Services - 34309-2022

21/01/2022    S15

België-Brussel: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2022/S 015-034309

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: BOSA-DG Federale Accountant en Procurement
Nationaal identificatienummer: 0671.516.647_550155
Postadres: Simon Bolivarlaan 30 bus 1
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Sofie Claeskens
E-mail: Sofie.Claeskens@bosa.fgov.be
Telefoon: +32 2
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434336
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434336
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434336
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=BOSA-DGFAP+-2022%2FFAP+001-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=41417
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bestek met betrekking tot diensten inzake de Voorstudie voor de keuze van de vervanging van het federaal boekhoudprogramma

Referentienummer: BOSA-DGFAP -2022/FAP 001-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De onderhavige opdracht betreft:

De bestaande toepassing Fedcom (voor meer uitleg over Fedcom: zie punt 7.4.2.), gebaseerd op SAP ECC, zal door de softwareleverancier niet meer verder onderhouden worden na 31.12.2027. Fedcom wordt gebruikt door de FOD’s en POD’s.

Het directoraat-generaal Federale Accountant en Procurement (DG FAP) plant op middellange termijn een marktbevraging te publiceren om een nieuw boekhoudpakket aan te schaffen. Vooraleer deze overheidsopdracht te publiceren wenst DG FAP op een transparante, open en onafhankelijke manier te laten onderzoeken welke haar mogelijkheden zijn om de bestaande toepassing te vervangen, en welke van deze mogelijkheden het meest aangewezen zijn voor de federale overheid.

DG FAP wenst ook van deze gelegenheid gebruik te maken om de huidige en potentieel toekomstige gebruikers te raadplegen en een feedback te verkrijgen over hun verwachtingen en behoeften ten opzichte van het nieuwe boekhoudpakket.

Ook de toepassing FaaS en de behoeften van de ‘federale instellingen’ dienen meegenomen te worden in het onderzoek. FaaS werd ingevoerd voor de federale instellingen, en is gebaseerd op SAP S/4HANA. FaaS werd begin 2021 in gebruik genomen door de Regie der Gebouwen.

De opdracht dient voor zowel de FOD’s en de POD’s, als voor de verschillende grote en kleine instellingen een aangepaste oplossing voor te stellen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De onderhavige opdracht betreft:

De bestaande toepassing Fedcom (voor meer uitleg over Fedcom: zie punt 7.4.2.), gebaseerd op SAP ECC, zal door de softwareleverancier niet meer verder onderhouden worden na 31.12.2027. Fedcom wordt gebruikt door de FOD’s en POD’s.

Het directoraat-generaal Federale Accountant en Procurement (DG FAP) plant op middellange termijn een marktbevraging te publiceren om een nieuw boekhoudpakket aan te schaffen. Vooraleer deze overheidsopdracht te publiceren wenst DG FAP op een transparante, open en onafhankelijke manier te laten onderzoeken welke haar mogelijkheden zijn om de bestaande toepassing te vervangen, en welke van deze mogelijkheden het meest aangewezen zijn voor de federale overheid.

DG FAP wenst ook van deze gelegenheid gebruik te maken om de huidige en potentieel toekomstige gebruikers te raadplegen en een feedback te verkrijgen over hun verwachtingen en behoeften ten opzichte van het nieuwe boekhoudpakket.

Ook de toepassing FaaS en de behoeften van de ‘federale instellingen’ dienen meegenomen te worden in het onderzoek. FaaS werd ingevoerd voor de federale instellingen, en is gebaseerd op SAP S/4HANA. FaaS werd begin 2021 in gebruik genomen door de Regie der Gebouwen.

De opdracht dient voor zowel de FOD’s en de POD’s, als voor de verschillende grote en kleine instellingen een aangepaste oplossing voor te stellen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/02/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/02/2022
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/01/2022