Services - 34262-2022

21/01/2022    S15

Poland-Żory: Horticultural services

2022/S 015-034262

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miejska Żory
Postal address: Al. Wojska Polskiego 25
Town: Żory
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 44-240
Country: Poland
Contact person: Łukasz Górski
E-mail: zp@um.zory.pl
Telephone: +48 324348245
Internet address(es):
Main address: www.bip.zory.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenach Gminy Miejskiej Żory w 2022r.-etap I

II.1.2)Main CPV code
77300000 Horticultural services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zakres rzeczowy zadania: utrzymanie i konserwacja terenów zielonych Gminy Miejskiej Żory w 2022r., obejmuje:

1) usuwanie liści,

2) ręczne, chemiczne zwalczanie chwastów i szkodników,

3) przycinanie krzewów, likwidacja samosiejek,

4) pielęgnacja roślin na skwerach, rabatach, wysepkach,

5) podlewanie,

6) nasadzenia, uzupełnianie roślin,

7) pielęgnacja, zakładanie i konserwacja trawników, kwietników,

8) wykonanie jednorocznej obsady kwiatowej:

a) Zakup kwiatów do obsady wiosennej, letniej i jesiennej w 2022r.

b) Przygotowanie miejsc do obsady kwiatów w Mieście Żory w 2022r.

c) Wykonanie obsady kwiatów w Mieście Żory w sezonie wiosna – lato- jesień 2022r.

d) Pielęgnacja roślin w całym sezonie wiosna - lato - jesień w 2022r.

e) Likwidacja obsady w 2022r.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
77312000 Weed-clearance services
77312100 Weed-killing services
77314100 Grassing services
77342000 Hedge trimming
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

Gmina Miejska Żory

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres rzeczowy zadania: utrzymanie i konserwacja terenów zielonych Gminy Miejskiej Żory w 2022r., obejmuje:

1) usuwanie liści,

2) ręczne, chemiczne zwalczanie chwastów i szkodników,

3) przycinanie krzewów, likwidacja samosiejek,

4) pielęgnacja roślin na skwerach, rabatach, wysepkach,

5) podlewanie,

6) nasadzenia, uzupełnianie roślin,

7) pielęgnacja, zakładanie i konserwacja trawników, kwietników,

8) wykonanie jednorocznej obsady kwiatowej:

a) Zakup kwiatów do obsady wiosennej, letniej i jesiennej w 2022r.

b) Przygotowanie miejsc do obsady kwiatów w Mieście Żory w 2022r.

c) Wykonanie obsady kwiatów w Mieście Żory w sezonie wiosna – lato- jesień 2022r.

d) Pielęgnacja roślin w całym sezonie wiosna - lato - jesień w 2022r.

e) Likwidacja obsady w 2022r.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Do oferty należy dołączyć: 1) JEDZ, 2) ośw. w związku z art. 117 ust. 3 upzp, 3) zobow. innych podm. do odd. Wyk. do dyspozycji niezbęd. zasobów na potrzeb. realizacji zam. lub inny dok. potwierdz. ten fakt, jeżeli dotyczy, 4) odp. pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy, 5) wadium, jeżeli Wyk. wnosi wadium w innej formie niż pieniężna, 6) wycena ofertowa

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Na potw. spełniania war. udziału w post. oraz niepodlegania wykluczeniu z post. do oferty należy załączyć: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wyk.:

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.; 2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”; 3. oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe; 4. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 5. wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby; 6. wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe; 7. wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Zaleca się wypełnienie formularza JEDZ przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez następującą stronę internetową (https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl). W tym celu należy podjąć następujące kroki: a) ze strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniony został dokument SWZ należy pobrać plik w formacie XML o nazwie „espd-request” stanowiący załącznik do SWZ; b) wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl/Filter?lang=pl); c) wybrać odpowiednią wersję językową; d) wybrać opcję „Jestem wykonawcą” (Uwaga! Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przypadku gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca); e) zaimportować pobrany wcześniej plik w formacie XML o nazwie „espd-request”; f) wypełnić formularz i postępować dalej zgodnie z instrukcjami (podpowiedziami) w narzędziu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 umowę lub kilka umów związaną/związanych z utrzymaniem terenów zieleni obejmującą/ych łącznie co najmniej następujące prace: usuwanie liści, odchwaszczanie ręczne chodników, chemiczne zwalczanie chwastów na chodnikach, przycinanie roślin, wykonanie obsady kwiatowej o łącznej wartości tych prac nie mniejszej niż 200.000,00zł brutto oraz załączy dowody określające czy ta usługa/usługi została/y wykonana/e należycie (w przypadku gdy usługa/usługi jest/są w trakcie realizacji - nie została/y zakończona/e - do dnia składania ofert, zrealizowany zakres prac musi wynosić co najmniej łącznie 200.000,00zł brutto).

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, tj: 1) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sposób przewidziany przepisami art. 455 ustawy Pzp.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/02/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/02/2022
Local time: 12:15
Place:

POLSKA, 44-240 Żory, al. Wojska Polskiego 25, Pokój 311 za pomocą elektronicznej Platformy Zakupowej

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi za pomocą elektronicznej Platformy Zakupowej

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IV kwartał 2022

VI.3)Additional information:

1. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z SWZ.

2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z SWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje zamówień zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4. Przystępując do niniejszego postępowania każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 PLN.

5. Termin wykonania: od podpisania umowy do 31.12.2022r.

6. Przeprowadzający postępowanie przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych innych niż ww., tj. dokumenty zgodnie z pkt 9B SWZ oraz pkt 9C SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwoławczy
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jez̨eli ma lub miał interes w uzyskaniu zamǫwienia oraz

poniǫsł lub moz̨e ponies̨c̨ szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisǫw pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynnos̨c̨ Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie

zamǫwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynnos̨ci w postępowaniu o udzielenie zamǫwienia, do ktǫrej Zamawiający był

obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej

albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o

ktǫrym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje

skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pos̨rednictwem Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony

prawnej” pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022