Services - 34284-2022

Submission deadline has been amended by:  104254-2022
21/01/2022    S15

Bulgaria-Sofia: Custom software development services

2022/S 015-034284

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: GLAVNA DIREKTsIYa NATsIONALNA POLITsIYa
National registration number: 129010641
Postal address: bul. Aleksandar Malinov, No. 1
Town: gr. Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1715
Country: Bulgaria
Contact person: Rumyana Marinova
E-mail: RMarinova@mvr.bg
Telephone: +359 2828874
Fax: +359 28319033
Internet address(es):
Main address: www.mvr.bg/gdnp/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/25819
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/165503
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/165503
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на техническо оборудване и осъществяване на взаимодействие между АИС ЕАР-КОС с енциклопедията за оръжия“

II.1.2)Main CPV code
72230000 Custom software development services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

„Доставка на техническо оборудване и осъществяване на взаимодействие между АИС ЕАР-КОС с енциклопедията за оръжия“ с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка на техническо оборудване (компютри, скенери, принтери, фотоапарат и консумативи за специализирани принтери) в Центъра за персонализация и технологично администриране в сектор КОС – ООП – ГДНП”

Обособена позиция 2: „Осъществяване на взаимодействие между АИС ЕАР-КОС с енциклопедията за оръжия, осигуряване на поддръжката й и актуализиране на информацията в нея“

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 107 024.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Доставка на техническо оборудване (компютри, скенери, принтери, фотоапарат и консумативи за специализирани принтери) в Центъра за персонализация и технологично администриране в сектор КОС – ООП – ГДНП”

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

Централна складова база на МВР, гр. София, ул. „Кукуш” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на следните технически устройства:

Компютърна конфигурация (тип 1) - 4 броя;

Компютърна конфигурация (тип 2) - 2 броя;

Преносим компютър - 5 броя;

Фотоапарат - 1 брой;

Скенер - 2 броя;

Принтер (тип 1) - 6 броя;

Принтер (тип 2) - 2 броя;

Паспортен принтер - 2 броя;

Тонер касети за принтери тип 1 - 7 броя;

Тонер касети за принтери тип 2 - 2 комплекта;

Мастилници за паспортен принтер - 2 комплекта.

Количествата и обемът на обособена позиция 1 на ОП са посочени подробно в Приложение №1.1.

Посочените количества да се считат за минимални и задължителни в офертата на участниците.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 52 024.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Поддържане и развитие на Единен административен регистър – контрол на общоопасните средства в частта си за комуникация с външни информационни системи с цел предотвратяване и разкриване на престъпления “ финансиран по фонд „Вътрешна сигурност” 2014-2020

II.2.14)Additional information

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% (пет на сто) от общата стойност на договора. 80% от размера на гаранцията се възстановява в срок от 30 дни след извършване на плащането по обособената позиция.

II.2)Description
II.2.1)Title:

„Осъществяване на взаимодействие между АИС ЕАР-КОС с енциклопедията за оръжия, осигуряване на поддръжката й и актуализиране на информацията в нея“

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
72230000 Custom software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

ДКИС, гр. София, ул. „Св. Теодосий Търновски” № 42 и ГДНП, гр. София, бул. „Александър Малинов” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

Проектът цели поддържане и развитие на ЕАР–КОС в частта за генериране на нови типови бланки, промени във вече съществуващи разрешения, с цел подобряване работата им и отстраняване на пропуски. Разработка на програмни модули, и интерфейси с цел създаване на енциклопедия с оръжията, която да кореспондира с ЕАР-КОС и да има възможност да се използва самостоятелно, като уеб страница във вътрешната мрежа за обмен на данни в МВР. Осигуряване на възможност за надграждане на енциклопедията с нови марки и модели оръжия на потребителско ниво и обучение на служители от ГДНП и ДКИС. 

Дейностите са подробно описани в Техническата спецификация за ОП 2 - Приложение № 1.2.

продължава от р-л III Правна, икономическа, финансова и техническа информация, III.1.3) Списък и кратко описание на критериите за подбор:

поле "Образователна и професионална квалификация" в ЕЕДОП, като декларира списък на персонала който ще отговаря за изпълнението на поръчката и документи, които доказват неговата професионална компетентност (за всеки член на екипа се посочват относимите документи: дипломи, сертификати с № и дата, доказателства за професионален опит (трудови, граждански договори и др. с № и дата), референции/препоръки за участие в проекти с № и дата и др).

Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП при условията на чл. 67, ал.5 от ЗОП.

При подписване на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, документите, удостоверяващи съответствие с критерия и посочени в ЕЕДОП, съгл. чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на техническите и професионални възможности, само ако третите лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет, съгласно чл. 65 от ЗОП. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи доказателства за поетите от тези лица задължения.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 55 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Поддържане и развитие на Единен административен регистър – контрол на общоопасните средства в частта си за комуникация с външни информационни системи с цел предотвратяване и разкриване на престъпления “ финансиран по фонд „Вътрешна сигурност” 2014-2020

II.2.14)Additional information

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% (пет на сто) от общата стойност на договора. 80% от размера на гаранцията се възстановява в срок от 30 дни след извършване на плащането по обособената позиция.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Възложителят не поставя изискване към участниците.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изискване към участниците.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Само за обособена позиция № 2

1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет, сходен с тази на поръчката през последните три години от датата на подаване на офертата, като обемът не е от значение за конкретната поръчка. Под "сходна" дейност се разбира: проектиране, разработване и внедряване на информационни системи с използване на .NET технологии или еквивалентни.

При подаване на офертата участникът посочва информацията, която е в съответствие с критерия за подбор, чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като попълва част IV "Критерии за подбор", раздел В: "Технически и професионални способности", поле "За поръчки за услуги: извършване на услуги от конкретен вид", като посочва списък на услугите, които са сходни с предмета на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите.

На осн. чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.При подписване на договора за общ. поръчка възлож. изисква от участ., определен за изпълнител, документите, удостов. съответствие с критерия, съгл. чл.112,ал.1, т. 2 от ЗОП.

2. Участникът да разполага с екип от специалисти:

2.1. Ръководител проект, отговарящ на изисквания:

- Висше образование или еквивалентно придобито в чужбина по специалност в някое от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентно;

- Пр. опит като ръководител на проект, свързан с разработване и внедряване на информационни системи с .NET технологии или еквивалентни.

2.2 Софтуерен разработчик, отговарящ на изисквания:

- Висше образование или еквивалентно придобито в чужбина по специалност в някое от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентно;

- Пр. опит като разработчик на проект, свързан с разработване и внедряване на информационни системи с използване на следните технологии: Microsoft .NET Framework и/или SQL RDBMS и/или еквивалентни;

- Microsoft Certified Professional Developer сертификат или еквивалентен;

2.3 Администратор на база данни, отговарящ на изискванията;

- Висше образование или еквивалентно придобито в чужбина по специалност в някое от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентно;

- Сертификат Microsoft Certified Professional или еквивалентено.

-Да е администрирал база с данни на информационна с-ма.

2.4 Специалист по качеството, отговарящ на изискванията:

- Пр. опит, свързан с осигуряване на качеството на информационни системи.

- Да е участвал в проект за внедряване на информационни системи;

2.5 Специалист по управление ИТ процеси и услуги, отговарящ на изискванията:

- Да е участвал в проект за развитие, експлоатация и поддръжка на ИТ мрежи и системи;

- Сертификат ITIL Foundation за управление на процеси и услуги или еквивалентен.

При подаване на офертата участникът посочва информацията, която е в съответствие с критерия за подбор, чрез представяне ЕЕДОП, като попълва част IV "Критерии за подбор", раздел В: "Технически и професионални способности"

продължава в р-л II. 2) Информация за ОП (2), II.2.4 Описание на обществената поръчка

Minimum level(s) of standards possibly required:

Само за обособена позиция № 2

1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет, сходен с тази на поръчката през последните три години от датата на подаване на офертата, като обемът не е от значение за конкретната поръчка. Под "сходна" дейност се разбира: проектиране, разработване и внедряване на информационни системи с използване на .NET технологии или еквивалентни. Под "изпълнена" дейност - приключила към посочения период.

Участникът да представи списък на услугите, които са сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

2. Участникът да разполага с екип от специалисти, квалифицирани за изпълнение на поръчката:

Участникът предоставя (декларира) в Електронния единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) информация за наличие на персонал и ръководен състав, ангажирани с изпълнението на поръчката, които да отговарят на следните минимални изисквания:

2.1. Един ръководител проект, който трябва да отговаря на следните изисквания:

Образование и квалификация: Висше образование или еквивалентно придобито в чужбина по специалност в някое от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентно на посочените професионални направления; Професионален опит като ръководител на минимум един проект, свързан с разработване и внедряване на информационни системи с .NET технологии или еквивалентни.

2.2 Минимум един софтуерен разработчик, който трябва да отговаря на следните изисквания: Образование и квалификация: Висше образование или еквивалентно придобито в чужбина по специалност в някое от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентно на посочените професионални направления; Професионален опит като разработчик на минимум един проект, свързан с разработване и внедряване на информационни системи с използване на следните технологии: Microsoft .NET Framework и/или SQL RDBMS и/или еквивалентни;; Да има Microsoft Certified Professional Developer сертификат или еквивалентен;

2.3 Минимум един администратор на база данни;Образование и квалификация: Висше образование или еквивалентно придобито в чужбина по специалност в някое от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентно на посочените професионални направления; Да притежава валиден сертификат Microsoft Certified Professional или еквивалентен. Да е администрирал минимум една база с данни на информационна система.

2.4 Минимум един специалист по качеството: Професионален опит, свързан с осигуряване на качеството на информационни системи. Да е участвал в минимум един проект за внедряване на информационни системи;

2.5 Минимум един сертифициран специалист по управление ИТ процеси и услуги: Да има участие в минимум един проект за развитие, експлоатация и поддръжка на ИТ мрежи и системи; Да притежава ITIL Foundation или еквивалентен сертификат за управление на процеси и услуги.

За доказване на професионалните способности на участниците се предоставя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

При изпълнението на обществената поръчка стриктно да се спазват разпоредбите на Инструкция № 8121з-1415/20.11.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за МВР (обн. ДВ, бр.93 от 01.12.2015 г.), изменена и допълнена с МЗ № 8121з-427/20.04.2018 г. (обн. ДВ, бр.36 от 27.04.2018 г.), изм. и доп. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 19 Март 2021г.. Приложено е становище на служител по сигурността на информацията в ГДНП.

Участникът декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. "д" от ППЗОП.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/02/2022
Local time: 10:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по

чл.54,ал.1,чл.55,ал.1,т.1,чл.107 от ЗОП, чл.3, т.8 без да са налице изключенията по чл.4 от Закона за икономическите

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,

контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС),чл.69 от Закона за

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и §2, ал.1 от ДР на

ЗПКОНПИ, наличие на свързаност по смисъла на пар.2, т.45 от ДР ЗОП между участници в процедурата.

2. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на

поръчката не съответства на техническата спецификация и всички условия на Възложителя.

3. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, допуснал аритметична грешка/неточност при

пресмятането или закръгляването в ценовото предложение (ЦП), както и участник, чието ценово предложение

надвишава прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка, посочена в обявлението; който е посочил

елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея извън ЦП;

4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа за

създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на

отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението

във връзка с настоящата обществена поръчка.

Наличието на основанията за отстраняване са в сила и за подизпълнител, трето лице или за член на обединение,

когато в процедурата участва обединение от физически и/или юридически лица.

Съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП с подписване на офертата чрез функционалностите на платформата от лице с представителна власт по закон или по пълномощие се считат подписани всички документи, които съдържат волеизявление на това лице, което правило не отменя задължението на всички задължени лица по ЗОП да подпишат ЕЕДОП с КЕП.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалба може да се подава от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 197, ал. 1,

т. 1 от ЗОП. Жалбата се подава до КЗК с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се

обжалва.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022