Services - 34257-2022

21/01/2022    S15

Denmark-Greve: Engineering services

2022/S 015-034257

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Greve Kommune
Postal address: Rådhusholmen 10
Town: Greve
NUTS code: DK04 Midtjylland
Postal code: 2670
Country: Denmark
E-mail: hsm@greve.dk
Internet address(es):
Main address: www.greve.dk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-15552
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rådgiverudbud til Cykelstiprojekter

II.1.2)Main CPV code
71300000 Engineering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Denne udbudsbekendtgørelse angår Greve Kommunes udbud af kontrakt vedr. Totalrådgivning til gennemførelse af følgende Cykelstiprojekter:

• Delopgave 1 - Cykelstier langs Tune Landevej

• Delopgave 2 - Cykelsti langs Køge Bugt Motorvejen

Projekterne er en del af Greve Kommunes ”Cykelstiplan – handleplan 2021” der også ligger i tråd med Greve Kommunes Planstrategi, hvor pejlemærket er ”Den sunde by i bevægelse”.

Greve Kommune har ansøgt om og modtaget tilskud fra Vejdirektoratets ”Pulje til Cykelprojekter”.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 100 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Description of the procurement:

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Alle virksomheder, der opfylder egnethedskravene og ikke er udelukket, har således adgang til at byde på opgaven. Udbuddet gennemføres via Dalum Udbud, hvor der således håndteres spørgsmål/svar, evt. rettelsesblade samt afgivelse af tilbud. Bemærk kravene til tilbuddets indhold, herunder ESPD, der er beskrevet i udbudsbetingelserne.

Formålet med dette udbud er at indgå kontrakt med en totalrådgiver, der kan bistå kommune med den videre gennemførelse af delopgave 1 og 2. Totalrådgivers opgaver er overordnet opdelt i følgende faser baseret på Ydelsesbeskrivelserne for Anlæg 2019:

1. Kombineret dispositions- og projektforslag

2. Myndighedsprojekt

3. Udbudsprojekt

4. Udbud, licitation og kontrakt, herunder evt. udførelsesprojekt hvis nødvendigt

5. Rådgivning under udførelse og aflevering

En del af opgaven er indledningsvis at fastlægge den konkrete og endelige linjeføring på projekterne, herunder med hensyntagen til eksisterende forhold, matrikelgrænser mv. Greve Kommune har indgået aftale med Landinspektør der bl.a. har foretaget skelfastlæggelse og laserscanning af projektområderne og vil i øvrigt bistå med aftaler mellem kommunen og grundejerne vedr. arealoverdragelse (potentielt ekspropriation).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 100 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 27
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Varigheden er baseret på perioden fra indgåelse af rådgiveraftale til aflevering af entrepriserne. Derudover følger 1 års gennemgang som en del af rådgivers ydelser.

Rådgiveraftalen kan forlænges i overensstemmelse med de normale betingelser for tidsfristforlængelse efter ABR 18.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Option på byggeledelse under udførelse og aflevering.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

En økonomisk aktør, herunder evt. støttende underrådgiver, udelukkes fra deltagelse i udbuddet, hvis denne er omfattet af én eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135, stk. 1 og 3 og § 136, stk. 1, nr.1-3 samt én eller flere af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (om tilsidesættelse af forpligtelser inden for det miljø-, social- og arbejdsretlige område), nr. 2 (om insolvens mv.) samt nr. 4 (om konkurrencefordrejning).

En økonomisk aktør udelukkes således, hvis der ikke kan svares ”nej” til de i ESPD angivne udelukkelsesgrunde. Dette gælder dog ikke, hvis denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for at den pågældende er pålidelig, jf. Udbudslovens § 138, eller hvis udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling.

Der henvises til Udbudslovens § 135-137 for yderligere beskrivelse af udelukkelsesgrundene samt hvilken dokumentation den vindende tilbudsgiver skal kunne fremlægge, hvis ordregiver anmoder herom.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal angive følgende vedr. økonomisk og finansiel formåen i ESPD:

• Egenkapital i det seneste offentliggjorte årsregnskab.

• Årsomsætning i det seneste offentliggjorte årsregnskab.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Der stilles følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

A. Egenkapital på mindst kr. 2,5 mio. DKK i det senest offentliggjorte årsregnskab og

B. Årsomsætning på mindst 5 mio. DKK i det senest offentliggjorte årsregnskab.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal angive følgende vedr. teknisk og faglig formåen i ESPD:

I ESPD skal der afgives oplysninger om minimum én tilsvarende reference, der skal være færdiggjort senest 3 år inden afgivelse af tilbud. Ved færdiggjort menes, at rådgivningsydelsen er afsluttet, dog således at dette senest kan udgøre tidspunktet for anlæggets aflevering. Har rådgiver således udført rådgivning under udførelse er færdiggørelsestidspunktet anlæggets aflevering, også selvom rådgiver evt. har bestået med rådgivningsydelser efter selve afleveringsforretningen (fx ved 1-års eftersynet).

Til hver reference skal tilbudsgiver angive følgende:

• Beskrivelse af referencens indhold, herunder omfanget af de(n) cykelsti som skulle etableres,

• Tilbudsgivers rolle i projektet (Totalrådgiver / delt rådgivning / underrådgiver)

• Omfanget af projektering og rådgivning under udførelse

• Start- og sluttidspunkt (færdiggørelsestidspunktet) for referencen.

o Ved igangværende referencer angives forventet tidspunkt for aflevering af entreprisen

• Referencens økonomiske ramme (ekskl. moms).

o Udgør både rådgiverhonorar og anlægsudgifter

• Kontaktperson og -oplysninger på ordregiver.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ved tilsvarende reference menes en reference, der opfylder alle følgende krav:

• Referencen omfatter etablering af cykelsti

• Rådgivers rolle var totalrådgiver

• Rådgiver bistod både med projektering og rådgivning under udførelse (fagtilsyn og byggeledelse)

• Reference er færdiggjort på tilbudstidspunktet

• Referencen har en økonomisk ramme på 10 mio. DKK eller mere ekskl. moms.

I ESPD’et skal tilbudsgiver således beskrive én eller flere referencer, der opfylder ovenstående krav.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

For kontrakten gælder Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) med de i Rådgiveraftalen og udbudsmaterialet angivne tilføjelser/fravigelser.

Derudover gælder en Arbejdsklausul vedr. løn og ansættelsesvilkår hos rådgiver og tilknyttede underrådgivere, som medvirker til at opfylde kontrakten i Danmark.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/02/2022
Local time: 12:01
Information about authorised persons and opening procedure:

Tilbudsgiverne har ikke adgang ved åbning af bud.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Nævnenes Hus
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internet address: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2200
Country: Denmark
E-mail: klfu@klfu.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.klfu.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022