Services - 342233-2016

Afficher la vue résumée

01/10/2016    S190    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Nederland-Rotterdam: Juridische dienstverlening

2016/S 190-342233

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Gemeente Rotterdam — Bestuurs- en Concernondersteuning
Postadres: Postbus 1130
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3000 BC
Land: Nederland
E-mail: a.wolfs@rotterdam.nl

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.rotterdam.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.rotterdam.nl

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Internetadres: https://portal.commerce-hub.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=040EC649-9A24-60C2-3593EED0BBAEFB39

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Internetadres: https://portal.commerce-hub.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=040EC649-9A24-60C2-3593EED0BBAEFB39

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Internetadres: https://portal.commerce-hub.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=040EC649-9A24-60C2-3593EED0BBAEFB39

I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Het beste advocatenkantoor voor Rotterdam.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 21: Rechtskundige diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Rotterdam.

NUTS-code NL335

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Om de juiste partijen in de selectiefase te betrekken en om gegadigden inzicht te geven in hetgeen van hen wordt verwacht is de volgende beschrijving van de opdracht geformuleerd. De opdracht omvat de volgende dienstverlening: Advisering en/of procesvertegenwoordiging door een advocaat. Advisering door een notaris in gevallen waarin geen wettelijke verplichting bestaat een notaris in te schakelen, waaronder ook advisering die uiteindelijk neerslaat in wettelijk voorgeschreven notariële akten (zoals statuten en hypotheekakten). Daarbij valt het opstellen van de wettelijk voorgeschreven notariële akte(n) niet onder de scope.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79100000

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Het afsluiten van een Raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor de gevraagde dienstverlening.
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van deze opties: 2 x 1 jaar verlengen.
Voorlopig tijdschema voor de uitoefening van deze opties:
In maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Aantal mogelijke verlengingen: 2
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Gegadigde dan wel de Combinatie dient uiterlijk op het moment van gunning van de overeenkomst adequaat verzekerd te zijn voor de met de uitvoering van de Raamovereenkomst verband houdende beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsrisico's. De verzekering dient dekking te bieden van minimaal 1 000 000 EUR per aanspraak tot ten minste 2 500 000 EUR per verzekeringsjaar. Indien derden worden ingezet bij de uitvoering van de Raamovereenkomst dient de verzekering ook schade als gevolg van handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden te dekken. De Aanbestedende Dienst zal in de Gunningsfase bij de Inschrijver, aan wie vermoedelijk het voornemen tot gunning zal worden uitgebracht, de bewijsstukken voor het voldoen aan de verzekeringseis opvragen. Als bewijsstuk wordt aangemerkt een afschrift van een verzekeringspolis waaruit blijkt dat aan deze eis wordt voldaan, dan wel een verklaring van de verzekeraar of verzekeringstussenpersoon, waaruit blijkt dat Gegadigde conform bovenstaande eis is verzekerd in het geval van gunning van de overeenkomst. Deze verklaring mag op de sluitingsdatum van de Inschrijving niet ouder zijn dan 6 maanden. Door Aanmelding verklaart de Gegadigde te kunnen voldoen aan bovenstaande eis.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
De betaling zal geschieden binnen 30 dagen na goedkeuring van een declaratie.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Twee of meer Ondernemers kunnen zich als Combinatie gezamenlijk aanmelden op de opdracht. Een Combinatie geldt als één Gegadigde. De Combinanten dienen ieder afzonderlijk alle de in deze aanbestedingsprocedure in het kader van de geschiktheid gevraagde informatie te overleggen en aan de in de aanbestedingsdocumenten gestelde eisen te voldoen, tenzij anders aangegeven in de Selectieleidraad. Indien de Aanbestedende Dienst besluit een Overeenkomst aan te gaan met de Combinatie, waarbij de Combinatie contractpartner wordt van de Aanbestedende Dienst en iedere Combinant hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de Aanbestedende Dienst aanvaardt. Een Ondernemer mag zich slechts éénmaal inschrijven op de opdracht c.q. een perceel: ofwel zelfstandig ofwel als Combinant. In dit verband worden ondernemingen van hetzelfde concern als één en dezelfde Ondernemer / onderneming beschouwd, tenzij zij naar het oordeel van de Aanbestedende Dienst voldoende kunnen aantonen dat de afzonderlijke inschrijvingen van deze ondernemingen onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen en de mededinging hierdoor niet is geschaad. Bij inschrijving is het gevraagde bewijsstuk het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Zie verder de Selectieleidraad en Bijlagen.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: ja
Beschrijving van de bijzondere voorwaarden: De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen. Zie de Selectieleidraad en Bijlagen.
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Alle in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitsluitingsgronden en de in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing. Als bewijs dat een Gegadigde niet in één van de genoemde omstandigheden verkeert, dient hij het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Bijlage 2) in te vullen en te ondertekenen. Ten aanzien van de van toepassing zijnde uitsluitingsgrond „ernstige beroepsfout” dienen Gegadigden er rekening mee te houden dat de Aanbestedende Dienst zich het recht voorbehoudt zowel tijdens deze aanbestedingsprocedure als tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst Ondernemer(s) te screenen indien er op grond van enig signaal dat de Aanbestedende Dienst bereikt, op welke wijze dan ook, een vermoeden rijst dat er sprake is van een ernstige beroepsfout. In Bijlage 1 is het begrip ernstige beroepsfout door de Aanbestedende Dienst nader ingevuld en is opgenomen onder welke voorwaarden deze uitsluitingsgrond wordt toegepast (proportionaliteitstoets) en onder welke voorwaarden de Aanbestedende Dienst gerechtigd is een reeds tot stand gekomen selectiebeslissing c.q. Raamovereenkomst in verband met een ernstige beroepsfout te wijzigen, op te schorten of te ontbinden. Door ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument verklaart Gegadigde tevens dat hij de in artikel 2.89 Aanbestedingswet 2012 opgenomen bewijsstukken op verzoek van de Aanbestedende Dienst binnen een termijn van 15 kalenderdagen zal indienen. Het betreft in ieder geval: 1. Een kopie van de geldige inschrijving in het Landelijk AdvocatenTableau van de Nederlandse orde van advocaten, respectievelijk van de geldige inschrijving in het Register voor het Notariaat van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie van alle advocaten en notarissen, die worden ingezet in het kader van de opdrachten voor Opdrachtgever; 2. Bewijs verzekering wettelijke aansprakelijkheid; 3. Een Gedragsverklaring Aanbesteden die op het moment van indiening van de Aanmelding niet ouder mag zijn dan 2 jaar; 4. Een Verklaring van de Belastingdienst over de juiste en tijdige afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies die op het moment van indiening van de Aanmelding niet ouder mag zijn dan 6 maanden. Zie verder de Selectieleidraad en Bijlagen.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
De Aanbestedende Dienst heeft voor het toetsen van de technische geschiktheid onderstaande kerncompetenties vastgesteld. Gegadigde dient aan de hand van referentieopdrachten aan te tonen dat hij beschikt over de gevraagde kerncompetenties/ervaring op de rechtsgebieden als opgenomen in paragraaf 3.1.3. Per kerncompetentie dient 1 referentieopdracht te worden overgelegd. Een referentieopdracht moet zijn uitgevoerd in de drie jaar voorafgaand aan de uiterste datum van Aanmelding. De referentieopdracht hoeft niet te zijn afgerond. Indien een referentieopdracht meerdere rechtsgebieden behelst mag deze meerdere keren worden opgevoerd om aan te tonen dat Gegadigde beschikt over de vereiste kerncompetenties op de in paragraaf 3.1.3 opgenomen rechtsgebieden. Uitzondering hierop zijn de ten behoeve van de kerncompetenties 9 en 10 opgegeven referenties: deze mogen niet tevens gebruikt worden als referentie voor één van de overige kerncompetenties. Kerncompetentie 1: Adviseren en procederen op het rechtsgebied Onroerend Goedrecht en Bouwrecht. Kerncompetentie 2: Adviseren en procederen op het rechtsgebied Europees- en Nederlands Mededingingsrecht en aanbestedingsrecht. Kerncompetentie 3: Adviseren en procederen op het rechtsgebied Bestuursrecht. Kerncompetentie 4: Adviseren en procederen op het rechtsgebied Vennootschaps- en Ondernemingsrecht. Kerncompetentie 5: Adviseren en procederen op de rechtsgebieden Financieringen en zekerheden en Insolventierecht. Kerncompetentie 6: Adviseren en procederen op het rechtsgebied Arbeidsrecht en Ambtenarenrecht. Kerncompetentie 7: Adviseren op de rechtsgebieden Informaticarecht en Intellectuele eigendomsrechten. Kerncompetentie 8: Adviseren op het rechtsgebied Privacy. Kerncompetentie 9: Adviseren in een „strategisch dossier” van een overheidsopdrachtgever. Onder strategisch dossier wordt verstaan: een dossier waarin minimaal 3 van de onder de kerncompetenties 1 tot en met 8 genoemde rechtsgebieden aan de orde zijn. Tevens bevat een strategisch dossier een „bestuurlijke component”. Onder een bestuurlijke component wordt verstaan een onderwerp dat een dermate politieke, financiële of bestuurlijke component heeft, dat sprake is van directe betrokkenheid van één van de bestuursorganen van een overheidsopdrachtgever. Kerncompetentie 10: Procederen in een „strategisch dossier” van een overheidsopdrachtgever. Onder strategisch dossier wordt verstaan: een dossier waarin minimaal 3 van de onder de kerncompetenties 1 tot en met 8 genoemde rechtsgebieden aan de orde zijn. Tevens bevat een strategisch dossier een „bestuurlijke component”. Onder een bestuurlijke component wordt verstaan een onderwerp dat een dermate politieke, financiële, of bestuurlijke component heeft, dat sprake is van directe betrokkenheid van één van de bestuursorganen van een overheidsopdrachtgever.
Eventuele minimumeisen:
Ten behoeve van het aanleveren van referentieopdrachten heeft de Aanbestedende Dienst het formulier „Model Referentieopdracht” (Bijlage 5) vastgesteld. Per referentieopdracht dient een separaat formulier te worden ingevuld in het Aanbestedingsplatform. In het formulier dient een omschrijving te worden gegeven van de betreffende referentieopdracht en dienen tevens de uitgevoerde werkzaamheden te worden beschreven. Hieruit moet blijken dat wordt voldaan aan de in paragraaf 5.4.2 opgenomen kerncompetenties. Indien een Gegadigde zich beroept op een referentieopdracht die (deels) door een derde is uitgevoerd dient inzichtelijk te worden gemaakt welk deel van de betreffende referentieopdracht door de Gegadigde is uitgevoerd en welk deel door een derde. Indien een Gegadigde de ervaring van derden wil laten gelden als zijn ervaring dan dient de Gegadigde dit expliciet in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te vermelden en de derde dient in dit geval de „Terbeschikkingstellingsverklaring technische middelen” in te vullen en te ondertekenen (Bijlage 4). De Gegadigde is vervolgens verplicht om de betreffende derde bij de uitvoering van de overeenkomst in te zetten voor die onderdelen waarvoor het beroep op de derde is gedaan.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
Beoogd aantal ondernemingen: 5
Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden: De vijf Gegadigden met de hoogste totaalscore worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Gunningsfase. Indien twee of meer Gegadigden eindigen op een gedeelde vijfde plaats dan worden de gelijk eindigende Gegadigden allen uitgenodigd om deel te nemen aan de Gunningsfase.
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
1-315-16
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
7.12.2016 - 12:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
23.12.2016
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 90 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 7.12.2016 - 12:30

Plaats:

Rotterdam.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen

De Opdrachtgever maakt bij deze aanbesteding gebruik van het digitale aanbestedingsplatform www.commerce-hub.com, hierna te noemen 'aanbestedingsplatform'. De volledige procedure (vragen stellen, inschrijving en overige communicatie) verloopt via het aanbestedingsplatform. Voor overige informatie over Commerce-Hub, uitleg hoe u zich registreert en hoe u digitaal uw inschrijving kunt indienen, verwijzen wij naar de online helpfunctie op het aanbestedingsplatform. De Inschrijver kan tot uiterlijk 21.10.2016 voor 12:00 uur vragen stellen over de Selectieleidraad en deze aanbestedingsprocedure. De Inschrijver dient in beginsel al zijn vragen vóór het sluiten van de indieningstermijn van de eerste vragenronde te stellen. De tweede vragenronde is bedoeld voor vragen naar aanleiding van de eerste inlichtingennota. De vragen en antwoorden worden geanonimiseerd verstrekt via het Aanbestedingsplatform in een nota van inlichtingen. Dit Beschrijvend Document met bijbehorende Bijlagen is met zorg samengesteld. De aanbesteder verwacht van de Inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent dat de Inschrijver verplicht is de aanbesteder — voorafgaand aan de datum van inschrijving — in kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden, zodat de Aanbestedende Dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De Aanbestedende Dienst zal aan het uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan. Zie verder het beschrijvend Document en Bijlagen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Postbus 50950
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3007 BL
Land: Nederland
E-mail: voorlichting@rotarr.drp.minjus.nl
Telefoon: +31 102971234
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Page/default.aspx

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Inschrijvers die bezwaren hebben tegen het gunningsvoornemen dienen dit kenbaar te maken door binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van het gunningsvoornemen een civielrechtelijk kort geding aanhangig te maken bij de civiele rechter van de rechtbank te Rotterdam. Deze termijn geldt als vervaltermijn. Zie het verder de Selectieleidraad en Bijlagen.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Afdeling Aanbestedingszaken van Gemeente Rotterdam
Postadres: Postbus 6575
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingszaken@rotterdam.nl
Fax: +31 104894493
Internetadres: http://www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27.9.2016