Services - 34294-2022

Submission deadline has been amended by:  136126-2022
21/01/2022    S15

Poland-Łódź: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 015-034294

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postal address: Al. Kościuszki 4
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-419
Country: Poland
Contact person: Janusz Kokoszko
E-mail: janusz.kokoszko@umed.lodz.pl
Telephone: +42 2725940
Internet address(es):
Main address: http://umed.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postal address: ul. Pomorska 251
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 92-213
Country: Poland
Contact person: Janusz Kokoszko
E-mail: janusz.kokoszko@umed.lodz.pl
Telephone: +42 2725940
Internet address(es):
Main address: http://umed.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralnym Szpitalem Weteranów
Postal address: ul. Żeromskiego 113
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-549
Country: Poland
Contact person: Janusz Kokoszko
E-mail: janusz.kokoszko@umed.lodz.pl
Telephone: +42 2725940
Internet address(es):
Main address: http://umed.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postal address: Stefana Kopcińskiego 22
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-153
Country: Poland
Contact person: Janusz Kokoszko
E-mail: janusz.kokoszko@umed.lodz.pl
Telephone: +42 2725940
Internet address(es):
Main address: http://umed.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Szkoła Wyższa
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaprojektowanie, wdrożenie, świadczenie serwisu gwarancyjnego i nadzoru oraz wsparcia systemu wspomagającego Zarządzanie Badaniami Klinicznymi w ramach projektu „CWBK UMed

Reference number: ZP/17/2022
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: usługa zaprojektowania, wdrożenia, świadczenia serwisu gwarancyjnego i nadzoru oraz wsparcia systemu wspomagającego Zarządzanie Badaniami Klinicznymi w ramach projektu „Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - kompleksowego i systemowego wsparcia realizacji badań klinicznych w modelu usług wspólnych (SCWBK)”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - parametry jakościowe stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72263000 Software implementation services
73300000 Design and execution of research and development
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

II.2.4)Description of the procurement:

Zamówienie obejmuje: zaprojektowanie, stworzenie, dostawę, wdrożenie, świadczenie serwisu gwarancyjnego i nadzoru oraz utrzymanie dostosowanego do indywidualnych potrzeb zamawiającego systemu do zarządzania procesem realizacji badań klinicznych w ramach Projektu CWBK. Projekt realizowany jest przez konsorcjum składające się z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z jednostką wiodącą (Centrum Wsparcia Badań Klinicznych) oraz trzy Szpitale Kliniczne

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Skrócenie terminu wdrożenia systemu / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2025
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji poszczególnych etapów określa harmonogram ogólny zamieszczony w dokumentacji postępowania. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł.

Zamawiający przeprowadził dialog techniczny (DT/02/2020) w zakresie przedmiotu zam. Dialog tech. (wstępne konsultacje rynkowe) zakończyły się w dniu 01.02.2021 r. Protokół udostępniono na stronie www Zamawiającego.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określił warunku

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określił warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

usług wdrożenia systemu informatycznego obejmującego integrację z HIS, w co najmniej dwóch ośrodkach, łącznie na kwotę co najmniej 1 000 000 PLN netto (suma wszystkich wdrożeń zrealizowanych przez wykonawcę).

W przypadku, gdy wartość wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.

b) dysponuje lub będzie dysponować Zespołem, który zdolny jest do realizacji przedmiotu zamówienia, spełniającym poniżej wymienione wymagania, a w szczególności:

- Kierownika projektu

a. pełnił funkcję kierownika projektu, w co najmniej jednym zakończonym wdrożeniem produkcyjnym projekcie informatycznym w sektorze ochrony zdrowia przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat. Zna metodykę Prince2 lub równoważną tj. zna metodykę zgodnie z wytycznymi normy ISO IEC 17024 lub równoważnej, w szczególności w niniejszych aspektach: jawności i powszechności procesu certyfikacji, wymagań, zakresu i formy, procedur certyfikacyjnych, w zakresie zarządzania projektami informatycznymi oraz metodykę SCRUM lub równoważną metodyką zwinną w zarządzaniu projektami IT opartą na empirycznej teorii sterowania procesem.

- Zespół co najmniej dwóch programistów

a. posiadający doświadczenie w pracy programistycznej w co najmniej jednym projekcie w sektorze ochrony zdrowia oraz zna metodykę SCRUM lub równoważną metodyką zwinną w zarządzaniu projektami IT opartą na empirycznej teorii sterowania procesem

b. posiadający znajomość technologii i doświadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych

c. posiadający umiejętności niezbędne do wytworzenia kompletnej aplikacji (full-stack)

d. w którym co najmniej jedna osoba posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w programowaniu aplikacji webowych

- Testera

a. pełnił funkcję testera w projekcie w sektorze ochrony zdrowia oraz zna metodykę SCRUM lub równoważną metodyką zwinną w zarządzaniu projektami IT opartą na empirycznej teorii sterowania procesem

- Analityka

a. posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie: zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych w sektorze ochrony zdrowia, opracowywaniu założeń i identyfikowania ograniczeń systemowych oraz zna metodykę SCRUM lub równoważną metodyką zwinną w zarządzaniu projektami IT opartą na empirycznej teorii sterowania procesem;

b. posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie opracowywania: modelu danych (zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych) wraz z modelem przepływu danych pomiędzy systemami w sektorze ochrony zdrowia;

c. pełnił funkcję analityka w co najmniej 1 projekcie w sektorze ochrony zdrowia;

posiada znajomość elementów semantyki (w tym klasyfikacji: ICD-9, ICD-10, ICD-11, sprawozdawczości NFZ).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy:

1) składa pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

2) wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktur (zgodnie z harmonogramem płatność nastąpi w 4 transzach oraz zgodnie z wykorzystaniem godzin serwisowych).

Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy – załącznik nr 4 do SWZ. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiający zastosowała skrócenie o 5 dni zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy Pzp oraz w związku z faktem, że składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/02/2022
Local time: 10:05
Place:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, III piętro, pok. 22, Dział Zamówień Publicznych, POLSKA.

Oferta zostanie otwarta przy wykorzystaniu platformy (https://platformazakupowa.pl).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

W SWZ zawarto warunki udziału w postępowaniu oraz warunki wykazania braku podstaw wykluczenia na podst. art. 108 ustawy Pzp. W ust. 6 SWZ wskazano wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzające spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia:

1) wypełniony i podpisany formularz oferty ;

2) wypełniony i podpisany formularz – opis przedmiotu zamówienia ;

3) JEDZ;

4) jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca załącza do oferty oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej;

5) Opcjonalnie: pełnomocnictwo - jeśli występuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) – zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.

6) Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów.

Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie zamawiającego:

1) zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy zamawiający wezwie poprzez platformę wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w formie elektronicznej i opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 ust. 1 i 2, tj.:

a) wykazu wykonanych usług;

b) wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia;

c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

e) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

f) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

— art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;

— art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

— art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

— art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;

g) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych wymienionych w ust. 12.2 pkt 1 lit. a–d SWZ.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe wymienione w ust. 12.2 pkt 1 lit. c–g składa każdy z nich.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej (Platformie).

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

12. W sprawach nieuregulowanych w SWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 505-590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022