Services - 342617-2021

07/07/2021    S129

Denmark-Copenhagen: Software programming and consultancy services

2021/S 129-342617

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sund & Bælt Holding A/S
National registration number: 15694688
Postal address: Vester Søgade 10
Town: København V
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 1601
Country: Denmark
Contact person: Daniel Wolff
E-mail: dwo@sbf.dk
Telephone: +45 33416245
Internet address(es):
Main address: https://sundogbaelt.dk
I.1)Name and addresses
Official name: A/S Storebælt
National registration number: 10634970
Postal address: Vester Søgade 10
Town: København V
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 1601
Country: Denmark
Contact person: Daniel Wolff
E-mail: dwo@sbf.dk
Internet address(es):
Main address: https://www.sundogbaelt.dk
I.1)Name and addresses
Official name: A/S Øresund
National registration number: 15807830
Postal address: Vester Søgade 10
Town: København V
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 1601
Country: Denmark
Contact person: Daniel Wolff
E-mail: dwo@sbf.dk
Internet address(es):
Main address: https://www.sundogbaelt.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Brobizz A/S
National registration number: 31854822
Postal address: Vester Søgade 10
Town: København V
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 1601
Country: Denmark
Contact person: Daniel Wolff
E-mail: dwo@sbf.dk
Internet address(es):
Main address: https://www.sundogbaelt.dk
I.1)Name and addresses
Official name: BroBizz Operatør A/S
National registration number: 39144239
Postal address: Vester Søgade 10
Town: København V
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 1601
Country: Denmark
Contact person: Daniel Wolff
E-mail: dwo@sbf.dk
Internet address(es):
Main address: https://www.sundogbaelt.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Sund & Bælt Partner A/S
National registration number: 26019133
Postal address: Vester Søgade 10
Town: København V
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 1601
Country: Denmark
Contact person: Daniel Wolff
E-mail: dwo@sbf.dk
Internet address(es):
Main address: https://www.sundogbaelt.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Femern Landanlæg A/S
National registration number: 32567967
Postal address: Vester Søgade 10
Town: København V
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 1601
Country: Denmark
Contact person: Daniel Wolff
E-mail: dwo@sbf.dk
Internet address(es):
Main address: https://www.sundogbaelt.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Femern Bælt A/S
National registration number: 28986564
Postal address: Vester Søgade 10
Town: København V
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 1601
Country: Denmark
Contact person: Daniel Wolff
E-mail: dwo@sbf.dk
Internet address(es):
Main address: https://www.sundogbaelt.dk
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306089&B=KA
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306089&B=KA
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Ejer af infrastruktur

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rammeaftale om drift og vedligehold af MAXIMO vedligholdssystem

II.1.2)Main CPV code
72200000 Software programming and consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Udbuddet vedrører rammeaftale om drift og vedligehold af Sund & Bælts vedligeholdsplatform MAXIMO.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 8 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72200000 Software programming and consultancy services
72220000 Systems and technical consultancy services
72223000 Information technology requirements review services
72224000 Project management consultancy services
72224100 System implementation planning services
72224200 System quality assurance planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK02 Sjælland
Main site or place of performance:

Hovedudførelsessted vil være enten København V eller Halsskov ved Korsør.

II.2.4)Description of the procurement:

Udbuddet vedrører rammeaftale om drift og vedligehold af Sund & Bælts vedligeholdssystem IBM MAXIMO. Ydelserne under den udbudte rammeaftale består af opgradering, implementering, udvikling og analyse af eksisterende funktionaliteter i platformen. Afhjælpning af fejl i form af fejlrettelser samt drift og vedligehold af platformen, hvilket består releasestyring, systemoptimeringer, dataudtræk og mindre vedligeholdelsesopgaver til sikring af driftsstabilitet.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Tilgang til løsning af opgaverne / Weighting: 30 %
Quality criterion - Name: Organisation / Weighting: 30 %
Price - Weighting: 40 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Rammeaftalen indeholder option på forlængelse på 1 x 12 måneder. I alt 12 måneder.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), i forhold til de udbudte hovedydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages ud fra, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der er sammenlignelige med de udbudte hovedydelser.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ordregiver skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil ikke gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137.

Der henvises i endvidere til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) om korrekt udfyldelse af formularen.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Ansøger skal indgive det fælles europæiskeudbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Ansøger skal oplyse sin omsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

- Ansøger skal oplyse sin egenkapital for de de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) del IV B.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

(omsætning i de seneste 3 år) Årsregnskaber eller erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

(egenkapital for de seneste 3 år): Årsregnskaber eller virksomhedens balance eller uddrag heraf i de seneste 3 disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et mindstekrav, at ansøger for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår opfylder nedenstående:

Omsætning: Samlet årsomsætning på minimum 5 mio. DKK. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Egenkapital: Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks.et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 3 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgnings tidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, herunder hvilke systemer der var tale om, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 3 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 3 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 3 senest udførte referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra.

Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de 3 seneste referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne underkontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og/eller hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ansøgeren skal med minimum én reference kunne dokumentere erfaring med de hovedydelser beskrevet i punkt II.2.4)).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Kontraktvilkårene fremgår af udkast til rammeaftale, der er en del af udbudsmaterialet.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/08/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Rammeaftalen genudbydes i 2025

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: X
Town: X
Country: Denmark
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/07/2021