Services - 34223-2022

21/01/2022    S15

Nederland-Bergen op Zoom: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2022/S 015-034223

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Bergen op Zoom
Nationaal identificatienummer: 20123373
Postadres: Jacob Obrechtlaan 4
Plaats: Bergen op Zoom
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4611 AR
Land: Nederland
Contactpersoon: Andrea de Baat
E-mail: a.debaat-sneep@bergenopzoom.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bergenopzoom.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=189934
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=189934
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering, implementatie en beheer Financieel basis systeem - SaaS-applicatie

Referentienummer: dCI-000220
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel is een overeenkomst met 1 opdrachtnemer voor 'Levering, implementatie en beheer Financieel basis systeem'. De scope omvat een financiële administratie-module incl. verplichtingenadministratie, een module voor contractbeheer en voor projecten- en urenadministratie. De overeenkomst gaat in op 1 juni 2022 met een looptijd van 4 jaar en 7 maanden. De initiële looptijd is het gevolg van het feit dat de implementatiefase start op 1 juni 2022 en dient te worden afgerond met een livegang per 1 januari 2023. De initiële looptijd eindigt op 31 december 2026. De gemeente is bevoegd de overeenkomst 4 maal met een periode van 1 jaar te verlengen. De maximale looptijd bedraagt vanaf de livedatum van 1 januari 2023 derhalve 8 jaar. De omvang van de opdracht is vertaald in aantallen (licenties/gebruikers) en deelcomponenten die zijn opgenomen op bijlage 3 Prijzenblad. Inschrijvers kunnen zich hiermee een beeld vormen van de opdracht. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel is een overeenkomst met 1 opdrachtnemer voor 'Levering, implementatie en beheer Financieel basis systeem'. De scope omvat een financiële administratie-module incl. verplichtingenadministratie, een module voor contractbeheer en voor projecten- en urenadministratie. De overeenkomst gaat in op 1 juni 2022 met een looptijd van 4 jaar en 7 maanden. De initiële looptijd is het gevolg van het feit dat de implementatiefase start op 1 juni 2022 en dient te worden afgerond met een livegang per 1 januari 2023. De initiële looptijd eindigt op 31 december 2026. De gemeente is bevoegd de overeenkomst 4 maal met een periode van 1 jaar te verlengen. De maximale looptijd bedraagt vanaf de livedatum van 1 januari 2023 derhalve 8 jaar. De omvang van de opdracht is vertaald in aantallen (licenties/gebruikers) en deelcomponenten die zijn opgenomen op bijlage 3 Prijzenblad. Inschrijvers kunnen zich hiermee een beeld vormen van de opdracht. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 55
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

optie tot verlenging 4x een periode van 12 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/03/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/03/2022
Plaatselijke tijd: 12:05
Plaats:

Bergen op Zoom

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Opening gebeurt niet openbaar

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Breda
Plaats: Breda
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De standstil-termijn waarbinnen formeel bezwaar gemaakt kan worden d.m.v. aanspannen kort geding gaat in op 29 maart 2022 en loopt af op 19 april 2022.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/01/2022