Lucrări - 343017-2022

27/06/2022    S121

România-Botoșani: Lucrări de construcţii de conducte de încălzire urbană

2022/S 121-343017

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL BOTOSANI
Număr naţional de înregistrare: 3372882
Adresă: Strada: Piata Revolutiei, nr. 1
Localitate: Botosani
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Cod poștal: 710236
Țară: România
Persoană de contact: DANIELA ANITEI
E-mail: achizitii@primariabt.ro
Telefon: +40 231502200/309
Fax: +40 0231515142/+40 0231531595
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariabt.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa a II-a (proiectare si executie)

Număr de referinţă: 3372882_2022_PAAPD1357651
II.1.2)Cod CPV principal
45232140 Lucrări de construcţii de conducte de încălzire urbană
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Municipiul Botoșani este beneficiarul contractului de finanțare nr. 821/13.01.2022, încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare - Ministerul Investițiilor și proiectelor europene, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa a II-a” cod MySMIS 2014+ 144392, derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare - 2014-2020, Axa prioritară 7. Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, Obiectivul Specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate, Componenta 1 - Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate și în alte orașe – proiecte noi, cod apel: POIM/785/7/1.

Obiectul achiziției cuprinde:

- Întocmirea și predarea documentațiilor pentru obținerea avizelor stabilite prin Certificatul de Urbanism nr.1011/23.12.2019;

- Întocmirea și predarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor în vederea obținerii autorizației de construire; a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; actualizarea devizului general urmare a realizării proiectului tehnic dar și pe parcursul executării contractului.

- Execuție lucrări;

- Asistență tehnică din partea proiectantului pe toata durata execuției lucrărilor, inclusiv participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție şi ori de câte ori se impune.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20.

În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate autoritatii contractante în termenul de la punctul I.3, termenul limita în care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este a 11- a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Locul principal de executare:

Municipiul Botosani

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

În responsabilitatea Executantului se vor regăsi următoarele activităţi:

a. Avize şi autorizaţii.

Obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare de la toate autorităţile naţionale a căror legislaţie impune acest lucru şi pentru toate fazele de derulare a contractului. La baza obținerii avizelor și acordurilor solicitate va sta Certificatul de Urbanism obținut la faza de Studiu de fezabilitate.

b. Proiectare.

- documentație pentru obținerea avizelor solicitate în certificatul de urbanism (certificatul de urbanism a fost obținut la faza SF);

- proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.);

- Proiectul Tehnic şi Detaliile de Execuţie;

- Documentație pentru obținerea autorizației de funcționare ISCIR (care conține și documentația tehnică de montare întocmită de montator) pentru conductele termice care intră sub incidența ISCIR (unde este cazul).

 documentaţie AS-BUILT;

 expertize tehnice pentru trecerea prin pereții blocurilor și pentru reabilitarea punctelor termice.

c. Asistenţa tehnică din partea Proiectantului

 participarea la fazele de control prevăzute în Planul de control al calităţii lucrărilor;

 emiterea de soluţii tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea Proiectului Tehnic în concordanţă cu situaţia din teren;

 urmărirea pe şantier a lucrărilor de execuţie;

 emiterea de dispoziţii de şantier;

 verificări şi controale curente care se execută cu ocazia deplasării pe şantier;

 elaborarea planurilor modificatoare datorate situaţiei din teren;

 deplasarea pe şantier ori de câte ori se solicită justificat acest lucru;

 întocmirea Referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, la recepţia la terminarea lucrărilor, conform HG 51/05.02.1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție;

 orice altă activitate care este prevăzută în legislaţia în vigoare referitoare la asistenţa tehnică din partea proiectantului şi nu a fost precizată în documentaţie.

d. Execuţia lucrărilor și furnizare de echipamente, utilaje;;

e. Teste şi probe pentru punere în funcţiune;

f. Programul de Instruire (training) a personalul operatorului;

g. cartea tehnică a construcțiilor realizate și cartea tehnică a instalației, utilajului sau echipamentului tehnologic;;

h. manuale de exploatare și mentenanță;

i. plan de management al Mediului;

j. planul de securitate şi sănătate pe şantier;

k. Remedieri pe perioada de garanție/perioada de notificare a defectelor;

Scopul acestor lucrări nu este limitat la activităţile precizate mai sus ci va include şi orice alte activităţi necesare pentru realizarea lucrărilor descrise în prezentele cerințe.

In cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Botoșani pentru perioada 2009-2028”- Etapa a II-a este prevăzută realizarea următoarelor lucrări:

1. Reabilitarea reţelelor termice secundare din 5 ansambluri de locuinţe: Textil, 2 Zib (Electro), 3 Zib (Iups), Condacia și Armonia;

2. Extindere rețea termică primară prin branșarea la SACET a noi consumatori;

3. Reabilitarea/modernizarea sistemului de pompare a agentului termic din rețeaua primară;

4. Reabilitarea/modernizarea sistemului de pompare a agentului termic din rețeaua secundară de încălzire: 4.1. Dotare pompe de circulaţie încălzire existente cu convertizoare statice de frecvenţă pentru 6 PT (PT Victoria 1, PT Griviţa 2, PT Griviţa 5, PT Griviţa 6, PT Bucovina, PT Pacea 2), respectiv 4.2. Achiziţionare, montare pompe noi de încălzire cu convertizoare de frecvenţă pentru 6 PT (PT Teilor 2, PT Cornişa, PT Rotunda, PT Marchian 2, PT Armonia, PT Rândunica);

5. Achiziționare și Implementarea unui Sistem de achiziție și transmitere date, supraveghere și acționare la distanță a SACET;

6. Echilibrarea hidraulică a condominiilor la nivel de branşament din 20 ansambluri de locuinţe alimentate din reţeaua de distribuţie - regulatoare de presiune + robinete de reglare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Tehnic - Experiența similară pentru Coordonator proiectare și execuție / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Tehnic - Experiența similară pentru Inginer instalații construcții / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operațional Infrastructură Mare - Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa a II-a” cod MySMIS 2014+ 144392.

II.2.14)Informații suplimentare

Municipiul Botosani este beneficiarul contractului de finantare nr.821/13.01.2022 încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare - Ministerul Investițiilor și proiectelor europene, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa a II-a” cod MySMIS 2014+ 144392, derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare - 2014-2020, Axa prioritară 7. Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, Obiectivul Specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate, Componenta 1 - Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate și în alte orașe – proiecte noi, cod apel: POIM/785/7/1.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 098-267222
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul Juridic al UAT Municipiul Botosani
Adresă: Piata Revolutiei nr.1
Localitate: Botosani
Cod poștal: 710236
Țară: România
E-mail: primaria@primariabt.ro
Telefon: +40 231502200
Adresă internet: www.primariabt.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/06/2022