Services - 34288-2022

21/01/2022    S15

Netherlands-Veendam: Cemetery maintenance services

2022/S 015-034288

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Veendam
Postal address: Postbus
Town: Veendam
NUTS code: NL111 Oost-Groningen
Postal code: 9640 PA
Country: Netherlands
E-mail: kenniscentrum@coppa.nl
Telephone: +31 553680816
Internet address(es):
Main address: https://www.veendam.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Groenonderhoud begraafplaatsen 2022 - 2025

II.1.2)Main CPV code
98371111 Cemetery maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De gemeente Veendam is voornemens om één partij te contracteren voor het groenonderhoud op verschillende begraafplaatsen in de gemeente Veendam. Het gaat om de volgende drie locaties:

• Gemeentelijke begraafplaats Veendam, J.G. Pinksterstraat.

• Gemeentelijke begraafplaats Wildervank, Dalweg 36.

• Israëlitische begraafplaats Ommelanderwijk, Sluisweg 92.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

• Onderhouden groenvoorziening;

• Onderhoud gras;

• Onderhoud verhardingen;

• Onderhoud grafvelden;

• Inventariseren en markeren Flora- en Fauna;

• Algemene werkzaamheden.

Voor een gedetailleerde omschrijving wordt verwezen naar het bestek (bijlage D).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 315 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
77314000 Grounds maintenance services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
45215400 Cemetery works
98371110 Cemetery services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL11 Groningen
Main site or place of performance:

Veendam

II.2.4)Description of the procurement:

De gemeente Veendam is voornemens om één partij te contracteren voor het groenonderhoud op verschillende begraafplaatsen in de gemeente Veendam. Het gaat om de volgende drie locaties:

• Gemeentelijke begraafplaats Veendam, J.G. Pinksterstraat.

• Gemeentelijke begraafplaats Wildervank, Dalweg 36.

• Israëlitische begraafplaats Ommelanderwijk, Sluisweg 92.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

• Onderhouden groenvoorziening;

• Onderhoud gras;

• Onderhoud verhardingen;

• Onderhoud grafvelden;

• Inventariseren en markeren Flora- en Fauna;

• Algemene werkzaamheden.

Voor een gedetailleerde omschrijving wordt verwezen naar het bestek (bijlage D).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 315 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van tweemaal één jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

UITSLUITINGSGRONDEN

De inschrijver dient in Deel III A van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens inschrijver, in de zin van alle in artikel 2.86 Aw 2012 beschreven gronden, op straffe van uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. De verplichting tot uitsluiting van de inschrijver is ook van toepassing wanneer een bij onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van inschrijver of indien hij daarin een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.

De inschrijver dient daarnaast in Deel III B van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde of de inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.

De inschrijver dient ook in Deel III C van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat geen sprake is van de situaties genoemd in artikel 2.87 Aw 2012. Op deze aanbestedingsprocedure zijn de volgende facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing:

• Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht (art. 2.87 lid 1 sub a Aw 2012);

• Faillissement, insolventie of gelijksoortig (art. 2.87 lid 1 sub b Aw 2012);

• Ernstige beroepsfout (art. 2.87 lid 1 sub c Aw 2012);

• Vervalsing van de mededinging (art. 2.87 lid 1 sub d Aw 2012);

• Betrokken bij de voorbereiding (art. 2.87 lid 1 sub f Aw 2012);

• Prestaties uit het verleden (art. 2.87 lid 1 sub g Aw 2012);

• Valse verklaring (art. 2.87 lid 1 sub h Aw 2012);

• Onrechtmatige beïnvloeding (art. 2.87 lid 1 sub i Aw 2012).

De inschrijver dient ook in Deel III B van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van onderstaande facultatieve uitsluitingsgrond:

• Betaling belasting of sociale premies (art. 2.87 lid 1 sub j Aw 2012).

INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL

De inschrijver dient in de inschrijving een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen niet ouder dan zes maanden op het moment van inschrijving. Deze is hier aan te vragen. Uit dit uittreksel moet de tekeningsbevoegdheid blijken voor minimaal de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De inschrijver dient behoorlijk verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt minimaal EUR 1.250.000,00 per gebeurtenis en minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer het volgende aan de aanbestedende dienst overleggen:

 Een geldig polisblad van de toepasselijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;

 Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen mag een geldig verzekeringscertificaat worden overlegd waaruit blijkt dat inschrijver verzekerd is voor het vereiste bedrag.

STABILITEIT ONDERNEMING

Ook dient inschrijver een stabiele onderneming te zijn, die haar continuïteit kan garanderen. Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een (meest) recente accountantsverklaring zonder een continuïteitsparagraaf aan de aanbestedende dienst overleggen. Deze paragraaf wordt alleen opgenomen door de accountant als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van inschrijvers onderneming.

NB: indien alleen geconsolideerde omzetcijfers kunnen worden opgegeven, dient het concern, in de zin van paragraaf 3.3.3, zich garant te stellen voor de inschrijver.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

KWALITEITSCRITERIA

De inschrijver dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Inschrijver moet minimaal beschikken over de volgende certificeringen:

Groenkeur-certificaat op basis van BRL Groenvoorziening en Veiligheids-, Arbo-, en Milieusysteem op basis van VCA* (met een passend karakter bij de werkzaamheden). Indien gebruik wordt gemaakt van onder aanneming VCA**.

In het kader van de Wet Natuurbescherming gelden de volgende opleidingsvereisten (certificeringen) voor de in te zetten medewerkers:

• Certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 voor medewerkers en meewerkend voormannen.

• Certificaat Wet natuurbescherming niveau 2 voor uitvoerders.

• Certificaat Wet natuurbescherming niveau 3 voor werkvoorbereiders en/of bedrijfsleiders.

Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een kopie van de gevraagde certificeringen aan de aanbestedende dienst overleggen.

KERNCOMPETENTIES

De inschrijver dient bij inschrijving een referentie(s) op te geven om zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot de onderstaande kerncompetentie(s). De einddatum/einddata mag/mogen niet ouder zijn dan drie jaar gerekend vanaf de sluiting van de inschrijvingstermijn van deze aanbesteding. Indien daarbij gebruik wordt gemaakt van een nog niet geheel afgeronde opdracht, gelden alleen de werkelijk behaalde resultaten en opdrachtwaarde/omvang van de betreffende opdracht tot het moment van inschrijving.

• Kerncompetentie 1: het uitvoeren van groenonderhoud bij een opdrachtgever met een jaarlijkse opdrachtwaarde van minimaal EUR 37.800,00 exclusief btw.

Als bewijs dient inschrijver de genoemde referentie, volgens het standaardformat (Bijlage E), toe te voegen aan de inschrijving. Uit de referentie moet duidelijk en ondubbelzinnig de gevraagde ervaring blijken.

Dit betekent dat inschrijver één (1) referentie voor de kerncompetentie kan indienen. Indien inschrijver meer referenties indient dan is toegestaan, worden de extra referenties terzijde gelegd en worden alleen de referenties tot het gevraagde aantal in de beoordeling meegenomen. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de gestelde kerncompetitie met de juiste referentie.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/02/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/02/2022
Local time: 12:15
Place:

Apeldoorn

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Er is voor deze aanbesteding één vragenronde gepland. Vragen kunnen uiterlijk tot maandag 31 januari 2022, 12:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk met motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postal address: Postbus 933
Town: Groningen
Postal code: 9700 AX
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telephone: +31 503166166
Internet address: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing wanneer de aanbestedende dienst niet binnen 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de kennisgeving waarin de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing bekend is gemaakt, is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland te Groningen door betekening binnen de genoemde termijn van een kort geding dagvaarding op het adres van de aanbestedende dienst. Deze termijn betreft derhalve een vervaltermijn.

De aanbestedende dienst kan de opdracht definitief gunnen aan de inschrijver met de laagste prijs, indien binnen de termijn van 20 kalenderdagen geen procedure op de voorgeschreven wijze aanhangig is gemaakt en de eindverantwoordelijke akkoord is met definitieve gunning. Deze termijn vangt aan op de kalenderdag na verzending van de voorlopige gunningsbeslissing. Definitieve gunning kan alleen plaatsvinden aan een inschrijver die voldoet aan de gestelde eisen in deze offerteaanvraag.

In het geval dat de beoogde opdrachtnemer niet (meer) aan de gestelde eisen voldoet dan wel in geval van een uitspraak van de bevoegde voorzieningenrechter, kan aanbestedende dienst een nieuw voornemen tot gunning nemen.

Deze nieuwe voorlopige gunningsbeslissing zal gelijktijdig aan alle inschrijvers worden verzonden. De aanbestedende dienst kan de opdracht definitief gunnen aan de inschrijver waaraan het nieuwe voornemen tot gunning is verzonden, indien binnen de termijn van 20 kalenderdagen geen kort geding procedure op de voorgeschreven wijze aanhangig is gemaakt.

Indien in de situaties als bedoeld in bovenstaande tijdig een kort geding procedure aanhangig is gemaakt, dan zal de aanbestedende dienst pas tot definitieve gunning overgaan na de eventuele uitspraak van de bevoegde voorzieningenrechter.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022