Services - 34267-2022

21/01/2022    S15

Poland-Szczecin: Planting and maintenance services of green areas

2022/S 015-034267

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych
National registration number: 8510309410
Postal address: ul. Ku Słońcu 125 A
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 71-080
Country: Poland
Contact person: Joanna Kordecka
E-mail: joanna.kordecka@zuk.szczecin.pl
Telephone: +48 914857126
Fax: +48 914848055
Internet address(es):
Main address: www.bip.zuk.szczecin.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.platformazakupowa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Administracja samorządowa
I.5)Main activity
Other activity: Usługi komunalne

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Pielęgnacja zieleni na terenie Ogrodu Różanego w Szczecinie

Reference number: C/10/2022
II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1.Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja zieleni na terenie Ogrodu Różanego w Szczecinie

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77310000-6 Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych

77211500-2 Usługi pielęgnacji drzew

77314100-5 Usługi w zakresie trawników

3.Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w zał. nr 5 i 6 do SWZ.

4.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

5. Wykonawca udzieli 24 miesięcy rękojmi i gwarancji na nasadzone krzewy.

Ze względu na limit znaków , szczegółowe informacje dotyczące ww. pkt zawarte są w rozdziale III SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Miasto Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załącznikach nr 5 i 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 16/12/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) wykonanie należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na pielęgnacji róż lub krzewów lub bylin, o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.

W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek musi spełniać jeden

z wykonawców w całości. Analogicznie w przypadku polegania na zdolnościach zawodowych podmiotu udostępniającego zasoby.

2) dysponowanie:

a) kierownikiem robót – osobą posiadającą:

- wykształcenie wyższe o kierunku ogrodnictwo,

albo

- wykształcenie średnie ogrodnicze i posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w branży związanej z pielęgnacją róż lub produkcją szkółkarską róż,

oraz

b) 6 osobami do prac pielęgnacyjnych przy różach i bylinach (wykonującymi przez cały tydzień niezbędne prace pielęgnacyjne) – posiadającymi wykształcenie minimum zawodowe o kierunku ogrodniczym i posiadającymi minimum 2 – letnie doświadczenie w branży ogrodniczej, w tym również 1 osobą do pielęgnacji

trawników i 1 osobą do prac przy opryskach róż, posiadającą ukończone szkolenie do wykonywania oprysków chemicznymi środkami ochrony roślin.

W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

* Zamawiający przypomina, że spełnianie ww. warunku udziału w postepowaniu nie należy utożsamiać z warunkiem należytego wykonywania zadania w całym okresie realizacji. Oznacza to, że Wykonawca w trakcie realizacji zadania zobowiązany jest dysponować taką ilością osób, która zapewni prawidłowe i terminowe wykonywanie zadania w każdym okresie realizacji.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Do dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

1) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

2) umowę ubezpieczenia,

3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, o której mowa w rozdziale IX SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/02/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/02/2022
Local time: 10:00
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

I. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zam. podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy – zam. udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam. podst., dotychczasowemu wyk. usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 100 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres usług udzielanych w ramach zam. podobnego będzie zgodny z całością lub częścią zakresu usług udzielonych w ramach zakresu zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zam. podobnego będzie brak wykonywania tożsamego zakresu prac na tym samym obiekcie przez innego Wyk.

II. Zmiana umowy:

1 )zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 455 ustawy,

2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości min. wynagrodzenia za pracę albo wysokości min. stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;

b) otrzymania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych w trakcie obowiązywania umowy - Zamawiający ma prawo do zwiększenia maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Zamawiającego zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy,

c) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów; W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy

d) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, np. huragan, powódź; W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

3) Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

4) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, przez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które powinny zawierać:

a) rodzaj i zakres zmian,

b) warunki wprowadzenia zmian,

c) ustalenie, że zmiany nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.

Ze względu na limit znaków , szczegółowe informacje dotyczące ww. pkt zawarte są w rozdziale I i XIX SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: KIO
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: KIO
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022