Služby - 342208-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

01/10/2016    S190    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Praha: Právní služby

2016/S 190-342208

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Svaz měst a obcí České republiky
63113074
5. května 1640/65
Kontaktní místo: 5. května 1640/65, Praha 4
K rukám: Pavel Ralaus
140 21 Praha 4
Česko
Tel.: +420 730894891
E-mail: ralaus@smocr.cz
Fax: +420 234709786

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.smocr.cz

Adresa profilu kupujícího: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilSMOCR

Elektronický přístup k informacím: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilSMOCR

Další informace lze získat: Mgr. Václav Kacálek, advokát
Na Ořechovce 580/4
162 00 Praha
Česko
E-mail: vaclav.kacalek@akpergl.cz

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: Mgr. Václav Kacálek, advokát
Na Ořechovce 580/4
162 00 Praha
Česko
E-mail: vaclav.kacalek@akpergl.cz

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: Mgr. Václav Kacálek, advokát
Na Ořechovce 580/4
162 00 Praha
Česko

I.2)Druh veřejného zadavatele
Jiný: dotovaný zadavatel dle § 2 ZVZ
I.3)Hlavní předmět činnosti
Jiný: služby pro územní samosprávné celky
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Právní poradenství pro Centra společných služeb obcí.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 21: Právní služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Česká republika.

Kód NUTS CZ

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Poskytování právního poradenství pro Centra společných služeb obcí (dále jen CSS) kdy právní služby se zaměří na veškeré právně složitější či rizikovější oblasti činnosti CSS, kam bude patřit zejména právní poradenství v oblasti transparentního nakládání s majetkem obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO), hospodaření s dotacemi, poradenství ve složitějších správních řízeních (např. přestupková řízení), problematika poskytování informací, odpovědnostní vztahy, složité právní vztahy v oblasti sociální péče, školství, dopravy, územního plánování, veřejného pořádku, atd., včetně zabezpečení smluvní agendy v oblastech činnosti CSS. Uchazeč se zároveň bude dle potřeby podílet na vzdělávání zaměstnanců CSS a návrhů legislativních změn ke zlepšení fungování CSS.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79100000

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 49 000 000 CZK
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Dokončení 30.6.2019

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
— dle § 54 písm. a) zákona – výpis z Obchodního rejstříku, je-li uchazeč do tohoto rejstříku zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starším než 90 dnů (ke dni podání nabídky);
— dle § 54 písm. b) zákona – doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – Osvědčení o zápisu do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou ve smyslu § 5d zák. č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
— dle § 54 písm. c) zákona – doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci – doklad vydaný Českou advokátní komorou prokazující členství uchazeče v této komoře (výpis ze seznamu advokátů vedeného ČAK).
Blíže zadávací dokumentace.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona – uchazeč prokáže čestným prohlášením. Blíže zadávací dokumentace.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Seznam významných služeb dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona. Seznam techniků – tzv. realizační tým – dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona. Blíže zadávací dokumentace.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ano
uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy: § 54 písm. c) zákona – doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci – doklad vydaný Českou advokátní komorou prokazující členství uchazeče v této komoře (výpis ze seznamu advokátů vedeného ČAK). Blíže zadávací dokumentace.
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Předběžné oznámení

Číslo oznámení v Úř. věst: 2016/S 106-189404 ze dne 3.6.2016

IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
21.11.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 120 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21.11.2016 - 10:00

Místo:

Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři, Na Ořechovce 580/4, 162 00 Praha 6.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Blíže zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
VI.3)Další informace
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Postup i lhůty se řídí par. 110 až 119 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše
604 55 Brno
Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26.9.2016