Услуги - 343070-2015

Компактен изглед

30/09/2015    S189    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Печатни и други, свързани с печата услуги

2015/S 189-343070

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Национална агенция за приходите
Национален регистрационен номер: 131063188
Пощенски адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: ЦУ на НАП, дирекция „Комуникации и протокол“
На вниманието на: Иванина Миринска
Адрес за електронна поща: i.mirinska@nra.bg
Телефон: +359 298596130

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.nap.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=2710

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
Икономически и финансови дейности
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Отпечатване на материали, свързани с рекламни, информационни и данъчно-осигурителни кампании, провеждани от Националната агенция за приходите.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 15: Издателски услуги и услуги по печат срещу възнаграждение или по договор
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Доставките следва да бъдат извършвани франко склада на възложителя на следните адреси:
— ЦУ на НАП — 1000, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52;
— ТД на НАП София — 1000, гр. София, ул. „Аксаков“ № 21;
— ТД на НАП Варна — 9000, гр. Варна, ул. „Осми приморски полк“ № 128;
— ТД на НАП Пловдив — 4004, гр. Пловдив, ул. „Скопие“ № 106;
— ТД на НАП Бургас — 8000, гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 5Б;
— ТД на НАП Велико Търново — 5000, гр. В. Търново, пл. „Център“ № 2.

код NUTS BG321 Veliko Tarnovo,BG331 Varna,BG341 Burgas,BG411 Sofia (stolitsa),BG421 Plovdiv

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Изпълнението на поръчката се изразява в предпечатна подготовка, печат и доставка на печатни материали за нуждите на НАП. Печатните материали включват: Брошури; Плакати; Стикери; Настолни „пирамидки“ (тип палатки); Годишник/Рекламен бук; Календари с технически параметри съобразно посоченото в Пълно описание на предмета на поръчката, технически спецификации и изисквания към изпълнението, част от утвърдената документация. Печатните материали се изработват, отпечатват и доставят по заявки на възложителя за всеки отделен вид с посочен тираж и разпределение за доставка по структури, които могат да се правят в рамките на 12 месеца от сключването на договора. Възложителят не е длъжен да заяви всички посочени видове печатни материали и количества.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79800000 Печатни и други, свързани с печата услуги

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
В срока на изпълнение на договора от 12 месеца, считано от датата на сключването му, по заявка на възложителя, изпълнителят следва да изработи и достави следните прогнозни количества печатни материали за нуждите на НАП:
— Брошури — 500 000 бр.;
— Плакати — 5 000 бр.;
— Плакати за национална игра на лотариен принцип с касови бележки — 10 000 бр.;
— Плакати с рамка — 120 бр.;
— Стикери за национална игра на лотариен принцип с касови бележки — 500 000 бр.;
— Настолни пирамидки/палатки — 8 000 бр.;
— Настолни календари тип „пирамидка“ — 8 000 бр.;
— Едносекционен календар — 4 000 бр.;
— Годишник/каталог/рекламен бук — 500 бр.
Максимално допустимата стойност на поръчката, до която могат да бъдат представени ценови предложения е 61 000 BGN без ДДС.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 61 000 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Офертата трябва да бъде представена заедно с документ за гаранция за участие в размер на 610 BGN, представляващ 1 % от максимално допустимата стойност на поръчката без ДДС за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Отпечатване на материали, свързани с рекламни, информационни и данъчно-осигурителни кампании, провеждани от националната агенция за приходите“.
Гаранцията за участие се представя по избор на участника под формата на банкова гаранция — в оригинал или парична сума, преведена по банкова сметка на НАП, както следва:
При преводи от България сумата в лева се внася по банков път по банковата сметка на ЦУ на НАП при БНБ в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, по IBAN сметка № BG42 BNBG 9661 3300 1749 01, BIC: BNBGBGSD — за гаранция за участие.
При преводи от чужбина, сумата в евро се внася по банковата сметка на ЦУ на НАП при БНБ София, както следва:
Bulgarian National Bank, 1 Knyaz Alexander I sq., Sofia, Bulgaria, IBAN: BG42 BNBG 9661 3300 1749 01, BIC: BNBGBGSD;
The correspondent account of the BNB in Target 2 is:
IBAN: BG83 BNBG 9661 1100 0661 41, S.W.I.F.T. code: BNBGBGSF,
Beneficiary: National Revenue Agency,
Address: 52 Dondoukov Blvd, Sofia, Bulgaria,
Банковите такси по превода са за сметка на наредителя.
Банковата гаранция следва да покрива срока на валидност на офертата — 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.
Внесената от участниците гаранция за участие се задържа, усвоява и освобождава при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
Определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора при подписването му в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение — парична сума или банкова гаранция.
При представяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Определеният изпълнител трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция за изпълнение да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Срокът на представената банкова гаранция следва да покрива срока за изпълнение на договора, както и период от минимум 30 дни след изтичането на този срок, за евентуално предявяване на претенция от страна на възложителя.
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП изискванията за представяне на гаранция за участие и гаранция за изпълнение не се прилагат за участниците — специализирани предприятия или кооперации на и за хора с увреждания или техни обединения.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Плащанията ще се извършват от ЦУ на НАП по банкова сметка, посочена от изпълнителя, след всеки одобрен и заявен тираж на печатни материали, в срок до 30 дни от получаване на издадена от изпълнителя оригинална фактура и обобщен приемо-предавателен протокол за доставените печатни материали в териториалните структури на НАП, изготвен на база приемо-предвателни протоколи за доставка във всяка от структурите, подписани от МОЛ на съответната териториална структура.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
Описание на особените условия: Ценовото предложение на участника следва да бъде съобразено с посочената в раздел II.2.1) максимално допустима стойност на поръчката, в противен случай участникът ще бъде отстранен от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Срокът на договора е 12 месеца, считано от датата на сключването му, през който срок възложителят има право да прави заявки за изработване, отпечатване и доставяне на печатни материали. Възложителят не е длъжен да заяви всички посочени видове печатни материали и количества. Всеки отделен вид печатен материал се отпечатва в 10-дневен срок от получаване на одобрение за печат, след изричната заявка на координатора по договора, изпратена по ел. поща. Срокът за представяне на графично оформление и предпечат на материалите е два дни от получаване на заявката. Печатните материали се доставят до посочените в заявката места за доставка (на посочените адреси на териториалните структури на НАП) в 10-дневен срок от отпечатването им.
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Необходимите документи, които участникът трябва да представи за участие са:
1. Представяне на участника, включващо:
1.1. Посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, Булстат и/или друга идентиф. инф-я в съответствие със законодателството на държавата, в която уч-кът е установен. Когато участникът е ФЛ, посочва идентиф. инф-я от документ за самоличност. Посочва се ел. адрес и адрес за кореспонденция при провеждане на процедурата.
1.2 Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители, предвидените подизпълнители и дела на участие в % от стойността на поръчката, която ще се осъществява от всеки подизпълнител.
1.3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обст-вата по чл. 47, ал.1 (с изключение на чл. 47, ал. 1, т. 1, б „е“ от ЗОП), ал. 2, т. 1, т. 2а (без да се обхващат случаите по чл. 3, ал. 2 от ЗОП) и т.5, и ал. 5 от ЗОП. Наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 (с изключение на б. „е“ на т.1), ал. 2, т. 1, т. 2а (без да се обхващат случаите по чл. 3, ал. 2 от ЗОП) и т. 5, и ал. 5 от ЗОП по отношение на участника/член на обединение, което не е ЮЛ, води до отстраняване на участника от процедурата.
1.4. Декларация за вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, поддържан от АХУ или в еквивалентен регистър на държава — членка на ЕС, с посочване на регистрац. номер и дата на вписването (отнася се само за участниците — специализ. предприятия или кооперации на и за хора с увреждания, съответно за всеки от участниците в обединението или подизпълнители, такива предприятия или кооперации, като се попълва съответния текст в образец на документ „Представяне на участника“).
2. Декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП от подизпълнителя, в случай че се предвижда такъв.
3. Декларация от лицата, които участват в обединение за обстоятелствата по чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.
5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференц. данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
6. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.
7. Декларация за приемане на условията в проекта на договора по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП.
8. В случай че уч-кът ще ползва ресурсите на трети лица по смисъла на чл. 51а от ЗОП, към офертата следва да бъдат приложени доказ-ва, че за целия период на изпълнение на поръчката уч-кът ще има на разположение тези ресурси.
9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. В случай, че уч-кът предвижда участие на подизпълнители, последните представят документите, посочени в т. 2 и 4 от настоящия раздел, и в образец на документ „Представяне на участника“ се декларират обстоятелствата по т. 1.1., 1.2 и 1.4.
В случай, че уч-кът е обединение, което не е ЮЛ, всяко едно лице включено в обед-ето посочва ЕИК по чл. 23, ал. 4 от ЗТР, (документ за рег-ция за ЧЛ), Булстат и/или друга идентиф. инф-я в съответствие със законодателството на държавата, в която уч-кът е установен, представя документите, посочени в т. 1.3, 3, 4, 5, 6 и 8 от настоящия раздел, и в образец на документ „Представяне на участника“ се декларират обстоятелствата по т. 1.1. и т.1.4. Документите посочени в раздел III.2.3) се представят от тези лица в обединението, чрез които се доказва съответствието с критериите за подбор и поставените от възложителя мин. изисквания. При участници обединения, съгл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗОП, към офертата се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява обединението — и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Не.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Не.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1. За доказване на поставеното от възложителя изискване, към офертата следва да бъдат приложени следните документи:
— Списък на изпълнените от участника услуги за последните 3 години, до датата на подаване на офертата с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка. Списъкът следва да съдържа описание на обхвата и обема на изпълнените услуги, стойност (изплатеното възнаграждение), начална и крайна дата на изпълнението, получателите (възложителите) с посочени телефони за контакт;
— Доказателства за изпълнение по всяка от включените в списъка услуги, под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.
2. За доказване на минималното изискване участниците следва да представят:
Списък на лицата (екипа), които ще участват в изпълнението на дейностите по обществената поръчка, съдържащ имената и подробно описание на придобития от тях опит, описан съобразно изискването заложено от възложителя.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Минимално изискване по т. 1:
Участникът трябва да има изпълнени минимум 3 (три) услуги за последните 3 години до датата на подаване на офертата за услуги с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка в сферата на отпечатване и доставка на информационни материали свързани с кампании.
Минимално изискване по т. 2:
Участникът да разполага с минимум 2-ма специалисти за изпълнение на предмета на поръчката, притежаващи необходимия опит, както следва:
Професионален опит — минимум 2 години в областта на дизайна и/или предпечатната подготовка.
Съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в настоящия раздел, се представят от участниците в обединението (когато обединението не е ЮЛ), чрез които последното доказва съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя, включващи минимални изисквания за технически възможности и квалификация.
Изискванията за технически възможности и квалификация на участниците могат да се доказват с възможностите на едно или повече трети лица. Трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, незвисимо от правната връзка на участника с тях.
Изискванията за техически възможности и квалификация не са приложими за участниците — специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или обединения от такива лица, съгласно чл. 16г, ал. 5, т. 1 от ЗОП.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 154-284346 от 12.8.2015

IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 4.11.2015 - 17:30
Платими документи: да
Цена: 1,17 BGN
Условия и начин на плащане: Възложителят предоставя документацията на хартиен носител на всяко лице, поискало това, включително като му я изпраща за негова сметка. В тези случаи лицата заплащат за документацията посочената цена, формирана от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване.
Цената на документацията в размер на 1,17 BGN с включен ДДС се заплаща по банкова сметка на ЦУ на НАП: За преводи от България: ЦУ на НАП, БНБ, гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, IBAN: BG51 BNBG 9661 3100 1749 01, BIC: BNBGBGSD; За преводи от чужбина: Bulgarian National Bank, 1 Knyaz Alexander I sq., Sofia, Bulgaria, IBAN: BG51 BNBG 9661 3100 1749 01, BIC: BNBGBGSD The correspondent account of the BNB in Target 2 is: IBAN: BG83 BNBG 9661 1100 0661 41, S.W.I.F.T. code: BNBGBGSF, Beneficiary: National Revenue Agency, Adress: 52 Dondoukov Blvd, Sofia, Bulgaria.
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
4.11.2015 - 17:30
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 180 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 5.11.2015 - 15:00

Място:

ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: При отварянето на офертите могат да присъстват участниците и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ЦУ на НАП.
Легитимирането пред комисията на присъстващите лица се осъществява както следва:
— за участниците — лична карта и копие от документ, удостоверяващ представителната власт на лицето (когато участникът е юридическо лице). В случай, че присъства пълномощник — лична карта и надлежно пълномощно;
— за представителите на средствата за масово осведомяване — лична карта и документ, удостоверяващ представителството на лицето за съответната медия;
— за всички други лица — лична карта.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация

НАП предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://nap.bg раздел „За НАП“, „Профил на купувача“, раздел „Открити процедури по ЗОП“. Съобщение относно датата, мястото и часа на отваряне на ценови оферти: В съответствие с изискването на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията обявява датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, като поставя съобщение за заседанието, на което ще се отварят ценовите оферти на допуснатите участници, на входа за граждани в административната сграда на ЦУ на НАП и публикува съобщението на интернет страницата на НАП — http://nap.bg към електронното досие на поръчката. В случай, че в две или повече оферти се предлага една и съща цена, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител, между класираните на първо място оферти, съгласно чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП. Комисията обявява датата, часа и мястото на провеждане на жребия, като поставя съобщение на входа за граждани в сградата на ЦУ на НАП и публикува съобщението на интернет страницата на НАП: http://nap.bg в електронното досие на поръчката.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25.9.2015