We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 34268-2022

21/01/2022    S15

België-Lier: Onderhouden van sier- en recreatietuinen

2022/S 015-034268

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadsbestuur Lier
Nationaal identificatienummer: BE 0207 502 301
Postadres: Paradeplein 2 bus 1
Plaats: Lier
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Postcode: 2500
Land: België
Contactpersoon: De heer Dirk Coeckx
E-mail: dirk.coeckx@lier.be
Telefoon: +32 34916163
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.lier.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/788/J0/2022
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud plantsoenen te Lier voor het stadsbestuur en OCMW Lier

Referentienummer: 2022/682
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77311000 Onderhouden van sier- en recreatietuinen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.1.1

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 Onderhoud van plantsoenen Lisperpoort

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77311000 Onderhouden van sier- en recreatietuinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grondgebied Lier en Koningshooikt, 2500 Lier

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve tewerkstelling / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Niet gespecifieerd

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2 - Onderhoud van plantsoenen Mechelpoort

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77311000 Onderhouden van sier- en recreatietuinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grondgebied Lier en Koningshooikt, 2500 Lier

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve tewerkstelling / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Niet gespecifieerd

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 5 - Onderhoud plantsoenen - KMO zone Duwijckpark

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77311000 Onderhouden van sier- en recreatietuinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grondgebied Lier en Koningshooikt, 2500 Lier

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve tewerkstelling / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Niet gespecifieerd

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Referenties

2. Enkel voor perceel 3: Voorbehouden opdracht

Eventuele minimumeisen:

1. Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar. Uit deze referenties moet blijken dat de inschrijver grondige kennis en ervaring heeft mbt de realisatie van gelijkaardige opdrachten met een gelijkaardige omvang. Er dienen minimaal 2, maximaal 5 referenties toegevoegd te worden aan de offerte. De contactpersonen dienen eveneens vermeld te worden en kunnen door de aanbestedende overheid gecontacteerd worden. Indien blijkt dat de ervaringen van de referenties negatief zijn, kan de aanbestedende overheid beslissen de kandidaat uit te sluiten voor het verdere verloop van de procedure. Indien geen relevante referenties beschikbaar zijn, dient de inschrijver een grondige motivering toe te voegen waarom hij meent in aanmerking te komen voor de opdracht.

2. Overeenkomstig artikel 15 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, wordt de uitvoering van perceel 5 van deze opdracht voorbehouden in het kader van programma’s voor beschermde arbeid.

Om in aanmerking te komen voor de uitvoering van (het voorbehouden deel van) de opdracht,

moet de betrokken onderneming aan twee cumulatieve voorwaarden voldoen:

1. Het moet gaan om een onderneming in de zin van artikel 15 van de wet inzake

overheidsopdrachten van 17 juni 2016, i.e. een onderneming die kadert in programma’s

voor beschermde arbeid.

Voor het Vlaamse Gewest gaat het, onder meer, om volgende sociale economieondernemingen:

• de sociale werkplaatsen zoals bedoeld in het decreet van 14 juli 1998 inzake sociale

werkplaatsen;

• de beschutte werkplaatsen zoals bedoeld in artikel 79 van het decreet van 23

december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 en het

besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1999 tot vaststelling van de

erkenningsvoorwaarden van de beschutte werkplaatsen

• de maatwerkbedrijven zoals bedoeld in het decreet van 12 juli 2013 betreffende

maatwerk bij collectieve inschakeling;

• Gelijkaardige binnenlandse en buitenlandse ondernemingen die erkend zijn

overeenkomstig andere regelgevende kaders komen ook in aanmerking op voorwaarde

dat zij aantonen dat zij aan gelijkwaardige voorwaarden voldoen.

2. De betrokken onderneming dient een werknemersbestand te hebben dat voor minstens

30% uit personen met een handicap of kansarme werknemers bestaat

Kunnen bijvoorbeeld als kansarme werknemers worden beschouwd:

• wegens hun leeftijd moeilijk inzetbare werkzoekenden (bv. jonger dan 24 jaar of

ouder dan 50 jaar);

• moeilijk te plaatsen werkzoekenden;

• leden van achtergestelde minderheden; en

• leden van maatschappelijk gemarginaliseerde groepen.

De opdrachtnemer moet in concreto aantonen dat de ervoor ingeschakelde onderneming aan de

bovenvermelde voorwaarden voldoet. Hiertoe dient hij de hiernavolgende documenten en

inlichtingen over te maken aan de aanbestedende overheid:

• een document uitgaande van de bevoegde overheid, waaruit blijkt dat de betrokken

onderneming officieel erkend is als sociale economieonderneming zoals hierboven onder

punt i) omschreven of gelijkwaardig; en

• voor zover uit de voorgelegde erkenning niet blijkt dat het werknemersbestand van de

betrokken onderneming voor minstens 30% uit personen met een handicap of

kansarme werknemers bestaat: een beschrijving van het werknemersbestand van de

organisatie van de inschrijver, waarin opgave wordt gedaan van:

o het totale aantal tewerkgestelde werknemers;

o het aantal tewerkgestelde werknemers met een handicap; en

o het aantal tewerkgestelde kansarme werknemers.

In het geval waarin de erkenning niet bewijst dat aan de 30% voorwaarde wordt voldaan, maakt de opdrachtnemer de nodige documenten over aan de aanbestedende overheid die uitgaan van de bevoegde overheidsin...(zie opdrachtdocumenten)

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/02/2022
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 22/06/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/02/2022
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Stadskantoor Dungelhoeff, Paradeplein 2 bus 1 te 2500 Lier

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad Van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/01/2022