Services - 34226-2022

21/01/2022    S15

Poland-Pruszcz Gdański: Planting and maintenance services of green areas

2022/S 015-034226

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miejska Pruszcz Gdański
National registration number: 191674919
Postal address: ul. Grunwaldzka 20
Town: Pruszcz Gdański
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 83-000
Country: Poland
Contact person: Krzysztof Mościcki
E-mail: zamowienia@pruszcz-gdanski.pl
Telephone: +48 587759969
Fax: +48 586823451
Internet address(es):
Main address: www.pruszcz-gdanski.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługa utrzymania zieleni na terenie miasta Pruszcz Gdański w okresie od dnia zawarcia umowy do 28.02.2025 r.

Reference number: ZP.271.3.2022
II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania zieleni na terenie miasta Pruszcz Gdański w okresie od dnia zawarcia umowy do 28.02.2025 r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określa Tom II SWZ – w którym określone zostały w szczególności: charakterystyka, zakres oraz terminy wykonania prac, oraz formularz cenowy oraz wzór umowy stanowiące załącznik do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
Main site or place of performance:

Obszar miasta Pruszcz Gdański

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania zieleni na terenie miasta Pruszcz Gdański w okresie od dnia zawarcia umowy do 28.02.2025 r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określa Tom II SWZ – w którym określone zostały w szczególności: charakterystyka, zakres oraz terminy wykonania prac, oraz formularz cenowy oraz wzór umowy stanowiące załącznik do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/02/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, a więc Zamawiający przewiduje powtórzenie podobnych usług będących przedmiotem zamówienia, a określonych w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym, w zakresie do 30% wartości zamówienia (zawartej umowy), w przypadku gdy Wykonawca wykona szacowane ilości jednostek określone w formularzu cenowym

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym przetargu w wysokości: 20.000 złotych, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w wysokości stanowiącej 2% ceny wykonania zamówienia, zgodnie z art. 452 ust. 2 Pzp)

Zamawiający przewiduje zmiany umowy na zasadach określonych w SWZ.

Klauzula RODO znajduje się w SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Do oferty Wykonawca dołącza:

11.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w postanowieniach Rozdziału 7 IDW, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – według załącznika nr 2

do IDW (w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia);

11.1.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w postanowieniach Rozdziału 7 IDW, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – według załącznika nr 2 do IDW (w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia);

1) Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl ;

2) Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia została udostępniona na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia ;

3) Przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie *.xml (stanowiący Załącznik nr 2 do IDW) należy zaimportować do elektronicznego narzędzia do wypełnienia JEDZ (o którym mowa w pkt 1) powyżej i wypełnić zgodnie z instrukcją (o której mowa w pkt 2) powyżej, uwzględniając następujące informacje:

a) w części IV formularza JEDZ „Kryteria kwalifikacji” Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α, tj. do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji;

b) część V formularza JEDZ „Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów” należy pozostawić niewypełnioną.

4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału

w postępowaniu.

11.1.3. jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.1.1. i pkt 11.1.2. IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

11.1.4. jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów (polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz ze swoim oświadczeniem,

o którym mowa w pkt. 11.1.1. i pkt 11.1.2. IDW, składa także oświadczenie o którym mowa w pkt. 11.1.1. i pkt 11.1.2. IDW podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca wykaże, że przynajmniej w jednym roku w okresie ostatnich trzech lat obrotowych osiągnął przychód z działalności związanej z przedmiotem zamówienia na poziomie co najmniej 100.000 zł

Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000 zł; w przypadku określenia sumy ubezpieczenia w walucie innej niż złoty, Zamawiający przeliczy ją na złote po kursie średnim danej waluty NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej zmiany.

11.2. Zamawiający nie wezwie do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (załącznik nr 2 do IDW), dane umożliwiające dostęp do tych środków.

11.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

11.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 11.1.10.1. IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 11.1.10.1 IDW; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

11.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11.3.1. IDW, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy; dokument (oświadczenie), zastępujący dokument o którym mowa w pkt 11.3.1 IDW powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Minimum level(s) of standards possibly required:

11.1.5. oświadczenie, które z informacji zawartych w ofercie Wykonawcy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania; w przypadku zastrzeżenia informacji przez Wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp) – w formularzu oferty według załącznika nr 1 do IDW; Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku;

11.1.6. oświadczenie – wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców – w formularzu oferty według załącznika nr 1 do IDW;

11.1.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

11.1.8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 11.1.7 IDW, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

11.1.9. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynikało będzie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

11.1.10. Zamawiający, działając na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy Pzp, to jest spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

11.1.10.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym krótszym okresie - wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie usługi polegające na utrzymaniu terenów zielonych (m.in. usługi koszenia, sadzenia roślin, w tym drzew i krzewów, usługi pielęgnacji zieleni etc.) – każda z usług o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto; nie wymaga się, aby ww. zakresy prac (usługi) wykonane były, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również wykonywane, w ramach jednego zadania (umowy).

Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania przedmiotu zamówienia (dla obu stref):

1) kosy spalinowe (9 szt.),

2) kosiarka samozbierająca ciągnikowa lub samojezdna (6 szt.),

3) kosiarka spalinowa, pchana samozbierająca (1 szt.),

4) kosiarka rotacyjna (1 szt.),

5) kosiarka skarpowa (1 szt.),

6) samochód ciężarowy o ładowności min. 3,5 tony (2 szt.),

7) samochód ciężarowy o ładowności 0,9 do 1,5 tony (2 szt.).

Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby - łącznie 14 osób:

Zamawiający dokonał podziału miasta Pruszcz Gdański na dwie strefy, tj.:

Strefa I na obszarze od linii kolejowej PKP do wschodniej granicy Miasta

Strefa II na obszarze od linii kolejowej PKP do zachodniej granicy Miasta

Zasady świadczenia usług (w tym dla konsorcjum) w ramach obu stref:

W ramach każdej ze stref Wykonawca ma obowiązek zapewnić:

1. pracownika na stanowisku koordynatora prac (kierownika – dla każdej ze stref), posiadającego wykształcenie na kierunku lub specjalności ogrodnictwo oraz posiadającego co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy przy realizacji prac pielęgnacyjnych na terenach zieleni, zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (2 osoby, po 1 na każdą strefę)

2. oddelegowanie do realizacji przedmiotu zamówienia niżej wymienionego personelu:

a) pracownicy na stanowiskach ogrodnika z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym na kierunku lub specjalności ogrodnictwo (6 osób, po 3 osoby na każdą z dwóch stref miasta),

b) robotnicy (6 osób, po 3 osoby na każdą z dwóch stref miasta).

Minimum level(s) of standards possibly required:

11.1.10.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - według załącznika nr 2 do IDW,

11.1.10.3. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,

- według załącznika nr 7 do IDW,

11.1.10.4. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 5 do IDW,

11.1.10.5. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia określonej (wymaganej) przez zamawiającego w niniejszej IDW, tj.: 150.000 zł,

11.1.10.6. oświadczenia wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wg załącznika nr 8 do IDW,

11.1.10.7. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - według załącznika nr 3 do IDW,

11.1.10.8. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; odpowiednio według załącznika nr 4 do IDW.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wzór umowy określa Tom III SWZ. Zmiany umowy określa SWZ.

Zamawiający, na podstawie art. 95 Pzp określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wszystkie czynności wymienione w formularzu cenowym – obowiązek zatrudnienia dotyczy okresu wegetacyjnego, czyli od kwietnia do września każdego (wszystkie osoby z wykazu osób muszą być w gotowości do wykonania prac związanych z realizacją umowy w wymiarze 8 godzin dziennie),

– których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) (dotyczy wszystkich czynności wymienionych w Rozdz. 3.9. IDW).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/02/2022
Local time: 08:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/02/2022
Local time: 09:00
Place:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski (zakładka postępowania)

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp.

Information about authorised persons and opening procedure:

Krzysztof Mościcki oraz Marlena Radziun; Wykonawcy mogą się kontaktować z ww. osobami od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 do 15.30, w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 31, tel.: (58) 775 99 69,

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

12.2024 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

15.1. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do IDW,

15.2. Ofertę wraz z załącznikami, w tym podmiotowymi środkami dowodowymi, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)

15.3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

15.4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

12.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: https://platformazakupowa.pl, przy czym ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza składania oferty” dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i SWZ, natomiast dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz przekazywanie informacji odbywa się za pomocą formularza „Wyślij wiadomość”.

12.4. UWAGA: pliki przesyłane Zamawiającemu powinny odpowiadać formatom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 z późn. zm.; Zamawiający zaleca używanie formatów plików .PDF, .DOC, .DOCX, .RTF, .ODT, .JPG (.JPEG); do kompresji plików Zamawiający zaleca używania formatów .ZIP lub .7Z.

12.5. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl, Zamawiający i Wykonawcy mogą komunikować się za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego pod adresem:zamowienia@pruszcz-gdanski.pl

12.6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

12.12. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, który jest dostępny na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

15.1. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do IDW,

15.2. Ofertę wraz z załącznikami, w tym podmiotowymi środkami dowodowymi, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

15.3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

15.4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę wraz z załącznikami, w szczególności formularzem cenowym.

15.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

Podstawę obliczenia ceny oferty stanowią następujące dokumenty:

a) formularz cenowy,

b) charakterystyka, zakres oraz terminy wykonania prac w zakresie utrzymania zieleni,

c) pozostałe informacje zawarte w SWZ, niezbędne do obliczenia ceny oferty.

Wykonawca nie może pominąć lub zmodyfikować jakiejkolwiek podstawy obliczenia ceny.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

23.1. Środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie

o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp,

oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

23.3. Odwołanie przysługuje na:

-niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

-zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

23.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

23.5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

23.6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

23.7. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

23.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

23.9. Odwołanie w przypadku innym niż określony w pkt 23.8 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

23.10. Jeżeli zamawiający nie nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

23.11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

23.12. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

23.13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

23.14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegóły w rozdz. 2

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022