Diensten - 342565-2022

24/06/2022    S120

Nederland-'s-Hertogenbosch: Reclamediensten

2022/S 120-342565

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 100-278305)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: gemeente 's-Hertogenbosch
Nationaal identificatienummer: 491878990
Postadres: Wolvenhoek 1
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5211 HH
Land: Nederland
Contactpersoon: Bart Coenemans
E-mail: inkoopconcern@s-hertogenbosch.nl
Telefoon: +31 736155155
Fax: +31 736155538
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.s-hertogenbosch.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Abri's gemeente 's-Hertogenbosch

Referentienummer: SO/E&E/2022/06
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79341000 Reclamediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Concessie reclame-uitingen abri's

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 100-278305

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 13/07/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 19/07/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De planning is aangepast (opgerekt).