Services - 34236-2019

23/01/2019    S16    - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Starogard Gdański: Services liés aux déchets et aux ordures

2019/S 016-034236

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.
Stary Las 9
Starogard Gdański
83-200
Pologne
Point(s) de contact: Ewa Gorecka
Téléphone: +48 585300799
Courriel: zamowienia.publiczne@starylas.pl
Fax: +48 587750380
Code NUTS: PL638

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.starylas.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Environnement

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Odbiór oraz przetworzenie odpadów (odzysk i/lub unieszkodliwianie) o kodzie 191212– inne odpady (w tymzmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

II.1.2)Code CPV principal
90500000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze oraz przetworzeniu odpadów(odzysk i/lub unieszkodliwianie) o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., odpad w formie zbelowanej (część I zamówienia) lub luzem (część II zamówienia).

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

— odbiór odpadu z terenu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych [RIPOK] w Starym Lesie 9, gmina Starogard Gdański (83-200),

— zagospodarowanie odpadów, odzysk i/lub unieszkodliwianie odpadów, z wyłączeniem proces D5.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 2 700 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Odbiór oraz przetworzenie odpadów (odzysk i/lub unieszkodliwianie) o kodzie 19 12 12 – frakcja o średnicypowyżej 80 mm

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90511000
90514000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL638
Lieu principal d'exécution:

Stary Las 9

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze oraz przetworzeniu odpadów(odzysk i/lub unieszkodliwianie) o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja o średnicy powyżej 80 mm z sortowania odpadów komunalnych – odpad w formie zbelowanej w ilości 6000 Mg.Ostateczna ilość usługi polegającej na odbiorze oraz przetworzeniu odpadów (odzysk i/lub unieszkodliwianie) może ulec zmniejszeniu,przy czym Zamawiający gwarantuje przekazanie nie mniej niż 4 000 Mg.

Odbiór odpadu:

a) przekazanie i odbiór odpadu odbywać się będzie z terenu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych [RIPOK] w Starym Lesie 9, gmina Starogard Gdański (83-200);

b) załadunek i odbiór odpadów może być realizowany każdego dnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:00 do 18:00;

c) odbiór następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku;

d) Zamawiający wymaga gotowości Wykonawcy do odbioru min. 120 Mg odpadu tygodniowo;

e) załadunek odpadu na podstawione przez Wykonawcę pojazdy jest obowiązkiem Zamawiającego;

f) Wykonawca zapewni załadunek dla odpadu zbelowanego;

g) odbierany odpad będzie ważony na wadze samochodowej, z dokładnością do 20 kg, zlokalizowanej na terenie RIPOK. Dla określenia wagi odbieranego odpadu, pojazd Wykonawcy musi być zważony przed załadunkiem. Waga pojazdu wraz z załadunkiem nie może przekroczyć 40 Mg;

h) wynik ważenia będzie wiążący dla rozliczeń pomiędzy Stronami;

i) pojazdami przeznaczonymi do realizacji zamówienia mogą być pojazdy o wymiarach: rozstaw pomiędzy przednią i tylną osią max 14 m, rozstaw kół na osi max do 3 m;

j) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za utratę, ubytki oraz uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów od chwili wydania w RIPOK oraz w trakcie magazynowania, rozładunku odpadów do czasu poddania ich i zakończenia procesów odzysku i/lub unieszkodliwiania. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania oraz zaniechania działań swego personelu oraz podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia, np. przewoźników;

k) z chwilą wydania odpadów Wykonawcy przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za wydane odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.

2. Opakowanie odpadu — odbiór odpadów w formie zbelowanej.

Zamawiający dokona opakowania przekazywanych odpadów, tj. odpad zostanie zagęszczony, uformowany w baloty owinięte drutem, szacunkowa objętość pojedynczego balotu ok. 1 do 1,5 m3.

3. W procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów należy wyłączyć proces D5.

4. Pozostałe czynności - zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin płatności / Pondération: 20 %
Critère de qualité - Nom: Czas, w jakim Wykonawca będzie gotów do odbioru odpadów – czas mierzony odmomentu przekazania informacji Wykonawcy przez Zamawiającego a podstawieniem samochodu do załadunku odpadów przez Wykonawcę / Pondération: 20 %
Prix - Pondération: 60 %
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Planowana ilość usługi polegającej na odbiorze oraz przetworzeniu odpadów (odzysk i/lub unieszkodliwianie)o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki opadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o średnicy powyżej 80 mm z sortowania odpadów komunalnych, odpad w formie zbelowanej wynosi 6 000 Mg.

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zmniejszeniu przedmiotu zamówienia, w zależności od specyfiki przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w cyklu produkcyjnym, nieprzewidzianych zmian w ilościach przyjmowanych do zagospodarowania odpadów lub warunków magazynowania, przy czym Zamawiający zobowiązuje się do przekazania nie mniej niż 4 000

Mg odpadów. W stosunku do niewykorzystanych maksymalnie 2 000 Mg odpadów Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Odbiór oraz przetworzenie odpadów (odzysk i/lub unieszkodliwianie) o kodzie 19 12 12 z sortowania odpadów komunalnych i budowlanych oraz rozbiórki odpadów wielkogabarytowych

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90511000
90514000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL638
Lieu principal d'exécution:

Stary Las 9

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze oraz przetworzeniu odpadów(odzysk i/lub unieszkodliwianie) o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z sortowania odpadów komunalnych i odpadów budowalnych oraz rozbiórki odpadów wielkogabarytowych, odpad luzem w ilości 3000 Mg. Ostateczna ilość usługi polegającej na odbiorze oraz przetworzeniu odpadów (odzysk i/lub unieszkodliwianie) może ulec zmniejszeniu, przy czym Zamawiający gwarantuje przekazanie nie mniej niż 2000 Mg.

Odbiór odpadu:

a)przekazanie i odbiór odpadu odbywać się będzie z terenu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych [RIPOK] w Starym Lesie 9, gmina Starogard Gdański (83-200);

b)załadunek i odbiór odpadów może być realizowany każdego dnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:00 do 18:00;

c)odbiór następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku;

d)Zamawiający wymaga gotowości Wykonawcy do odbioru min. 60 Mg odpadu tygodniowo;

e)załadunek odpadu na podstawione przez Wykonawcę pojazdy jest obowiązkiem Zamawiającego;

f)Wykonawca dla odpadów w formie luźnej musi zapewnić załadunek „od góry”;

g)odbierany odpad będzie ważony na wadze samochodowej, z dokładnością do 20 kg, zlokalizowanej na

terenie RIPOK. Dla określenia wagi odbieranego odpadu, pojazd Wykonawcy musi być zważony przed

załadunkiem. Waga pojazdu wraz z załadunkiem nie może przekroczyć 40 Mg;

h)wynik ważenia będzie wiążący dla rozliczeń pomiędzy Stronami;

i)pojazdami przeznaczonymi do realizacji zamówienia mogą być pojazdy o wymiarach: rozstaw pomiędzy

przednią i tylną osią max 14 m, rozstaw kół na osi max do 3 m;

j)Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za utratę, ubytki oraz

uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów od chwili wydania w RIPOK oraz w trakcie

magazynowania, rozładunku odpadów do czasu poddania ich i zakończenia procesów odzysku i/lub

unieszkodliwiania. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania oraz zaniechania działań

swego personelu oraz podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia, np. przewoźników;

k)z chwilą wydania odpadów Wykonawcy przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz

niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność

za wydane odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.

2. Opakowanie odpadu — odbiór odpadów luzem.

3. W procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów należy wyłączyć proces D5.

4. Pozostałe czynności - zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin płatności / Pondération: 20 %
Critère de qualité - Nom: Czas, w jakim Wykonawca będzie gotów do odbioru odpadów – czas mierzony odmomentu przekazania informacji Wykonawcy przez Zamawiającego a podstawieniem samochodu do załadunku odpadów przez Wykonawcę / Pondération: 20 %
Prix - Pondération: 60 %
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Planowana ilość usługi polegającej na odbiorze oraz przetworzeniu odpadów (odzysk i/lub unieszkodliwianie)

o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki opadów inne niż

wymienione w 19 12 11 - odpad pochodzący z sortowania odpadów komunalnych i odpadów budowlanych oraz

rozbiórki odpadów wielkogabarytowych w postaci luźnej wynosi 3 000 Mg.

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zmniejszeniu przedmiotu

zamówienia, w zależności od specyfiki przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w cyklu

produkcyjnym, nieprzewidzianych zmian w ilościach przyjmowanych do zagospodarowania odpadów lub

warunków magazynowania, przy czym Zamawiający zobowiązuje się do przekazania nie mniej niż 2 000

mg odpadów. W stosunku do niewykorzystanych maksymalnie 1 000 Mg odpadów Wykonawcy nie będą

przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 198-448462
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: I
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/01/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Servizi-Justyna Muszyńska
Brzozie
Wielki Głęboczek 78
87-313
Pologne
Code NUTS: PL613
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 883 820.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 50 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Przetwarzanie odpadów

Section V: Attribution du marché

Lot nº: II
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/01/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Servizi-Justyna Muszyńska
Brzozie
Wielki Głęboczek 78
87-313
Pologne
Code NUTS: PL613
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 354 320.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 50 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Przetwarzanie odpadów

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676
Pologne

Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676
Pologne

Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2019