Services - 342669-2021

Submission deadline has been amended by:  424977-2021
07/07/2021    S129

Danemark-Holbæk: Services de collecte des ordures

2021/S 129-342669

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Fors A/S
Numéro national d'identification: 33032838
Adresse postale: Tåstrup Møllevej 5
Ville: Holbæk
Code NUTS: DK02 Sjælland
Code postal: 4300
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Rasmus Ploug Bruun
Courriel: RPL@fors.dk
Téléphone: +45 30786176
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.fors.dk/
Adresse du profil d’acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/368386
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=305787&B=FORS
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=305787&B=FORS
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Udbud af indsamling af affald

II.1.2)Code CPV principal
90511000 Services de collecte des ordures
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

På vegne af Fors Affald Holbæk A/S (CVR: 33 03 31 92) udbydes indsamling af følgende affaldsfraktioner:

- Indsamling af storskrald, haveaffald samt miljøfarligt affald i miljøkasser fra husholdninger

- Indsamling af bioaffald, restaffald, papir, pap, glas, metal samt plast og mad- og drikkekarton fra nedgravede beholdere og andre beholdere, der skal tømmes med kran.

Kontrakten udbydes for 2 år, med mulighed for forlængelse i op til 2 år yderligere.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 4 350 000.00 DKK
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90511200 Services de collecte des ordures ménagères
90511000 Services de collecte des ordures
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK02 Sjælland
II.2.4)Description des prestations:

På vegne af Fors Affald Holbæk A/S (CVR: 33 03 31 92) udbydes indsamling af følgende affaldsfraktioner:

- Indsamling af storskrald, haveaffald samt miljøfarligt affald i miljøkasser fra husholdninger

- Indsamling af madaffald, restaffald, papir, pap, glas, metal samt plast og mad- og drikkekarton fra nedgravede beholdere og andre beholdere, der skal tømmes med kran.

Kontrakten udbydes for 2 år, med mulighed for forlængelse i op til 2 år yderligere.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 4 350 000.00 DKK
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Kontrakten kan forlænges i op til 24 måneder.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Kontrakten kan forlænges i op til 24 måneder.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, som beskrevet nedenfor.

Tilbudsgiverne skal i ESPD’et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal jf. udbudslovens § 142:

— Tilbudsgivers egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— Tilbudsgivers soliditetsgrad i procent for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— Tilbudsgivers gennemsnitlige resultat for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft:

- en positiv egenkapital i seneste 3 afsluttede regnskabsår

- en soliditetsgrad på mindst 10 % i seneste 3 afsluttede regnskabsår

- et positivt resultat som gennemsnit over de 3 senest afsluttede regnskabsår.

Hvis tilbudsgiver har eksisteret som virksomhed i mindre end 3 år, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital, en soliditetsgrad på mindst 10 % samt et positivt resultat i alle afsluttede regnskabsår siden virksomhedens etablering.

Tilbudsgiver skal i ESPD’et angive/bekræfte følgende:

- Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring på 10 mio. DKK for personskade og 5 mio. DKK for tingsskade ved kontraktstart.

- Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver kan stille sikkerhed for kontraktens gennemførelse på minimum 10 % af den årlige samlede kontraktsum under de vilkår, der er angivet i bilaget ”Kontrakt. Indsamling af affald. Indsamling af storskrald, haveaffald og miljøfarligt affald og affaldsfraktioner i nedgravede beholdere. Fors A/S - Juni 2021”.

- Tilbudsgiver skal angive af egenkapitalen for de senest afsluttede 3 regnskabsår.

- Tilbudsgiver skal angive soliditetsgraden som udregnet for de senest 3 afsluttede regnskabsår.

- Tilbudsgiver skal angive det gennemsnitlige resultat for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD, hvor afsnit IV.C er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Tilbudsgiverne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Angive erfaring med tilsvarende opgaver (indsamling af de pågældende affaldsfraktioner i kommunale ordninger for husholdninger) i form af referencer fra de seneste 3 år med beskrivelse af den indsamlingsopgave, der har været udført, hvilke kommuner, der har været kunde samt den årlige omsætning på hver referenceangivelse.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Tilbudsgiver skal redegøre for, at kontrakten kan gennemføres ved i ESPD’et at:

- Angive erfaring med tilsvarende opgaver (indsamling af de pågældende affaldsfraktioner i kommunale ordninger for husholdninger) i form af mindst 2 referencer fra de seneste 3 år med beskrivelse af den indsamlingsopgave, der har været udført, hvilke kommuner, der har været kunde samt den årlige omsætning på hver referenceangivelse.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Ordregiver ønsker en samarbejdspartner, der lægger vægt på kvalitetssikring samt arbejdsmiljø og miljøforhold. Det er derfor et minimumskrav, at tilbudsgiver har kvalitetsledelsessystem, der er certificeret efter standarden ISO 9001 eller tilsvarende, samt et miljøledelsessystem, der er certificeret efter standarden ISO 14001 eller tilsvarende.

Tilbudsgiver skal I ESPD’ets del IV, afsnit C under ”Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring” angive hvilket certificeret miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem, samt certificeret kvalitetsstyringssystem, der anvendes.

Der skal desuden oplyses udløbsdato for nuværende certifikater.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 03/09/2021
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 03/03/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 03/09/2021
Heure locale: 12:00
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Der er ikke adgang for tilbudsgivere til at overvære åbningen af tilbud.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

Tilbudsgivere skal som en del af tilbuddet udfylde og aflevere standardformularen "Det fælles

Europæiske udbudsdokument" ("ESPD"). ESPD'et håndteres således som en del af den samlede

besvarelse på udbudsportalen.

ESPD'et fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, samt som bevis for, at tilbudsgiver opfylder de fastsatte mindstekrav til egnethed.

For yderligere oplysninger om ESPD'et henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens generelle

information om ESPD. Tilbudsgivere henvises i øvrigt til at søge vejledning på udbudsportalen, som

indeholder ESPD-formularen, som skal anvendes.

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del II:

A: Oplysninger om den økonomiske aktør (konsortier eller lignende sammenslutninger)

B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene,

skal vedlægge særskilte ESPD'er for disse enheder. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders

kapacitet, vil tilbudsgiver vil som en del af dokumentationen blive afkrævet en støtteerklæring eller

tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for

ansøgeren.

Afgives tilbuddet af en sammenslutning af virksomheder (konsortium eller lignende) skal hver

konsortiedeltager vedlægge et særskilt ESPD. For sammenslutninger af virksomheder gælder, at

deltagerne skal påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse.

Bemærk, at hvis den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten udgøres af en sammenslutning af

virksomheder (konsortium eller lignende), skal der som en del af dokumentationen afleveres en

konsortieerklæring, hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de alle hver især hæfter direkte, solidarisk

og ubegrænset overfor ordregiver for enhver forpligtelse i relation til konsortiets tilbud, såfremt

konsortiet tildeles den udbudte kontrakt.

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del III:

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund i henhold til udbudslovens § § 135-136 jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1., vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig i henhold til udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i

udbudslovens § 137, nr. (1)-(6), jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig i henhold til udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af

tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation

(udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 35291000
Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af 2.6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.

Klage over tildelingen af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (mini-udbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 30 dage efter ordregiver har givet besked til de berørte tilbudsgivere om tildeling af kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter denne underretning.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
02/07/2021