Services - 34229-2022

Submission deadline has been amended by:  104264-2022
21/01/2022    S15

Nederland-Maastricht: Afvalverzameling en –verwerking

2022/S 015-034229

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VISTA college
Nationaal identificatienummer: 81592885
Postadres: Sibemaweg 20
Plaats: MAASTRICHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6224DC
Land: Nederland
Contactpersoon: Dunja Beltgens
E-mail: inkoop@vistacollege.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vistacollege.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0ef8b9c2c20d5a6ef9f282421943e08c
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0ef8b9c2c20d5a6ef9f282421943e08c
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese openbare aanbesteding Duurzaam afvalmanagement VISTA college

Referentienummer: EOA.2021.INK.2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze aanbesteding richt zich op het contracteren van één opdrachtnemer die aanbestedende dienst kan voorzien in de behoefte aan een correcte, duurzame en efficiënte inzameling, afvoer en verwerking van het afval.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39224340 Afvalbakken
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

8 tal Vista locaties, zie document

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Het onderdeel kwaliteit is verdeeld in vier sub-criteria. / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Vista college kan de overeenkomst verlengen met 2 keer 2 jaar tegen gelijkblijvende voorwaarden en condities

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vista college kan de overeenkomst verlengen met 2 keer 2 jaar tegen gelijkblijvende voorwaarden en condities

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De overeenkomst vangt aan op 01-06-2022 en eindigt op 31-05-2026.

Vista college kan de overeenkomst verlengen met 2 keer 2 jaar tegen gelijkblijvende voorwaarden en condities

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/03/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/03/2022
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg, locatie Maastricht
Postadres: Sint Annadal 1
Plaats: Maastricht
Postcode: 6214 PA
Land: Nederland
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/01/2022