Services - 34271-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Photogrammetry services

2022/S 015-034271

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Postal address: ul. Wspólna 2
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-926
Country: Poland
E-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl
Telephone: +48 225631333
Internet address(es):
Main address: http://www.gugik.gov.pl
Address of the buyer profile: https://www.gov.pl/web/gugik
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.gov.pl/web/gugik
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie cyfrowej ortofotomapy

Reference number: BDG-ZP.2610.1.2022.GI
II.1.2)Main CPV code
71355100 Photogrammetry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB dla 34 miast leżących na terenie województw: wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i śląskiego oraz opracowanie Ortofotomapy RGB na 771 arkuszach o terenowym rozmiarze piksela 5 cm, w skali 1:5 000 w układzie PL-1992. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. 2. Część 1 zamówienia obejmuje województwo wielkopolskie oraz lubuskie i obejmuje obszary, którym właściwe organy nadały status terenów zamkniętych, podlegających rygorom przepisów o ochronie informacji niejawnych. W ramach Części 1 zamówienia, Zamawiający wyodrębnił kluczowe zadanie przeznaczone do osobistego wykonania przez Wykonawcę lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Część 2 zamówienia obejmuje województwo łódzkie, dolnośląskie i śląskie. Postanowienia rozdziału IV ust.3 SWZ stosuje się odpowiednio. 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załączniki nr 1 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Opracowanie cyfrowej ortofotomapy

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
72314000 Data collection and collation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
NUTS code: PL43 Lubuskie
Main site or place of performance:

Województwo wielkopolskie i lubuskie

II.2.4)Description of the procurement:

Część 1 zamówienia obejmuje województwo wielkopolskie i lubuskie. W zakres opracowania na terenie województwa wielkopolskiego wchodzą miasta: Gniezno, Jarocin, Kalisz, Koło, Konin, Kościan, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Piła, Poznań, Śrem, Wągrowiec – razem 12 miast, obszar 1501 km2, 301 arkuszy ortofotomapy. W zakres opracowania na terenie województwa lubuskiego wchodzą miasta: Gorzów Wielkopolski, Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Świebodzin, Wschowa, Zielona Góra, Żagań, Żary – razem 12 miast, obszar 882 km2, 173 arkuszy ortofotomapy. Część 1 zamówienia obejmuje obszary, którym właściwe organy – na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) – nadały status terenów zamkniętych, a informacjom o obiektach położonych na tych terenach przyznały stosowne klauzule tajności. Na podstawie art. 60 i 121 ustawy, Zamawiający ustanawia obowiązek osobistego wykonania kluczowego zadania w Części 1 zamówienia, tj. wykonania zdjęć lotniczych i przetworzenia ich do postaci jawnej, przez Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres świadczenia rękojmi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Opracowanie cyfrowej ortofotomapy

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
72314000 Data collection and collation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
NUTS code: PL71 Łódzkie
Main site or place of performance:

Województwo łódzkie, dolnośląskie i śląskie

II.2.4)Description of the procurement:

Część 2 zamówienia obejmuje województwo łódzkie, dolnośląskie i śląskie. W zakres opracowania na terenie województwa łódzkiego wchodzą miasta: Łódź, Pabianice, Zgierz – razem 3 miasta, obszar 581 km2, 116 arkuszy ortofotomapy. W zakres opracowania na terenie województwa dolnośląskiego wchodzą miasta: Głogów, Jelenia Góra, Legnica, Lubin, Świdnica, Wałbrzych – razem 6 miast, obszar 802 km2, 155 arkuszy ortofotomapy. W zakres opracowania na terenie województwa śląskiego wchodzi miasto Racibórz – razem 1 miasto, obszar 135 km2, 26 arkuszy ortofotomapy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres świadczenia rękojmi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;

2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) dla Części 1 zamówienia - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub wyższej. Instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego dla Wykonawcy, stanowi Załącznik nr 3 do umowy,

b) dla Części 2 zamówienia - Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności Wykonawcy.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności Wykonawcy.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, o której mowa w rozdziale VIII ust.1 pkt 4 SWZ, Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę warunków w zakresie: 1) wiedzy i doświadczenia, o których mowa w rozdziale VIII ust.1 pkt 4 lit. a SWZ, 2) potencjału kadrowego, o którym mowa w rozdziale VIII ust.1 pkt 4 lit. b SWZ, 3) potencjału technicznego, o którym mowa w rozdziale VIII ust.1 pkt 4 lit.c SWZ.

Ad.1. W zakresie warunku wiedzy i doświadczenia, Wykonawca winien wykazać, bez względu na liczbę części zamówienia na jaką składa ofertę, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na wykonaniu cyfrowych zdjęć lotniczych i opracowaniu na ich podstawie barwnej ortofotomapy, dla powierzchni co najmniej 400 km2. Uwaga: W przypadku gdy wymagane usługi są częścią większych zamówień dotyczących szerszego zakresu prac, należy bezwzględnie podać tylko zakres i wartość dotyczącą wymaganego asortymentu prac i tylko te prace należy wymienić. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał konkretne usługi na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, a nie zawierał zapisy typu „zgodne z SWZ” lub wpisywał wymagania podane przez Zamawiającego na zasadzie „kopiuj-wklej”. Ad.2. W zakresie warunku potencjału kadrowego, Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej: 1) 1 (jedną) osobą, posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: fotogrametria i teledetekcja, o których mowa w art.43 pkt 7 ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficze, 2) 1 (jedną) osobą posiadającą doświadczenie w projektowaniu nalotów, których celem było pozyskanie cyfrowych zdjęć lotniczych na potrzeby opracowania cyfrowej ortofotomapy potwierdzone udziałem, w co najmniej 2 (dwóch) zamówieniach zakończonych do dnia składania ofert, 3) 1 (jedną) osobą posiadającą doświadczenie w zakresie wykonania aerotriangulacji zdjęć lotniczych potwierdzone udziałem, w co najmniej 2 (dwóch) zamówieniach zakończonych do dnia składania ofert, 4) 1 (jedną) osobą, posiadająca doświadczenie w zakresie wykonania pomiarów terenowych w technologii GPS RTK potwierdzone udziałem, w co najmniej 2 (dwóch) zamówieniach zakończonych do dnia składania ofert, 5) jednym pilotem, jednym operatorem kamery fotogrametrycznej oraz jedną osobą posiadającą doświadczenie w przetwarzaniu cyfrowych zdjęć lotniczych. Dla Części 1 zamówienia, osoby wymienione w zdaniu pierwszym, winny posiadać odpowiednie (tj. do klauzuli „tajne” lub wyższej) poświadczenie bezpieczeństwa, o którym mowa w obowiązującej ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, a także zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Uwaga: Bez względu na liczbę złożonych części, wymagany jest co najmniej powyższy potencjał kadrowy Ad.3. W zakresie warunku potencjału technicznego, Wykonawca winien wykazać, że na etapie realizacji umowy będzie dysponował sprzętem, narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w tym co najmniej: 1) 1 (jednym) samolotem przeznaczonym do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych, posiadającym możliwość zamontowania kamery pomiarowej, o której mowa poniżej (pkt 2), 2) 1 (jedną) wielkoformatową, pomiarową kamerą cyfrową na żyroskopowo stabilizowanym zawieszeniu, wyposażoną w system kompensacji rozmazania obrazu, umożliwiającą wykonanie zdjęć barwnych RGB. Uwaga: Bez względu na liczbę części, na które wykonawca złoży ofertę, wymagany jest co najmniej powyższy potencjał techniczny.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) warunki dotyczące braku podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziałach VI i VII SWZ, winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie;

2) warunki udziału, określone w rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 lit a oraz ust.1 pkt.4 lit a SWZ, w zakresie Części 1 zamówienia, winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca lub Wykonawcy spełniający warunki wymienione w zdaniu pierwszym, winni, w ramach Części 1 zamówienia, osobiście wykonać kluczowe zadanie polegające na wykonaniu zdjęć lotniczych i przetworzeniu ich do postaci „jawnej”. Zobowiązanie w zakresie wymienionym w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy składają w ramach oświadczenia, o którym mowa w art.117 ust.4 ustawy,

3) warunek udziału, określony w rozdziale VIII ust.1 pkt 4 lit.a SWZ, w zakresie Części 2 zamówienia, winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców,

4) warunki udziału, określone w rozdziale VIII ust.1 pkt 4 lit.b i c SWZ, w zakresie Części 1 i 2 zamówienia, Wykonawcy winni spełniać łącznie,

5) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

6) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

7) jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zawarte we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/02/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/02/2022
Local time: 14:00
Place:

Otwarcie ofert następuje w siedzibie Zamawiającego.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie przez Komisję Przetargową mechanizmu do odszyfrowania ofert, dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w ww. regulaminach. 5. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z instrukcją użytkownika systemu miniPortal-ePUAP i regulaminem korzystania z systemu miniPortal

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36/Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +48 226058504
Internet address: https://sp.prokuratoria.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z Działem IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia przekraczającej progi unijne.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust.1 są:

1) odwołanie,

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022