie, z tym, że do nadal wykonywanych usług powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
2) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać oświadczenia.
4. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane i/lub usługi wskazane w wykazach, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 i/lub 2 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 1 i/lub 2.
Minimum level(s) of standards possibly required:
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie i potencjał osobowy.
B 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwa przedsięwzięcia termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 712) obejmujące co najmniej 5 obiektów budowlanych należących do którejś ze wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) („ustawa Prawo budowlane”): IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII (łącznie w ramach jednego zadania), o łącznej wartości nie mniej niż 8 000 000,00 PLN brutto (słownie: osiem milionów złotych, 00/100), w tym minimum jedno obejmujące zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (model „zaprojektuj i wybuduj”).
2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie usługi, które polegały na nieprzerwanym wykonywaniu przez okres co najmniej 24 miesięcy, zarządzania energią w co najmniej 2 obiektach budowlanych należących do którejś ze wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy Prawo budowlane: IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII (w ramach jednej umowy).
Przez zarządzanie energią należy rozumieć w szczególności wykonywanie usług polegających na monitorowaniu i optymalizacji zużycia energii w celu osiągnięcia progresu efektywności energetycznej.
3) dysponuje osobami, wyznaczonymi do kierowania robotami, posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń, w następujących specjalnościach:
— architektonicznej – min. 1 osoba,
— konstrukcyjno-budowlanej – min. 1 osoba,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – min. 1 osoba,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – min. 1 osoba.
4) dysponuje osobą pełniącą funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej – min. 1 osoba.
5) dysponuje osobą pełniącą funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – min. 1 osoba.
6) dysponuje osobą pełniącą funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – min. 1 osoba.
7) dysponuje osobą pełniącą funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – min. 1 osoba.
8) Jedna osoba nie może łączyć funkcji wskazanych w ust. B 1 pkt 3) – 7) powyżej.
2. Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane, a także odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
3. Wartości podane w dokumentach lub oświadczeniach w walutach innych niż zł, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu lub oświadczenia.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, muszą wykazać, że warunki określone w pkt B 1.1) do 1.6) powyżej, spełniają łącznie.

6. Wzory formularza wniosku, oświadczeń i wykazów można pobrać ze strony internetowej www.umz.zgierz.pl.

7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.3) Ogłoszenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
competitive dialogue
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
Envisaged number of operators: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates: W przypadku, gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i nie podlegających wykluczeniu będzie większa niż 5, Zamawiający będzie kwalifikował Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów, stosując następujące kryteria:- Zamawiający przyzna 1 punkt za każde dodatkowo wykazane, poza podstawowymi wymogami kwalifikującymi do udziału w postępowaniu określonymi w Sekcji III. 2.3) Ogłoszenia, zadanie które polegało na nieprzerwanym wykonaniu lub wykonywaniu przez okres co najmniej 24 miesięcy, usługi zarządzania energią w co najmniej 5 obiektach budowlanych należących do którejś ze wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy Prawo budowlane: IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII (w ramach jednej umowy).Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający, że ww. usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, są:1) poświadczenie,2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.Powyższe dodatkowe zadania należy zamieścić w Wykazie B, tak aby podlegały dodatkowej punktacji w celu zakwalifikowania do dialogu. – W przypadku, gdy w wyniku zastosowania wskazanego powyżej kryterium dodatkowego dwa bądź większa liczba podmiotów uzyska taką sama liczbę punktów, Zamawiający przyzna dodatkowo 1 punkt za każde dodatkowo wykazane środki finansowe i ekonomiczne i/lub zdolność kredytową w wysokości 5 000 000,0 PLN (słownie: pięć milionów złotych, 00/100) ponad podstawowe wymogi kwalifikujące do udziału w postępowaniu określone w Sekcji III.2.2) Ogłoszenia.Zamawiający informuje, że w przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu, dokonując oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegających punktacji, Zamawiający nie będzie stosował art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Przepis art. 26 ust. 4 ustawy Pzp będzie miał zastosowanie jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia wadliwości dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które zostały w nim wskazane i potwierdzone dowodami określającymi czy roboty lub usługi zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W następstwie czynności złożenia wyjaśnień Wykonawca nie może uzupełniać Wykazu B o dodatkowe zadania nieujęte w pierwotnym wykazie mające na celu zwiększenie punktacji złożonego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.Wykonawcy z największą uzyskaną liczbą punktów spełniający warunki udziału w postępowaniu, zostaną zaproszeni do dialogu.Zamawiający dopuszcza możliwość zaproszenia do dialogu większej liczby Wykonawców niż przewidywana w ogłoszeniu, jeżeli Wykonawcy otrzymają tę samą liczbę punktów, co Wykonawca, oceniony jako piąty.
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated no
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Wysokość opłaty za dostępność. Weighting 1

2. Poziom gwarantowanych oszczędności. Weighting 2

3. Podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy strony umowy. Weighting 3

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IR.271.19.2015
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 26.10.2015 - 12:45
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
26.10.2015 - 12:45
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.3.8)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Zamawiający zamierza pozyskać dofinansowanie na realizacje Przedsięwzięcia z środków dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego Zgierza” (Projekt wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, symbol projektu: 3-024).
VI.3)Additional information
A. Przez Zamawiającego i Wykonawcę należy rozumieć odpowiednio Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego.

B. Opis potrzeb i wymagań podmiotu publicznego, wzory wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz innych dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.umz.zgierz.pl

C. Forma składanych dokumentów:
a) wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w niniejszym postępowaniu a opisane w ogłoszeniu muszą być składane w języku polskim w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie poświadczonego dokumentu, za wyjątkiem oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa, które należy przedstawić w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii.
b) Zaleca się aby, każda ze stron, składających się na Wniosek była ponumerowana i parafowana przez Wykonawcę oraz wszystkie strony zostały złączone w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
c) dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
D. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pisemnie na adres: Urząd Miasta Zgierza, 95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16. Wniosek należy złożyć w zaklejonej nieprzezroczystej kopercie, opisanej w następujący sposób:
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
dot. dialogu konkurencyjnego na realizację zamówienia pn.
„ Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza”
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 26.10.2015 r., godz. 13:00.
Wykonawca, który złoży więcej niż jeden Wniosek, zostanie wykluczony z postępowania. Za złożenie Wniosku uważa się również dokonanie tej czynności wspólnie z innym podmiotem, w ramach grupy osób prawnych i/lub fizycznych, zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu.

E. Dla potrzeb niniejszego postępowania Zamawiający ustala, że porozumiewanie się z Wykonawcami w zakresie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji dotyczących postępowania (z zastrzeżeniem lit. F) odbywać się będzie również za pomocą faksu, lub drogą elektroniczną. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną odbywać się będzie na następujący adres poczty elektronicznej: zzamojska@umz.zgierz.pl za potwierdzeniem otrzymania wiadomości.

F. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania informacji faksem potwierdzeniem otrzymania wiadomości zarówno przez Wykonawcę, jak i Zamawiającego, jest raport faksu, z którego nadano wiadomość, potwierdzający prawidłową transmisję danych. Potwierdzeniem otrzymania wiadomości elektronicznej, zarówno przez Wykonawcę, jak i Zamawiającego, jest niezwłoczne potwierdzenie faktu jej otrzymania na żądanie każdej ze Stron.
W przypadku dwukrotnego nie potwierdzenia otrzymania wiadomości elektronicznej uznaje się, że wiadomość została prawidłowo dostarczona na podstawie wydruku elementów wysłanych z poczty elektronicznej Zamawiającego.
G. W przypadku uzupełniania dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie dopuszcza przekazywania dokumentów faksem i drogą elektroniczną – wymagana jest forma pisemna.
Niezależnie od powyższych sposobów porozumiewania się, zgodnie z ustawą Pzp, zawsze dopuszczalny jest pisemny sposób porozumiewania się.
H. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Wszelkie koszty wynikające z konieczności ewentualnych tłumaczeń ponosi Wykonawca.
I. Zamawiający nie przewiduje nagród dla Wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawią rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert.
J. Zamawiający może unieważnić postępowanie z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures

Official name: Nie dotyczy

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp., albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.5)Date of dispatch of this notice:
25.9.2015