Services - 34247-2022

21/01/2022    S15

Nederland-Zwolle: Debietmeetdiensten

2022/S 015-034247

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Nationaal identificatienummer: 64208338
Postadres: Postbus 60
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8000 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: Lisanne Nagtegaal
E-mail: lisannenagtegaal@wdodelta.nl
Telefoon: +31 627189495
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wdodelta.nl/
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=180900
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=180900
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Watermanagement

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Debietmetingen as a service

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71631440 Debietmeetdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

​Opdrachtgever wenst een langdurige samenwerkingsrelatie aan te gaan met één opdrachtnemer, zodat de kwaliteit van de debietmeetinrichtingen en de daaruit voortvloeiende meetgegevens gedurende een lange periode het beste zijn gewaarborgd. De aanbesteding heeft als doelstelling om één leverancier te contracteren die het waterschap over een periode van zeven jaar voorziet van nauwkeurige en gevalideerde gemeten debietwaarden met de mogelijkheid om te verlengen met een variabele periode van maximaal drie jaar.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38420000 Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen
38421000 Debietmeetuitrusting
45246000 Werkzaamheden voor rivierdebietregeling en hoogwaterbeheersing
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

​Opdrachtgever wenst een langdurige samenwerkingsrelatie aan te gaan met één opdrachtnemer, zodat de kwaliteit van de debietmeetinrichtingen en de daaruit voortvloeiende meetgegevens gedurende een lange periode het beste zijn gewaarborgd. De aanbesteding heeft als doelstelling om één leverancier te contracteren die het waterschap over een periode van zeven jaar voorziet van nauwkeurige en gevalideerde gemeten debietwaarden met de mogelijkheid om te verlengen met een variabele periode van maximaal drie jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 84
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst kan hierna met maximaal 3x1 jaar verlengd worden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Technisch: de aanbestedende dienst verwacht van opdrachtnemer een investering om nieuwe debietmetingen te plaatsen. Om een reële afschrijvingstermijn te bieden, is een langere looptijd noodzakelijk.

Economisch: om te voorkomen dat aanbestedende dienst met hogere dan noodzakelijke kosten wordt geconfronteerd is het niet wenselijk voor een korte looptijd te kiezen.

Planning: gefaseerde vervanging.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/02/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/02/2022
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Plaats: Zwolle
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/01/2022