Services - 34213-2022

21/01/2022    S15

Romania-Râmnicu Vâlcea: Engineering-design services for traffic installations

2022/S 015-034213

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA
National registration number: 2540813
Postal address: Strada: GENERAL PRAPORGESCU, nr. 14, Sector: -, Judet: Valcea
Town: Ramnicu Valcea
NUTS code: RO415 Vâlcea
Postal code: 240182
Country: Romania
Contact person: Leontin Cristian Ionascu
E-mail: achizitiipublice@primariavl.ro
Telephone: +40 0372743659
Fax: +40 0250731843
Internet address(es):
Main address: www.primariavl.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135270
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Serviciul de proiectare – faza elaborare documentatie tehnica de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.), documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (D.T.A.C.) si Proiect tehnic, pentru obiectivul “Reabilitare Urbana Calea lui Traian”0000

Reference number: 2540813/2021/16S
II.1.2)Main CPV code
71322500 Engineering-design services for traffic installations
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Achiziție Serviciul de proiectare – faza elaborare documentatie tehnica de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.), documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (D.T.A.C.) si Proiect tehnic, pentru obiectivul “Reabilitare Urbana Calea lui Traian”. Ofertantul își va asuma responsabilitatea deplină pentru proiectare, întocmirea documentației pentru obținerea autorizațiilor, avizelor și acordurilor precum și asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor. Documentația va fi elaborată și predată respectând etapele de proiectare prevăzute în HG 907/2016 precum și ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Se vor elabora si preda urmatoarele documentatii:

- Documentatia tehnica pentru obtinerea Certificatului de Urbanism

- Documentatii avize si acorduri, specificate în Certificatul de Urbanism si alte avize si acorduri necesare pe parcursul deruJarii lucrarilor inclusiv - 2 exemplare originale /aviz solicitat si documentatia pentru OCPI ,

- Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii(D.A.L.I.), elaborata in conformitate cu HG 907/2016; Studiu geotehnic (verificat Ja cerinta Af); Expertiza tehnica, Studiu Peisagistic, Studiu Topografic vizat OCPI, in 2 exemplare originale si pe suport electronic ;

- Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii si Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor - D.T.O.E. , conform Legii 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare si HG 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, 2 exemplare original

si in format electronic.

- Proiect Tehnic si detalii de execuţie, întocmit in conformitate HG 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, 3 exemplare original si in format electronic.

- Antemăsurători , Caiete de sarcini, Liste cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări şi Graficul de realizare a investiţiei;

- Actualizarea documentatiei in functie de ghidurile finanţare din fonduri externe nerambursabile;

- Plansa as built la finalizarea lucrarilor.

Asistența tehnică din partea proiectantului este obligatorie pe perioada de atribuire a contractului de lucrări, pe perioada de execuție a lucrărilor, precum și participarea acestuia la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor- 20 zile

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 911 428.57 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO415 Vâlcea
Main site or place of performance:

Sediul prestatorului si locatia obiectivului de investitii

II.2.4)Description of the procurement:

Achiziție Serviciul de proiectare – faza elaborare documentatie tehnica de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.), documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (D.T.A.C.) si Proiect tehnic, pentru obiectivul “Reabilitare Urbana Calea lui Traian”, conform cerintelor caietului de sarcini si a temei de proiectare.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica experienţa profesională - maxim 10 puncte. In cadrul acestui factor de evaluare se evaluează experienţa specifică demonstrată prin numărul de proiecte la nivelul cărora expertul a indeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează sa le îndeplinească in viitorul contract (indiferent de titulatura poziţiei deţinute). Se va prezenta Anexa la Propunerea tehnica din sectiunea Formulare din care sa rezulte implicarea in proiecte similare a specialistului. / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica experienţa profesională - maxim 10 puncte. In cadrul acestui factor de evaluare se evaluează experienţa specifică demonstrată prin numărul de proiecte la nivelul cărora expertul a îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează sa le îndeplinească in viitorul contract (indiferent de titulatura poziţiei deţinute). Se va prezenta Anexa la Propunerea tehnica din sectiunea Formulare din care sa rezulte implicarea in proiecte similare a specialistului / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica experienţa profesională - maxim 10 puncte. In cadrul acestui factor de evaluare se evaluează experienţa specifică demonstrată prin numărul de proiecte la nivelul cărora expertul a îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează sa le îndeplinească in viitorul contract (indiferent de titulatura poziţiei deţinute). Se va prezenta Anexa la Propunerea tehnica din sectiunea Formulare din care sa rezulte implicarea in proiecte similare a specialistului / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Proiectul va fi depus pentru accesarea finanţării in cadrul noului Program Operational Regional Sud -Vest Otenia 2021-2027, prin intermediul celor 8 Prioritati (P) ale programului, si va tine cont de ghidul de finantare al programului.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu oferta individuală, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător, nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: se va completa DUAE de către ofertanți, cu informaţiile aferente situaţiei lor. Cerința este aplicabilă inclusiv pentru eventualii asociați/ subcontractanți/ terți susținători. Astfel, dacă este cazul, ofertanţii vorprezenta câte un DUAE distinct, completat de fiecare dintre eventualii asociați/ subcontractanți/ terți susținători, cu informaţiile aferente situaţiei lor, precum și acordul de subcontractare/ acordul de asociere/ angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar (inclusiv pentru eventualii asociați/ subcontractanți/ terți susținători), la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor (pentru sediul central si pentru toate punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata) sia contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) actualizate la momentul prezentării;

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/Actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

• declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal cu privire la detinatorii/beneficiarii reali ai actiunilor la purtator, sub sanctiunile prevazute la art.326 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal, cu modificarile si completarile ulterioare.(in situatia in care forma de organizare a operatorului economic ofertant, tert sustinator/subcontractante la procedura este societate pe actiuni, cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator.

• alte documente edificatoare, după caz.

Nota:

În situația în care documentele menționate mai sus nu se emit in țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul unic/ofertantul asociat/ subcontractantului/ tertul sustinator, sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevazute la art. 164, 165 și167 din Legea 98/2016, ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantului/ tertul sustinator, va prezenta fie o declarație pe propria raspundere, fie, dacă in țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria raspundere, o declarație autentică dat in fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu oferta individuală, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător), nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: ofertanții (inclusiv eventualii asociați/ subcontractanți/ terți susținători) vor completa la nivelul DUAE, informaţiile aferente situaţiei lor precum și Formularul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în Sectiunea ”Formulare”. Formularul se va prezenta odată cu DUAE.

Persoanele din cadrul autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016:

1. Mircia Gutau –PRIMAR

2. Amza Valeru – consilier local

3. Argeşanu Irina-Maria -consilier local

4. Bobeanu Maria – consilier local

5. Bulacu Cezar-Florin – consilier local

6. Crăciunescu Grigore – consilier local

7. Dobrete Florentina – Adina – consilier local

8. Gheorghiu Andrei-Florin – viceprimar

9. Grigorescu Remus – consilier local

10. Leţu Fănel – consilier local

11. Manda Petrișor-Alin – consilier local

12. Mihăilescu Gheorghe – consilier local

13. Nuică Ionuţ -Eduard – consilier local

14. Pavelescu Dumitru-Lucian – consilier local

15. Pîrvulescu Virgil – viceprimar

16. Popa Constantin Bogdan - consilier local

17. Popa Valentin – Adrian – consilier local

18. Popescu Iuliana-Maria – consilier local

19. Proteasa Radu-Eduard – consilier local

20. Rădulescu Andreea-Maria – consilier local

21. Savu Adrian-Nicuşor– consilier local

22. Simoiu Cristian – consilier local

23. Stan Narcisa-Mihaela – consilier local

24. Strîmbei Ionela-Nicoleta – consilier local

25. Veţeleanu Ninel – Eusebiu – Administrator Public

26. Didoiu Ion-Secretar General

27. Elena Narcisa Colţoş– director executiv

28. Petre Cazan – director executiv

29. Corina Toma – director executiv

30. Mirela Turcu – director executiv adjunct

31. Iuliana Bunea – Sef Serv. Achizitii Publice

32. Sacatureanu Nicoleta - Directia Economico-Financiara (CFP)

33. Simiela-Maria Ilinca - Directia Economico-Financiara (CFP)

34. Petre Mihaila – Arhitect sef

35. Gaita Ioana –Consilier Serv. Achizitii Publice

36. Leontin-Cristian Ionascu – Consilier achizitii publice Serv.Achizitii Publice

Conform art. 172 , 173, 174 din Legea 98/2016 operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, respectiv, sa detina documente din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: Completare DUAE din documentatia de atribuire de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta insotite de traducerea autorizata, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pâna la data încheierii raportului procedurii de atribuire.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în coduri CAEN din certificatul constatator. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractareOfertantul va prezenta informatii cu privire la subcontractanti si partile din contract pe care le realizeaza fiecare. Contractul nu poate fi subcontractat integral.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatCERINTA 1.1. Se vor prezenta informatii aferente principalelor servicii de proiectare similare prestate în cel mult ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertei, in valoare cumulata de minim 900.000 lei, la nivelul a minimum un contract - maximum a 3 contracte, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Prin servicii similare se intelege: servicii de proiectare (orice faza de proiectare, conform legii) pentru infrastructura rutiera (strazi/ drumuri judetene/ drumuri nationale/ drumuri expres/ autostrazi), cu mentiunea ca cel putin unul dintre contractele prezentate ca experienta similara sa contina si servicii de proiectare pentru amenajare spatii verzi (plantare iarba si/sau arbori si/sau arbusti / refacere alei pietonale / amenajarea de locuri de joacă pentru copii / amplasare elemente de mobilier urban: banci, cosuri de gunoi, locuri de joaca, cismele publice etc.). Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei stabilita de autoritatea contractanta în anuntul de participare, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita. În cazul unei asocieri cerinta minima se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.CERINTA 1.2 Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.CERIN TA 1.3. Informatii privind asocierea. In cazul ofertei comune, fiecare membru al asocierii in DUAE prezentat, va include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor ( profesionala si tehnica). Acordul de asociere va fi legalizat de catre Ofertantul castigator (Asociere), trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se va constitui anexa la contract. Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum si partea de contract indeplinita de fiecare asociat , pentru partea de implicare a respectivului asociat. Oferta trebuie sa fie semnata într-un mod care obliga legal toti partenerii. Unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener conducator (Lider de asociere) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata prin acordul de asociere sau printr-o împuternicire scrisa semnata de fiecare partener în parte. Inacordul de asociere sa se stipuleze ca toti partenerii sunt responsabili în mod legal, raspund solidar, uniti si individual in intregime pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni în numele fiecaruia si tuturor partenerilor sai in realizarea contractului. Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramâna în aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului

Minimum level(s) of standards possibly required:

Subcontractantul/subcontractantii completeaza DUAE pentru criteriile de calificare privind capacitatea tehnica si profesionala, numai daca ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare.Subcontractantii trebuie sa precizeze în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste/ indeplinesc mentionând numarul si data contractului/acordului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractant (daca este cazul) si prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea Autoritatii Contractante.Nota: Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.Odata cu DUAE se va depune si Acordul de subcontractare.

CERINTA 1.1. Modalitatea de îndeplinire: Completare DUAE din documentatia de atribuire de catre operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, dupa caz) care confirma prestarea de servicii de tipul celor solicitate prin caietul de sarcini . La nivelul DUAE trebuie precizate informatii privind numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.Conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul (lider, asociat, tert sustinator, dupa caz) clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pâna la data încheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative actualizate, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare si selectie în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, respectiv: procese-verbale de receptie, procese verbale de predare-primire, certificate constatatoare, recomandari etc. Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat).Pentru contractele intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii: 2021; 2020 ; 2019.CERINTA 1.2. Modalitatea de îndeplinire: DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susțineriiacordate. Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.CERINTA 1.3. Modalitatea de indeplinire: În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare dintre respectivii asociati în parte. Ofertantul va depune odata cu DUAE si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (dupa aplicarea criteriului de atribuire) asupra ofertelor admisibile.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/02/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/02/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1.Evaluarea ofertelor se va realiza prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire, stabilindu-se clasamentul ofertelor prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.(art.139 din HG nr.395/2016, modificată și completată). Reofertarea se realizeaza prin intermediul SEAP (procedura on-line).

2. Documentele emise în alta limba decât limba româna se vor prezenta însotite de traducerea autorizata în limba româna.

3. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să detină/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnăturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică);

4.Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritățile contractante în secțiunea dedicată acestuia.DUAE va fi configurat de către autoritatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. SEAP va genera automat fișierul în format .xml aferent și îl va atașa fără ca utilizatorii să aibă posibilitatea să-l modifice direct sau-l să șteargă.Vă informăm că răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător).Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.

5. Operatorul economic interesat de procedura de achiziție solicită clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire aferentă acesteia, va transmite solicitarea prin intermediul SEAP, prin accesarea secțiunii dedicate ”Întrebări” din detaliul procedurii de atribuire/lotului aflate în desfășurare. Clarificarile si/sau eventualele modificari aduse documentatiei de atribuire vor fi facute cunoscute prin crearea unui nou fisier electronic postat prin intermediul SEAP. In conformitate cu prevederile art.160 alin (2) coroborat cu 161 , alin (1) din Legea 98/2016 raspunsul autotitatii contractante va fi transmis o singura data la toate solicitarile de clarificari . Riscurile neaccesarii clarificarilor cad în sarcina operatorului economic.

6. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art . 8 din Legea nr.101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serv. Juridic-Contencios al Primariei mun. Rm. Vâlcea
Postal address: Str. G-ral Praporgescu, nr. 14
Town: Ramnicu Valcea
Postal code: 240182
Country: Romania
E-mail: primariavl@primariavl.ro
Telephone: +40 250731016
Fax: +40 250731843
Internet address: www.primariavl.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022