Roboty budowlane - 343032-2017

01/09/2017    S167    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty izolacyjne

2017/S 167-343032

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
Kraków
31-319
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Batko
Tel.: +48 126166222
E-mail: zamowienia@zbk.krakow.pl
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zbk.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Termomodernizacja 10 budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT).

Numer referencyjny: 35/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji 10 budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych w Krakowie. Ocieplenie i remont elewacji budynków wraz z robotami towarzyszącymi. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych w Krakowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 491 636.81 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1: ul. Rusznikarska 17 wg Załącznika nr 10 do SIWZ,

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45324000
45421000
45311200
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1: ul. Rusznikarska 17 wg Załącznika nr 10 do SIWZ,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0225/16-00-XVII/71/FE/17.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2: os. Piastów 40 wg Załącznika nr 11 do SIWZ

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45324000
45421000
45311200
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2: os. Piastów 40 wg Załącznika nr 11 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0225/16-00-XVII/71/FE/17.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3: Al. Pokoju 4 wg Załącznika nr 12 do SIWZ,

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45324000
45421000
45311200
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3: Al. Pokoju 4 wg Załącznika nr 12 do SIWZ,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0225/16-00-XVII/71/FE/17.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4: ul. Heleny 2 wg Załącznika nr 13 do SIWZ,

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45324000
45421000
45311200
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4: ul. Heleny 2 wg Załącznika nr 13 do SIWZ,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0225/16-00-XVII/71/FE/17.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5: ul. Na Kozłówce 29 wg Załącznika nr 14 do SIWZ,

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45324000
45421000
45311200
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 5: ul. Na Kozłówce 29 wg Załącznika nr 14 do SIWZ,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0225/16-00-XVII/71/FE/17.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6: os. Na Skarpie 32 wg Załącznika nr 15 do SIWZ,

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45324000
45421000
45311200
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 6: os. Na Skarpie 32 wg Załącznika nr 15 do SIWZ,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0225/16-00-XVII/71/FE/17.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 7: os. Na Wzgórzach 1 wg Załącznika nr 16 do SIWZ,

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45324000
45421000
45311200
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 7: os. Na Wzgórzach 1 wg Załącznika nr 16 do SIWZ,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0225/16-00-XVII/71/FE/17.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 8: ul. Wysłouchów 43 wg Załącznika nr 17 do SIWZ,

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45324000
45421000
45311200
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 8: ul. Wysłouchów 43 wg Załącznika nr 17 do SIWZ,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0225/16-00-XVII/71/FE/17.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 9: ul. Radomska 36 wg Załącznika nr 18 do SIWZ,

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45324000
45421000
45311200
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 9: ul. Radomska 36 wg Załącznika nr 18 do SIWZ,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0225/16-00-XVII/71/FE/17.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 10: os. Jagiellońskie 1 wg Załącznika nr 19 do SIWZ,

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45324000
45421000
45311200
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 10: os. Jagiellońskie 1 wg Załącznika nr 19 do SIWZ,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0225/16-00-XVII/71/FE/17.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 072-136313
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Część 1: ul. Rusznikarska 17 wg Załącznika nr 10 do SIWZ,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/08/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych MPEC Sp. z o. o.
ul. Miechowity 6a
Kraków
31-475
Polska
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Firma Budowlana Ambroży Czesław Ambroży
ul. Strumienna 31
Kraków
30-609
Polska
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 014 010.54 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 038 520.76 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Część 2: os. Piastów 40 wg Załącznika nr 11 do SIWZ,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Część 3: Al. Pokoju 4 wg Załącznika nr 12 do SIWZ,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/08/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Mpec Sp. z o. o.
ul. Miechowity 6a
Kraków
31-475
Polska
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Firma Budowlana Ambroży Czesław Ambroży
ul. Strumienna 31
Kraków
30-609
Polska
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 700 909.30 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 732 212.94 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Część 4: ul. Heleny 2 wg Załącznika nr 13 do SIWZ,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/08/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Firma Remontowo-Budowlana Stan-Bud Stanisław Stawarski
Rzuchowa 286
Rzuchowa
33-114
Polska
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 438 614.25 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 491 996.98 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Część 5: ul. Na Kozłówce 29 wg Załącznika nr 14 do SIWZ,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Część 6: os. Na Skarpie 32 wg Załącznika nr 15 do SIWZ,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/08/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Firma Remontowo-Budowlana Kwao-Bud Jerzy Kwapiński
ul. Krowoderska 74/12
Kraków
31-158
Polska
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Baumich Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Michoń
ul. Grzegórzecka 45/32
Kraków
31-532
Polska
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 229 377.98 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 280 364.12 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: 7
Nazwa:

Część 7: os. Na Wzgórzach 1 wg Załącznika nr 16 do SIWZ,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/08/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Firma Remontowo-Budowlana Kwap-Bud Jerzy Kwapiński
ul. Krowoderska 74/12
Kraków
31-158
Polska
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Baumich Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Michoń
ul. Grzegórzecka 45/32
Kraków
31-532
Polska
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 291 298.48 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 356 320.25 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8
Część nr: 8
Nazwa:

Część 8: ul. Wysłouchów 43 wg Załącznika nr 17 do SIWZ,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 9
Część nr: 9
Nazwa:

Część 9: ul. Radomska 36 wg Załącznika nr 18 do SIWZ,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 10
Część nr: 10
Nazwa:

Część 10: os. Jagiellońskie 1 wg Załącznika nr 19 do SIWZ,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu.

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI Ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2017